• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Beskriv den kemiska gruppen 1: alkaliemetaller?
De har endast 1 valenselektron som de gärna vill bli av med. De reagerar lätt med halogenerna, grupp 17, och bildar vita salter eller med vatten då de bildar en starkt basisk lösning.
Beskriv den kemiska gruppen 2 alkaliska jordartsmetaller?
2 valenselektroner. Reagerar gärna med halogener.
Beskriv den kemsiska gruppen 17 Halogener?
De har 7 valenselektroner. De reagerar lätt med andra ämnen och bildar gärna negativa joner.
Grupp 18 Ädelgaser:
8 valenselektroner. Reagerar ogärna med andra ämnen.
Vad är elektronnegativitet?
Ett värde på atomens förmåga att dra till sig elektroner i en bindning. mha elektronnegativitet kan man avgöra vilken sorts bindning som finns mellan ett par atomer.
Hur kan man avgöra vad det finns för bindning mellan två olika atomer mha elektronnegativitet?

skillnaden i elektronnegativitet:


Större än 2,0 ger jonbindning mellan atomerna


mindre än 1,7 ger kovalent bindning mellan atomerna


om skillnaden ligger i intervallet 1,7-2,0 får man undersöka om föreningen leder ström i smälta eller lösning. Gör den det så är det en jonbindning.

Vad är en polär respektive opolär molekyl?

En polär molekyl är övervägande positivt laddad i minst en ände och negativ i andra änden. En opolör molekyl har inga elektriskt laddade poler.

Hur löser sig opolära respektive polära ämnen?

Lika löser lika.

Vad är en jonbindning?
Jonbindningen är en kemisk binding mellan två joner, en positiv (katjon) och en negativ (anjon). Jonföreningar kallas för salter och förekommer oftast mellan en metall och en icke-metall.
Vad är en kovalentbindning?
"elektronparbindning". Uppstår när två atomer delar 1,2 eller 3 elektronpar mellan sig. Detta gör de eftersom de strävar efter att uppnå ädelgasstruktur.
Vad är en metallbindning?
Metallatomerna delar "valenselektroner" i ett elektronmoln. Molnet håller ihop de positiva joner som bildas då elektronerna släpper från metallen.
Vad är en dipol-dipol bindning?
En intermolekylär (mellan atomerna) bindning som uppstår när två polära molekyler binder varandra genom attraktionen i dess elektriska laddning. ex: HCl
Vad är en jon-dipol bindning?
En kemisk bindning mellan joner och lösningsmedel. Ex saltvatten.
Vad är en Vätebindning?
En stark dipolbindning som uppstår om den positiva delen av en dipol består av en väteatom bunden till en starkt elektronegativ atom (kväve, syre, flour.)
Vad är en Van der Waals bindning?
När det uppstår tillfälliga dipol-dipol bindningar mellan tillfälliga dipoler i molekyler. De försvinner lika snabbt som de bildas och är därför svaga.

Relatera de olika bindningarna till ett materials egenskaper.


Kovalent bindning:


Jonbindning:


Metallbindning:


Vätebindning:


Dipol-Dipol bindning:


Van der Waals bindning:

Kovalent bindning: mycket starka bindningar i små molekyler. Ex: diamant, kvart. Mycket hårda och har höga smält och kokpunkter.
Jonbindningar: starka bindningar, spröda ämnen med höga smält och kokpunkter.
Metallbindningar: starka bindningar som ger smid och valsbara ämnen. De leder värme elektricitet samt har metallglans. alla utom Hg är fasta vid rumstemperatur.
Vätebindning: mellan molekyler då H binder till N, f, O. Vanligtvis gasformiga eller flytande ämnen vid rumstemperatur.
Dipol-dipol bindningar: mellan molekyler som är polära vanligen gasformiga eller flytande vid rumstemperatur.
Van der Waals bindningar: mycket svaga bindningar. Blir starkare ju större molekylen blir. Vanligen gasformiga eller flytande vid rumstemperatur.

