Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/142

Click to flip

142 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ar bith
any ... (at all), no ... (at all)
anois
now
peictiúr
picture
seomra
room
ciúin
quiet, calm
ar chor ar bith
at all
ach a oiread
either
cailín
girl
abhainn
river
cá bhfuil
where is?
tarbh
bull
ar ndóigh
of course
fear
man, husband
oíche
night
múinteoir
teacher
compóirteach
comfortable
freisin
too, also, indeed
in aice le
beside, near
amháin
one, only
balla
wall
Meireacá
America
tine
fire
siad, siadsan
they
ansiúd
there
cathaoir
chair
éan
bird
bóthar
road
go leor
plenty of, enough
ach
but, however
mapa
map
tú, tusa
you
Béarla
English
cupla
a few
céanna
same
farc
fork
an
the
bia
food
mé, mise
I
cisteanach
kitchen
sásta
satisfied, willing, pleased
eile
other, another
geansaí
jumper, jersey
máthair
mother
mórán
many, much
neart
many, lots of
sciorta
skirt
seachtain
week
seaicéad
jacket
sráid
street
stoca
sock, stocking
siopa
shop
Baile Átha Cliath
Dublin
treabhsar
pair of trousers
bus
bus
cabhantar
counter
carr
car
bróig
shoe
éadach
cloth, clothes
'chuile shórt
everything, every sort of
crann
tree
deaide
dad, daddy
gúna
dress
léine
shirt
maime
mam, mummy
culaith
suit
ag
at
cosúil (leis an)
like (the)
daor
dear, expensive
saor
cheap
tinn
sick, sore
amáireach
tomorrow
anuraidh
last year
ariamh
ever, never
go minic
often
inné
yesterday
mar sin
so, like that
muis(e)
indeed! now!
bhí
was, had been
beidh
will be, will have been
ní bheidh
will not be
bhíothadh
one was, people were
ní bheifear
one will not be, people will not be
beifear
one will be, people will be
seanmháthair
grandmother
Tá mé i mo chónaí i...
I live in...
Tá an t-eolas ar fad ann.
All the information is in it.
Tá bileog ansin.
There is a leaflet there.
d'uimhir teileafóin
your telephone number
Sráid Mhór
Main Street
an bhean chéile
the wife
an bhean
the woman
an fear céile
the husband
an fear
the man
máthair
mother
athair
father
An bhfuil tú pósta?
Are you married?
leanbh óg
a baby (lit. young child)
Tá ... againn
We have ...
comhghairdeas
congratulations
le cúpla bliain anuas
for a couple of years past
na tuismitheoirí
the parents
garmhac
grandson
gariníon
granddaughter
neacht
niece
árasán a dó
flat two
uimhir a trí
number three
Agus do sheoladh?
And your address?
arís
again
Tá, cinnte.
It certainly is.
Tá sé fuar inniu.
It is cold today.
Suigh síos ansin.
Sit down there.
Tar isteach.
Come in.
le do thoil
please
slán
goodbye
is fíor
true
níl fior
false
se bliaina d'aois
six years of age
go raibh maith agat
thank you
an deirfiúr
the sister
an cáilin
the girl
an deartháir
the boy
an páiste
the child
an leabh
the child
an chlann
the children
leanaí
(páistí, gasúir)
children
mo chlann
my children
muintir an tí
the occupants of the house
mo mhuintir
my parents, my folks
líon tí
household, extended family
teaghlach
household, extended family
seanathair
grandfather
pósta
married
Tá mo theach féin agam.
I have my own house.
fós
still
Conas tá cúrsai?
How are things?
Cad is ainm duit?
What is your name?
nia
nephew
col ceathar
cousin
iníon
daughter
mac
son
aintín
aunt
uncail
uncle