Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ustabil Angina pectoris

sympt: brystsmerter ved hvile


undersøgelse: ingen TNI forhøjelse


Behandling: MONA + brilique + hep
etterbehandling:


magnyl 75 mg livslangt


brillique 90 mg x 2- 1 år


statiner 40 mg


b-blokker (obs hjertsvikt)


KRAM


BT under 140/90N-STEMI

symptomer: brystsmerter, åndenød, stråle osv


undersøgelse: forhøyet TNI + evt ST-depresio


behandling:MONA + brilique +hep+akut/subakut KAG
etterbehandling: magnyl 75 mg livslangtbrillique 90 mg x 2- 1 år


statiner 40 mg


b-blokker (obs hjertsvikt)


KRAM


BT under 140/90

STEMI

sympt: brystsm,åndenød,stråling,osv


Undersøgelse: EKG- ST-elevation+ TNI forhøyt


Behandling: MONA + brilique +hep+akut PCI
etterbehandling: magnyl 75 mg livslangtbrillique 90 mg x 2- 1 år


statiner 40 mg


b-blokker (obs hjertsvikt)


KRAM


BT under 140/90

DOSER magnyl, brillique og heparin?

asa magnyl: 300 mg


brilique: 180 mg


heparin: 10 000 I.E

STABIL ANGINA

NYHA klassifikation

1. ingen symptomer


2.symptomer ved moderat aktivitet


3.symptomer ved lettere aktivitet


4. symptomer ved hvile

eldre kvinne som ikke kan gå fra kælder til 1 etage, men ikke har symptomer i hvile=
nyha klasse

2yngre kvinne som ikke kan gå fra kjelder til loft uten hvilesymptomer.
NYHA?

3Gå ved siden av jevnaldrende og snakke?
blir forpustet?

2 og 3KRONISK HJERTESVIKT symptomer + forskjell ve og høventrikkel

ødemer, dyspnø, økt tretbarhed
ve ventrikkel: hater trapper+ å ligge ned(puter)


hø ventrikkel: liker ikke å spise, magesmerter,kvalmeUtredning hjertesvikt

mistenker du HF?


ta EKG, EKKO, RTG.thorax, LFU, BP


normalt? ikke HF


abnormt? ta KAG,CT,MR, hjerte KAT

Behandling kronisk hjertesvikt

Non farm: KRAM + vaksinasjon
Farmakologisk:


ACE hemmere


B-Blokkere ( cave yngre + inkompensert)


Diuretika( flere typer)

Pericardit

sympt: ung mann, stikkende smerter i thorax som forværres ved dyb inspiration og bedres ved foroverbøjning


DD:AMI


utredning: EKG ( st-elevation for og bak, hængekøye) St.c -gnidningslyd: sandpapir ved venstre sternalrand sys+dia)


ekko (eksudat), rtg thorax-telt) økt CRP (virus) + leuk


behandling: symptomatisk med asa/nsaid


forløp: selvlimit. 1 uge,- kan få stase

ENDocardit

Sympt:uspesifikke hos mibruker, medfødt hjertesyk eller kunstig klapp--- feber, petekier,splinters, mavesm


Utredning:st.c(ny mislyd), feber(strept,staph,entero) bloddyrk( x 3 innenfor 12 t) CRP, L+D, Hgb, EKKO (insuff klapp), EKG,


FOKUSJAKT!- ul abd,ct,gu,knoglescin,mr,pet.ct


BEHandling: standard beh av hjertinsuff:


Empirisk AB, profylakse Amoxicillin(alle med mek.klapp+ risiko) evt erytromycinKLAPPLIDELSER hvilke?

AORTASTENOSE, mitralinsuff, aortainsuff, (mitralstenose)

Aortastenose

symp: synkope, dyspnø ved anstrengelse


pasient: eldre, røyk, dm,HT.. ung tenk medfødt coarcatio


Utredning: st.c: systoisk mislyd 2 IC+halskar, EKG: ve hypertrofi, EKKO: hypertrofi, rtg,thx: evt lungestase+hypertrofi


Behandling: medicinsk: symptomatisk avhengig av komorbiditet


kirurgisk_ ved symptomer som synkope,dyspnø,angina, HF) +65 biologisk, -65 mekanisk- husk AK, Asymptomatisk EKKO hvert år,


bicuspidal: ekko hvert 5 år

Abdominalt aortaaneurisme

symp: oftest asymptomatisk, ved symptomer som rygsmerter, lyske, mage, testikkel, flanke, ømhed osv. vær obs


Pasient: typisk eldre med risikofaktorer for hjertekar evt familiær disposisjon


utredning: UL/CT


behandling: under 3 egen læge, over 3 årlig kontrol karkirurgi, over 5 elektiv opr. bukseprotese


AKUTT: ved symptomer som ømhet, magesm. ruptur retroperitenalt! kan overleve- shockpasientThorakalt aorta aneurisme

symp: ofte asymptomatisk


men kan gi hæshed(obs cancer), smerter som AKS, smerter ml scapula, vejtrækningsbesvær


Vene cava sup-halsvenestase:


behandling: op med protese
AKUTT: shock evt smerter mellom sjulderblad uten utstråling

3 typer aneurisme

pseudo: iatrogent etter f.eks fått stukket nål/kateter inn i a femoralis puls eller operation, etterfølgende pulserende utfylling. AKUTT innlagt!
fusiform: hyppigst, ateriosklerose, obs tromber og emboli


sacculate: et svakt punkt: obs infektion

Aortadissektion

type a og b


symp: bryst + rygsmerter, pulsforhold ulik på sidene: f.eks a.subclavia sin-nedsat puls venstre side-


pasient: 50-70 år, HT, risikofaktorer, marfans


Undersøgelse: D-dimer, ekko, CT+MR, BT+pulsforksjeller


Beh: inlegg akutt- to I.V adganger, nedsett BT, : A-operere, B-smertelindre+ vurdere opr

Perifere karlidelser PAD

ABI<0,9- diabetiker mål tåtrykket


1.ingen smerter


2.smerter ved gang/sykkel/aktivitet-claudicatio


3.Hvilesmerter


4.Sår/gangren

Behandling av PAD

Konservativ beh:


KRAM


statiner


ASA


analgetika


gangtrening-
Kirurgi:


nr 3 og 4 hvile + sår
ballongutvidelse, amputation

DIFF diagnoser til PAD

nivå 2: gangsmerter- spinalstenose+artrose


hvilesmerter: neuropati og mortons neurom


sår/gangræn: diabetiske( neuropatiske sår), venøse sår ( cruz)

risikofaktorer PAD

tobak, HT, hyperlipidæmi, hyperglykæmi, hyperinuslinæmi, adipositas

AKUTT ISCHÆMI nevn de 5 p'er

Pulsløs, Paralyse, Paræsteiser, Pain, Pallor

Akutt iskæmi

akut OP: emoblektomi/trombektomi inden 6 timer


gi ASA 0 HEPARIN

Typer SÅR

arterille: smerter,+ distalt,nedsat puls,mange


beh: ballongutvidelse/amputauion


venøse: ikke smerter, cruz+stase,ødem,varicer


sårpleie,
konservativt: KRAM, statin, ASA, Clopidrogel

j

k