Beskriv de olika aggregationstillstånden:

Gas: De ingående molekylerna (atomerna) rör sig helt oberoende av varandra.


Vätska: Kondenserad materia. Tillståndet har inte en elastisk deformation vid skjuvning (deformation utan volymändring). Låg viskositet.


Fasta faser: Tätare, ändrar inte sin form lika lätt som de andra ämnena.

Förklara principerna för Kemisk jämvikt:

För att kemisk jämvikt ska erhållas måste dessa villkor uppfyllas:


Reaktionerna måste vara reversibla (kunna gå åt båda håll).


Hastigheten på reaktionen måste vara samma i båda riktningar.


Reaktanternas och produkternas koncentrationsförhållanden får inte ändras.


Ingen av reaktionerna får upphöra

Tolka begreppen jämviktskonstanten (K) och reaktionskvoten (Q).

Jämviktskonstant (K)= beskriver förhållandet mellan produkter och reaktanter i en kemisk jämviktsreaktion.


Reaktionskvoten (Q)= beskriver förhållandet mellan produkter och reaktanter i ett system som INTE är i jämvikt.

Beräkna koncentrationer av produkter och reaktanter vid jämvikt.
Se separat papper.
Åt vilket håll går jämviktsreaktionen i förhållande till (K) & (Q)?

Om Q


Om Q=K så är reaktionen i jämvikt.


Om Q>K så går rektionen mot fler reaktanter och reaktionen är spontan.

Hur påverkas jämviktsekvationer av temperatur?

Om värmen ökar i en exoterm reaktion så gynnas bildandet av fler reaktanter. Om värmen minskar så bildas produkter snabbare.
Om värmen ökar i en endoterm reaktion så ökar koncentrationen av produkterna. om värmen minskar så gynnas bildandet av reaktanter.
Ökad temperatur ger snabbare reaktion.

Beskriv Gibbs fria energi:
Se separat papper.
Beskriv Le Chateliers princip:
Om kemisk jämvikt råder i ett system, som sedan påverkas av förändringar i koncentration, temperatur, eller totaltryck. Då kommer jämvikten att ändras så att förändringen motverkas.
Vad är PH ett mått på?
Surhet, det vill säga andelen vätejoner H+ i en lösning.
Vad är Titrering?
En analysmetod som används för att avgöra koncentrationer hos en lösning genom att låta den reagera med en lösning med känd koncentration.
Vad är en indikator?
En substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne. Vanligtvis PH-indikator.
Vad är en buffertkapacitet?
"Dämpning". Förmågan att dämpa en reaktion. Mark och vatten kan motstå försurning genom att ny buffertlösning reagerar med det sura ämnen och på sätt sänks inte PH-värdet.
Vad är Reduktions och oxidations reaktioner?

Reduktion - tar emot elektroner.


Oxidation - Ger ifrån sig elektroner.

Vad är en redoxreaktion?
När reduktion och oxidation sker samtidigt.
Vad är en standardpotential?

Förmågan att uträtta ett elektrokemiskt arbete, sätta fart på elektroner i bestämd riktning.


Den kemiska potentialen är Gibbs fria energi per mol i den miljö som ämnet befinner sig i. Partiklar strävar efter att förflytta sig från högre potential till lägre precis som värme flödar från varmt till kallt.


Standardpotential: E=eplus-eminus.

Beskriv ett galvaniskt element.
Se separat papper.
Vad är och hur beräknar man Cellpotentialen i ett galvaniskt element?

Skillnaden i "dragkraft" om elektronerna blir den galvaniska cellens drivkraft, Cellpotentialen, E. Stor skillnad i dragkraft ger hög potential.


Ecell= Ekatod-Eanod

Vad är en halv-reaktion?
Innehåller fria elektroner.
Beskriv Nernst ekvation.
Se separat papper.
Vad är en elektrolytisk cell?
En cell som undgår kemisk reaktion när elektrisk spänning tillförs. Ex: Solceller. Återuppladdningsbara batterier verkar vid uppladdning som en elektrolytisk cell.