Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back

الانتخاب البرلماني

parlamentsvalg

أوضح، ُيوضح

at forklare

معهد

institut

ِحوار

dialog

يتألف

bestående

إدارة

administration

قاعدة

en regel

إشراف

Tilsyn, kontrol

وحدة ج وحدات

enhed

مهرجان

festival

نائب ج ُنّواب

repræsentant

دعم

støtte

شريك ج ُشركاء

partner

يتبّدل

ændre sig

أ ّسس، يؤ ِّسس

lægge grundlag for

َعَقَد

afholde

يرجئ

at udskyde

تْأجيل

udsættelse

دائرة انتخابية

valgdistrikt

ألغى، يلغي

aflyse

عادل

retfærdigt

مر ّشح

kandidat

محكمة عليا

højeste ret

تعديل

justering

خالف، يخالف

stride mod

مقعد ج مقلعد

siddeplads

تقسيم

fordeling

ُيختاُر

blive valgt

فردي

individuelt

تعيين

udnævnelse

معاق

handicappet

بلغ، َيْبُلغ

to reach, nå

غاية

målsætning

عّين

at udnævne

حظر

at forbyde

أعضاء

medlemmer

راتب

løn

اعال، ُيعيل

brødføde

ارتقب

forvente

خَلق، َ ْيخُلق

skabe

ثبوت

sikkerhed

اضطراب

urolighed

معركة انتخابية

valgkamp

إقبال

deltagelse

اقترع

at stemme

ر َّجح، ير ّجح

formode

يخِدم

tjene (interesser)

مصالح

interesser