Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
iru
oru
iku
mairu
kuru
mairu
kiku
ukagau
tazuneru
(to ask, to visit)
ukagau
kiku(to be told)
uke-tamawaru
suru
itasu
iu
mosu
taberu
itadaku
kariru(to borrow)
haishaku suru
shiru
zonji-ageru
miru
kaiken-suru
au
omenikakaru
miseru
omenikakeru