Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/130

Click to flip

130 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Ichi-gatsu-___ samui desu.
Ni gatsui-___ samui desu.
Wa
Mo
January is Cold
So is February.
Kinou doko-___ ___ ikimashitaka.

Ee, depaato-___ kaimono-___ ikimashita.
Iie, doko-___ ___ ikimasendeshita.
Ka he
he, ni
he mo
Did you go anywhere ysterday?

Yes I went to the Department Store.
No I didnt go anywhere.
Anata-no shita-___ nani-ka arimasuka?

Iie, nani-___ arimasen
ni, mo
Is there something under the desk?

No there isn't.
Kyoto-______ Nikko-_____ ikimasu.
ni mo, ni mo
I will go to both Kyoto and Nikko.
Ane-wa America-_____ Yooroppa-____ ikimashita.
ni mo
he mo
My sister has been to both America and Europe.
Ni, de, e, to, kara in a sequence
Ni mo,
de mo,
e mo,
to mo,
kara mo
Kaisha-___ konpyuta-___ arimasuka?

Hai arimasu.

Ie-____ arimasuka?

Iie, ie-_____ arimasen.
ni, ga
ni mo
ni mo
ni wa
Do you have a computer at work?
Yes I do.
Do you also have one at home?
No I don't have one at home.
Haha-_____ yoka depaato-___ ikimasu-___.
Chichi- ______ amari ikimasen.
to wa, ni, ga
to wa
I often go with my m other to the department store. I rarely go with my father.
Raishu kuni-___ chichi-___ kimasu.
kara, ga
Next week, my father comes from my home country
Basu-___ eki-no mae-___ demasu.
wa, kara
The bus leaves from in front of the station.
Konban 8-ji-____ terebi-___ mimasu.
kara, wo
Tonight, I will watch TV from 8 pm.
Kono hikouki-___ rondon-___ ikimasu.
wa, made
This plane is going to London.
Eki-___ jitensha-___ ikimasu.
made, de
I will go to the train station by bike.
5-ji-han-____ kaisha-___ hatarakimasu.
made, de
I work at the company until 530.
Ie-___ gakku-___ 40-pun karai kakakarimasu.
kara, made
It takes about 40 minutes to get from home to school.
Natsuyama-wa 7-gatsu-20-nichi-___ 8-gatsu-31-___ desu.
Kara, made
My summer vacation is from July 20 until August 31.
Ashita tomodachi ___ uchi-ni ikimasu.
Ga
A friend is coming to my house tomorrow.
Watashi-wa okane-___ arimasen.
Ga
I have no money.
Watashi-wa ooki ie-___ hoshiimasu.
Ga
I want a big house.
Watashi-wa yasai-___ kiraiidesu.
ga
I dont like vegetables.
Watashi-wa eigo-__ dekimasu.
ga
I can speak English.
Watashi-wa nihongo-___ wakarimasen.
ga
I don't understand Japanese.
Haha-__ tsukuru ryori-wa oishidesu.
ga
My mother's cooking is delicious.
Watashi-___ totta (torimashita) shashin.
ga

wa is replaced with ga.
This is a photograph taken by me.
Ano hito-___ Yamada-san desu.
wa
That person is Yamada-san.
Ooyama-san-___ Eigo-no sensei-desu.
wa
Ooyama-san is an English teacher.
Haha-___ ongaku-ga sukidesu. Demo, kurasukku-___ suki-dewa arimasen.
ga, wa
My mother likes music; however, she doesn't like classical music.
Nikku-___ tabemasu. Sakana-___ tabemasen.
wo, wa
I eat meat. I don't eat fish.
Banana-__ sukidesu__. Meron __ kiraidesu.
wa, ga, wa
I love bananas; I don't like melons.
Eigo-__ wakarimasu-___, chugakugo ___ wakarimasen.
wa, ga, wa
I understand English but I don't understand Chinese.
Ano hito-___ shitte imasuka.
wo
Do you know that person?
Kim-san-___ Nihongo-no hon-___ takusan yomimasu.
wa, wo
Kim-san reads a lot of Japanese books.
Takusan - plenty
Michi-no migiGAWA-___ arukimasho.
wo
Let's walk on the right-hand side of the road.
Tori-ni natta sora-___ tobitaidesu.
wo
I want to be a bird and fly.
Tobu - fly
Shinjuku-de densha-___ orimasu.
wo
orimasu = to get off/get out of
Get off the train at Shinjuku.
Copa-de karuma-___ orimasu.
wo
Get out of the car at Copa (<-- its a mall in Fukui-ken).
Puuru __ IRU.

