Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvilken type krav er sikkerhet og pålitelighet?

Ikke-funksjonelle

I systemutvikling inneholder en kravspesifikasjon en..:


a) Liste av nøkkelpersonell som utgjør ledelsen


b) En fullstendig beskrivelse av tilstanden til systemet


c) En beskrivelse av hva systemet skal gjøre


d) Beskrivelse av programvare som vil implementere systemet

c) En beskrivelse av hva systemet skal gjøre

Scrum er et eksempel på:


a) prosess


b) prosessmodell


c) utviklingsprosess

b) prosessmodell

Hvilken av disse er ikke en prosessaktivitet?


a) analyse


b) design


c) testing


d) pålitelighet


e) vedlikehold

d) pålitelighet

Hvilket utsagn er riktig?


a) i fossefallsmodellen kan man ikke endre kode etter at systemet er satt i drift


b) fossefallsmodellen representerer plandrevne prosesser


c) i fossefallsmodellen vektlegges iterasjoner

b) fossefallsmodellen representerer plandrevne prosesser

Use cases kan sørge for verdifull input til design av "black-box"- testing.


a) sant


b) galt

a) sant

En bedrift skal sette i gang et større systemutviklingsprosjekt. Hvor vil du kunne lese om hvorfor prosjektet skal realiseres?

a) Kravspesifikasjonen


b) Plandokumentet med milepæler og budsjetter


c) Forretningsplanenc) Forretningsplanen

Hva vil du IKKE finne i en prosjektplan i et plandrevet utviklingsprosjekt?

a) Prosjektorganisering


b) Risikoanalyse


c) Tidsplan for prosjektet


d) Systemkrav

d) Systemkrav

Hvilken av følgende faktorer reduserer sjansen for overestimering av kostnader i et IT-prosjekt?


a) Høy usikkerhet


b) Lite relevant erfaring


c) Prosjektet er mindre enn tidligere prosjekter


d) Lang varighet på prosjektet

c) Prosjektet er mindre enn tidligere prosjekter

Programmering er sentralt i systemutvikling. Nevn andre aktiviteter som ernødvendige i systemutvikling.

f.eks. analyse, design, testing, vedlikehold, planlegging, programmering, kravinnsamling

Krav som gjelder pålitelighet, ytelse og sikkerhet er eksempler på krav av en bestemttype. Hva kalles denne typen?

Ikke-funksjonelle

Dersom du skal utvikle et system der du allerede kjenner til krav, bruksmønstre ogfunksjonsbehov, hvilken prosessmodell kan være egnet da?

Fossefallsmodellen (plandrevet)

Er sluttbrukere av et system typisk involvert i en whitebox- eller blackbox-testing?

Blackbox-testing

I et klassediagram deler man som oftest opp klasseboksene i to. På den ene siden avstreken står klassens metoder. Hva står på den andre siden?

Attributter (eller data)

Hva kalles metoden hvor man tester systemet utenfra?

Blackbox-testing

Hvilket objekt slutter å eksistere i et sekvensdiagram etter at bruksmønsteret erfullført?

Kontrollobjektet

Nevn to vanlige prosessmodeller.

Smidig og plandrevet (fossefall)

Når egner fossefallsmodellen seg best?

Egner seg best der krav og bruksmønstre er kjentog det er lite sannsynlig med endringer av kraveneunderveis. Ved utvikling av Real-time systemermed strenge krav til pålitelighet kanfossefallsmodellen egne seg. Og i svært storeprosjekter der utviklingen er spredt.

Forklar forskjellen på et inkrement og en iterasjon.

Iterasjon er en fase, spesielt brukt i smidigmetodikk (for eksempel Sprint i Scrum), etinkrement er den nye funksjonaliteten (et tillegg)som utvikles i løpet av en iterasjon.

I hvilken metode (eller prosessmodell) er det mest vanlig med inkrementell utvikling?

