Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/111

Click to flip

111 Cards in this Set

 • Front
 • Back
take/bring along a person
tsurete iku/tsurete kuru
Hang over for temporary keeping; check in.
azukeru
Accept for temporary keeping.
azukaru
sell
urimasu/uru
They sell x at y.
y de x o utteimasu
Make change/exchange
ryoogae o suru
Change machine.
ryoogaeki
machine
kikai
Get in line.
narabimasu/narabu
Place in line/put in order.
narabemasu
section chief
kachyoo
division chief
buchyoo
president
shyachyoo
Become exact.
hakkiri suru
Exact time.
hakkirishita jikan
See clearly.
hakkiri mieru
Go to X to pick up/ to see off
location ni/he mukae/mokuru ni ikimasu
an airplace arriving in X at Y o'clock
location ni Y-ji chyaku no hikouki
An airplane departing from X at Y o'clock.
location o Y-ji hatsu no hikouki
spring
haru
summer
natsu
fall
aki
winter
fuyu
term
gakki
this morning
kesa
get off/get out of a vehicle
vehicle o orimasu
rare; unusual
mezurashii
female
jyosei
male
dansei
commuting time to work
tsuukin jikan
commuting time to school
tsuugaku jikan
tsuukin suru
commute to office
commute to school
tsuugaku suru
going home late
kaeru no ga osoku naru
fairly; quite; rather
kanari
notice; become aware; realize
ki ga tsukimasu
be careful; pay attention
ki o tsukemasu
become aware with a start
hatto ki ga tsuku
become confused; disorganized
awatemasu
got off hurriedly, in confusion, in a panic
awatete orimashita
have; hold; possess
X o motteiru
that very day/ the actual day
toojitsu
come together; get together; assemble
ga atsumarimasu
bring together; collect
o atsumemasu
hand over
X o watashimasu
super express train
shinkansen
special express train
tokkyuu
express train
kyuukoo
local train
futsuu
reservation
yoyaku
go and meet
mukae ni iku
be late
okureru
connection; relation; relationship
kankee
stop (by itself); stay/lodge
tomaru
stop, bring to a halt, park; lodge, put up accomodate
tomeru
and then
sore de
tokoro de
even if
wake up; awake
okosu
completely
sukkari
properly; neatly; exactly
chyanto
reward, thanks, expression of appreciation
oree
trash, dust
gomi
trashcan
gomibako
send/accompany X to a destination
okurimasu
What's the matter/What happened?
dooshitan desu ka
take X to Y by car
X o Y made kuruma de okurimasu
extremely
hijyooni
give (humble
sashiagemasu
receive (resptectful)
kudasaimasu
receive (humble)
itadakimasu
furniture
kagu
bother/interuption/nuisance
jyama
be in the way
jyama ni narimasu
to disturb/to interupt
jyama o shimasu
excuse me for having interrupted you
ojyama shimashita
change ($$)
komakai okane
become tired
tsukaremasu
Thanks for your trouble.
gokuroosama desu
rescue/save
tasukemasu
Thank you for ~ing
Vte + kudasai + arigatoogozaimasu
put out
dashimasu
go out/come out
demasu
become rescued
tasukarimasu
raise
agemasu
rise; come up
agarimasu
the other day
senjitsu
just feeling of appreciation
nihon no kimochi
humbly accept
chyoodaishimasu
be grateful
arigatai
make comfortable
raku ni shimasu
don't bother; don't go to any trouble
okamainaku
be reserved; hesitate
enryoshimasu
put in a call
denwa o iremasu
a while ago
saki hodo
noon
shyoogo
what kind of meaning
doo iu imi desu ka
i hear/they say
sentence (direct style) + n desutte
go outside
soto ni deru
appear on TV
terebi ni deru
leave home
uchi o deru
graduate from college
diagaku ni deru
attend a meeting
kaigi ni deru
answer the phone
denwa ni deru
take garbage out
gomi o soto ni dasu
mail a letter
tegami o dasu
turn in HW/give HW
shukudai o dasu
time table
jikokuhyoo
telephone directory
denwa chyoo
usually
futsuu
to travel
ryookoo shimasu
by the way
tokoro de