Puuru __ DERU.
ni

wo
Get in the pool.

Get out of the pool.
Biiru-__ demashita.
wo
I left the building.
Kazoku-wa honkon-___ imasu.
ni
My family lives in Hong Kong.

Kazoku = family
Eki-no mae ___ depaato-ga arimasu.
ni
There is a department store in front of the station.
Mai-shuu kinyobi-___ tesuto-ga arimasu.
ni
Every Friday there is a test.
Watashi-wa 1981-nen-___ umaremashita.

umareru = to be born
ni
I was born in 1981.
Kazoku-___ denwa-wo kakemashita.
ni
I telephoned my family.
Minami-sensei-wa gaikokujin-___ nihongo-wo oshieteimasu.
ni
Minami-sensei teaches Japanese to foreigners.
Watashi-wa Tokyo-___ sundeimasu.
ni
I am living in Tokyo.
Koko-___ namae-___ kaite kudasai.
ni, wo
Please write your name here.
Mai-nichi kaisha-___ itte hataraite imasu.
ni
kaisha = company
hataraiteimasu = work
Watashi-wa rainen(raitoshi) kuni-___ kaerimasu.
HE
kaerimasu = return
Imouto-wa kyonen daigaku-___ irimashita.
ni
Imouto = sister
My sister entered university last year.
Heya-ku kyoushitsu-___ itte kudasai.
ni
Please enter the room quickly.
Kono mise-wa 10 nichi-___ ichi-___ yasumimasu.
ni, do
This shop is closed once every 10 days.
ichi-nichi-___ 3-___ kono kusuriwo nonde kudasai.
ni, kai (-do-)
kusuriwo = medicine?

Please take this medicine 3 times every day.
America-___ benkyou-___ ikimasu.
he, ni
I will go to America to study.
Biru-san-___ nihon-___ eigo-___ oshie-___ kimashita
wa, he, wo, ni
Bill came to Japan to teach English.
Gohan-___ tabe-___ ikimashou!
wo, ni
Let's go and eat lunch!
Toshokan-___ hon-___ ni-katsu karimashita.
de, wo
I borrowed two books at the library.
Kissaten-___ kohi-___ nomemashita.
de, wo
At the coffee shop, I drank coffee.
Naifu-___ niku-___ (cut) masu.
de, wo
A knife is used to cut meat.
Tomodachi-___ denwa-___ hanashimashita.
to, de
I spoke to my friend on the phone.
Kin-___ tsukue-___ isu-___ tsukurimasu.
de, ya, wo
isu = chair
tsukue = table
Kin = wood
Wood is used to make tables and chairs (among other things).
Densha-___ koko-___ kimashita.
de, he
I came here by train.
Chikatetsu-___ Ginzu-made ikimasu.
de
I went (go?) to Ginzu by subway.
Ringo-___ ikko-___ (1 item) 100-en desuga. 5 [items] -___ 400-en desu.
wa, TRICK!, de
1 apple is 100 yen (85 cents!!). 5 are 400 for 400 yen (a good deal for pricey apples).
Kaze-___ kaisha-wa yasumimashita.
de
I missed work because I had a cold.
Raishuu shigoto-___ Kobe-___ ikimasu.
de, ni
I will go to Kobe next week.
Kinou Yamashita-san-___okusan-___ koko-he kimashita.
ga, to
Yesterday, Yamashita-san came here with his wife.
Imouto-___ kaisha-no hito-___ kekkonshimasu.
wa, to
My younger sister is marrying someone from her company.
Kitayama-san-___ iroiro hanashimasita.
to
I spoke to Kitayama-san about many things.
Natsuyasumi-___ umi-___ yama-___ ikimasu.
ni, ka, he
Umi = coast
Natsuyasumi= summer break
Manenhitsu-___ borupen-___ kaite kudasai.
ka, de
Please write with a fountain pen or ballpoint pen.
Something/Somewhere/Someone
Nanika/dokoka/dareka
_____ nomimasuka? (something)
nanika
Nomu-___ nomenai-___ wakarimasen.
ka, ka
I don't know if he drinks or not.
Ashita-wa kanojo-___ kuru-_____ wakarimasen
ga, dou ka
I don't know if she is coming tomorrow or not.
______ wakarimasen.

