Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Bioteknologi

Bioteknologi er all teknologi som bruker levende organismer til å lage produkter. Tradisjonelt jordbruk og fiske regnes ikke som bioteknologi.

Genmodifisert organisme

Organismer som har fått forandret på genene sine eller fått satt inn nye gener, kaller vi genmodifiserte organismer.

Genteknologi

Genteknologi er teknikker der man isolerer arvemateriale, katakteriserer det, klipper ut og flytter gener (deler av arvestoffet DNA) fra en organisme til en annen.

Genspleising

Ved hjelp av spesielle enzymer kan man gjerne gener i arvematerialet hos en art og sette inn nye gener fra en annen art.

Mikroinjeksjon

Ved mikroinjeksjon sprøytes gener direkte inn i kjernen i en celle, for eksempel en befruktet eggcelle. Det er en lite effektiv metode, fordi sjansen for at genene tas opp i arvematerialet i kjernen, er liten.

Bruk av virus

En annen metode er å bruke spesielle virus. Først blir genene som gjør viruset farlig, fjernet. Deretter blir nye gener satt inn i virusets eget DNA. Når viruset angriper celler, kan virus-DNA sette seg inn sammen med cellenes egen DNA og tilføre cellene nytt genmateriale.

Genpistol

Gener kan bli overført til planteceller med en genpistol. Genene blir festen til bittesmå kuler av gull og skytes inn gjennom den tykke celleveggen til plantecellene. Dette er en lite presis og lite effetiv metode, men etter mange forsøk kan man være heldig.

Genmat

genmat er mat som består av eller inneholder produkter som er framstilt av genmodifiserte mikroorganismer, planter eller dyr.

Assistert befruktning

Assistert befruktning er en fellesbetegnelse for ulike metoder som blir brukt til å hjelpe par som ikke kan få barn uten medisinsk hjelp.

Embryoteknologi

Embryoteknologi omfatter kunstig befruktning og behandling av og forskning på befruktede egg.

Eggtransplantasjon

Ved eggstransplantasjon befruktes egg fra en egnet ku med sædceller fra en avlsokse. De befruktede eggene settes inn i livmoren til andre kuer, som føder kalvene med de ønskede egenskapene.

Kloning

Kloning betyr å lage kopier av et gen, en celle eller et individ.

Reproduktiv kloning

Reproduktiv klonong er å lage et helt nytt individ, med de samme genene som et annet individ.

Stamceller

Stamceller er celler som kan utvikle seg til mange forskjellige celletyper. En befruktet eggcelle er en stamcelle som kan danne alle celletyper.

Terapautisk kloning

Ved terapautisk kloning lages det stamceller med pasientens eget arvestoff. De kan benyttes ved behandling av sykdommer.

DNA-analyse

Ved DNA-analyse lages det DNA-profiler som kan gi sikker identifikasjon av en person eller en annen organisme.

Gentester

Gentester kan påvise en arvelig sykdom, det vil si om du er bærer av et sykdomsgen som kan gjøre deg syk senere, eller som barna dina kan arve.

Genterapi

Genterapi går ut på å erstatte syke gener med friske gener som fungerer.