• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
professional
profession
(formed by noun+шы/ші)
маман
мамандық
actor (2)
әртіс, актер / актриса
accountant (2)
есепші, бухгалтер
administrator
администратор
artist/painter
суретші
athlete
спортсмен
assistant
көмекші
banker
банкир
barber
шаштараз
business owner
кәсіпкер
businessman
іскер
builder
құрылысшы
chauffeur
шофер
cook
аспаз
colleague
әріптес
director
директор
doctor
дерігер
driver
жүргізүші
ecologist
эколог
economist
әкономист
electrician
электрик
engineer
инженер
farmer
фермер
housewife / host
уй иесі
interpreter
аудармашы
journalist
журналист
king
патша
language teacher
филолог
lawyer
заңгер
librarian
кітапханашы
mailman
пошташы
manager
менеджер
nurse
медвике
pensioner, retired
зейнеткер
pilot
ұшқыш
plumber
сантехник
policeman
полиция
programmer (PCs)
програмист
poet
ақын
postal worker
пошташы
professor
профессор
researcher
ғалым
salary
жалақы
scholar
ғалым
secretary
хатшы
seller
сатушы
singer
әнші
social worker
арнайы жұмысшы
tailor
тігінше
thief
ұры
veterinarian
мал дәрігері
worker (2)
жұмысшы, еңбекші
writer
жазушы
work (2)
жұмыс, іс
market (econ.)
нарық
opportunity
мүмкіншілік
salary
жалақы
(on) shift
айналым вахта
office
кеңсе
boss (2)
бастық, босс
labor
еңбек
holiday
мейрам
company
фирмасын
meeting
жиналыс
works at ___+loc
___дa/де қызметкер
I want to be a __________.
What do you want to be?
менің _________ болғым келеді.
сенің кім болғың келеді?
kobiz player
dombra player
қобызшы
домбырашы
dancer
биші
shepherd
қойшы
translator
тілші
shoemaker
етікші
assistant
орынбасар
correspondent
interpreter
тілші
тілмәш
architect
мүсінші
sewer
weaver
тігінші
тоқымашы