When it is/ Where it is/ Who it is/ What it is.
Itsu-ka
Doko-ka
Dare-ka
Nani-ka
Kyou-___ samui desu-___. (isn't it?)
wa, ne
Kore-wa furansugo-___ hon desu-___!
no, yo
This is a french book!
Onna: Oishii-____
wa
It is delicious.
Kinou-___ paatii-de Yamashita-san-___ Brown-san-___ (and others) aimashita.
no, ya, ya
At yesterday's party, I met Yamashita and Brown, among others
Michi-___ basu-___ takusi-__*__ ga hanshitte imasu.
wo, ya, nado
On the road, buses and taxis (among others) are driving.
This one, that one, that one over there
kore, sore, are, dore
____-ga anata-___ pen desuka?
Dore, no
Which pen is yours?
This, that, that over there (referring to a noun)
kono, sono, asono
here, there, over there, where?
AND
second versions
koko, soko, asoko, doko
TO
kocchi, socchi, acchi, docchi
This direction
koko-houkou
That place (over there)
asoko-basho
Ashita- ____ ii tenki ____.
tabun, deshou
Maybe tomorrow will be good weather.
Ano eiga-wa ___ omoshiroi-___
tabun deshou
That movie is probably interesting.
Kodomo-___ gohan-___ taberu-___ supuun-___ tsukaimasu.
wa, wo, toki, wo
Children use a spoon when they eat.
Watashi-wa kodomo-_____ Sooru (seoul) sunde imashita.
no toki
At the time that I was a child, I lived in Seoul.
Explain suru toki vs no toki.
suru toki -refers to the point of time of an action.

no toki - referring to a point of time (at the time of).
Explain iku toki vs itta toki
iku toki - Before leaving for or on the way

Itta toki - After arrival
Ryouko - ___ ___ ookii kaban-___ kaimashita.
suru, mae ni, wo
Before going on my trip I bought a large bag.
Tomodachi-no uchi-___ iku, ____ kekki-___ kaimashita.
he, mae ni, wo
Before going to my friend's house, I bought cake.
Supotsu-wo shita ____ chyawaa-___ abimasu.
ato de, wo
After playing sports, I take a shower.
Ashita testu-___ awatta*** (finish), ____ eiga-___ miru
ga, ato de, wo

*** ato de is ALWAYS preceeded by ta form.
Tomorrow, after the test is finished, lets watcha a movie.
Eigo-___ benkyoushi-____, Amerika ikimasu.
wo, te kara
After studying English, I will go to America.
Explain (~ta) ato vs te kara
Ato you must put in '~ta' form.
Okane-___ arimasu-___
ga, kara
Because he has money.
Sukoshi atsui-___, mado-___ akemashita.

(mado=window)
kara, wo
Because it was a little hot, I opened the window.
Isogashiku nerimashita. Kodomo-___ umareta-___.
ga, kara
I have been busy; a baby has been born.
Explain desu kara vs kara desu.
Kara desu: Use in short explication sentences. 'Because B.'

Desu/Masu kara: usually part of longer reasons. 'A because B'
____ kono restoran sukidesuka?

Yasukute to oishi ___ desu.
Naze
Kara
Why do you like this restaurant?

Because its cheap and tasty.
Tokyo-___ chikatetsu-___ ___ desuka?

Totemo benri desu.
no, wa, dou
How is Tokyo's subway system.

Very convenient.
Jigoto-___ ___ desuka?

Totemo isogashii desu.
wa, ikaga
How is work?

Very busy.
___ Nihon-___ ikimasuka?

Nihongo-wo benkyoushitai-___ desu.
Doushite, he
kara
Why do you want to go to Japan?

Because I want to study Japanese.
Explain dou vs Ikaga
Ikaga is polite form of dou
Nakayama-san-___ ____ hito desuka?

Nakayama-san-___ takai hito desu.
wa donna
wa
What kind of man is Nakayama?
Nakayama is a tall.
___ eiga-___ sukidesuka?

Tanoshi-___ eiga-___ sukidesu.
Donna, ga
no, ga
What kind of movies do you like?
I like feel-good (fun) movies.
How long/How many?
Dono (dore) kurai/gurai
How much?
When?
Who?
How many?
Ikara desuka?
Itsu desuka?
Dare/donata desuka?
Ikutsu desuka?
Depaato-___ ikimashita. ___ shimatte imashita.
ni, demo
I went to the department store however it was closed.
ga vs demo vs shikashi
ga is NEW INFORMATION, not topic
demo is however
Shikashi is the same as demo
Mai-ban nan-ji-___ nemasuka?
goro
At about what time do you go to sleep?
Kono gakkuko ____ gakkusei-___ 250-nin ____ imasu.
ni wa, ga, kurai/gurai
In this school, there ae about 250 students.
goro vs kurai/gurai
goro is: about (time)

kurai/gurai are: about (quantity)
Watashi-wa kanji-___ sukoshi ___ shirimasen.
wo, shika
I only know a few kanji.
Kono kusuri-wa ikkai-ni 2-tsu-___ nonde kudasai.
zutsu
Please take two tablets (divided evenly) at a time.
Kono kuni-___ minami-___ arimasu ___, ____ atsui desu.
wa, ni, kara, itsumo
It is always hot because this country is in the south.
Kodomo-wa ____ bekyou kirai desu.
taitai
Most children dont like to study.
Kinyoubi-wa ___ testo-ga arimasu.
taitai
We have a test most Fridays.
Watashi-___ karaoke-ga sukidewaarimasen. ___, ___ tomodachi-___ ikimasu.
wa, demo, toki doki, to
I don't like karakoe; however, sometimes I go with my friend.
Konnichi-no-tenki-___ [hare (fine) ___ kumori (cloudy)] deshou.
wa, toki doki
Today's weather will be mostly fine but occasionally cloudy.
Another way of saying:

~ wo ~ (shi) masu. = ?
~ wa ~ (shi) masu.
Chugaggu-go-___ Kankoku-go-___ wakarimasen.
mo, mo
I dont understand Chinese or Korean.
____ Ryokou ikimasen?

Okane arimasen ____.
Naze (doushite)
Kara
Why arent you travelling?

Because I have no money.
Karada-ga chiisaidesu ___, yowaidesu.
Karada-ga chiisaidesu ___, joubudesu.
kara
ga
My body is small; that is why I am weak.
My body is small but I am solid.
Nikku-___ yasai-___ ryori-___ tsukurimashita.
to, de, wo
I cooked a meal with meat and vegetables.
On the right side
Migi-gawa
Sakura Daigaku-___ onna-no ___ gakkusei desu.
wa, dake
Sakura College is a school for girls only.