Smidige, for eksempel Scrum eller Kanban

Nevn noen fordeler ved smidig metodikk.

Lettere å endre krav underveis. Tettere samarbeidmed kunden gjør at man fanger opp endringertidligere. Unngår mye tid til planlegging som likevelmå endres senere.

Hva er forskjellen på en scrummaster og en tradisjonell prosjektleder?

Scrummaster er en fasilitator og tilrettelegger.En prosjektleder har mer ansvar med tanke påallokering av ressurser og oppgaver.

Hva gjør en produkteier (Product Owner)?

PO har ansvar for product backlog med prioriteringav hvilke oppgaver i Backlog som skal være med ineste iterasjon. Representerer også kunden.

Hva viser use case-diagrammer?

Use case diagrammer systemets funksjonalitet, ogsamspillet mellom aktører, brukere, andresystemer og komponenter.

Hvilke typer krav beskriver et use case?

Funksjonelle krav

Hva er en aktør i use case-modellering?

Brukere, andre systemer og komponenter. Primæreaktører har et eget mål med systemet, sekundæreraktører er nødvendige for å realisereprimæraktørenes mål.

Hva viser aktivitetsdiagrammer?

Viser dataflyten og prosessene i systemet.Sekvensen av handlinger som reflekterer input ogoutput av data.

Hva er hovedforskjellen på Scrum og Kanban?

Scrum består av sprinter på 2-4 uker hvor man haret mål for hver sprint. Kanban handler om å gjøreen oppgave til man er ferdig med den, uten ånødvendigvis sette en tid på det.

Hva er forskjellen på systemtest ogakseptansetest?

Systemtesting testes av en som kjenner til kodenog tester gjerne med oppkonstruerte testdata,mens akseptansetesting testes med data av enbruker(eller kunde) av systemet. Akseptansetestinghandler om å finne ut av om systemet gjør som detskal i forhold til hva kunden ser for seg.

Hva er karakteristisk for testdrevet utvikling?

Testdrevet utvikling består av korte iterasjonerhvor man tester hver nye del(eller oppdatering)med nye tester. Man lager først en test, deretterimplementerer man koden og så sjekker man omden nye koden består testene.

I et større systemutviklingsprosjekt viser det seg atdet er vanskelig å få tak i nødvendig kompetanse.Hvilken type risiko vil dette være?

Mennesker - umulig å rekruttere menesker med den kompetanse som kreves.

Forklar kort hva tjenesteorientert arkitektur (SOA)går ut på.

SOA (tjenesteorientert arkitektur) handler om åeksponere gjenbrukbare tjenester, i motsetning tilå bygge videre på allerede store og komplekseprogrammer. De gjenbrukbare tjenestene kan værebåde eksterne og interne.

Hva er parprogrammering?

Parprogrammering er når to mennesker skriverkode sammen ved samme tastatur. Den ene skriverkoden, mens den andre reviewer hver kodelinje nården blir skrevet. Den person som skriver kallesDriver. Den person som reviewer koden kallesObserver eller Navigator

Hva er XP?

XP (extreme programming) er en smidigutviklingsmetode som fokuserer påprogrammeringen. All kode kjøres gjennom tester,og skal kun legges til dersom det består disse.Annenhver uke skal det leveres noe til kunde.

Forklar forskjellen på en brukerhistorie og etbrukstilfelle.

Brukstilfelle (use case) er et tilfelle ved et system,og en strippet versjon av en brukerhistorie.Feks. “Reserver bok”Bukerhistorie (user story) er en fullverdig setningsom tar for seg aktør, funksjon og nytteverdi.Feks. “Som kunde ønsker jeg å reservere en bok,slik at jeg kan ta den med meg hjem og lese den”

Hva er triangulering innen forskningsmetode?

Triangulering går ut på at vi angriper et problem frato forskjellige perspektiv for å finne et tredje.Under forskning menes det at ulike personer børundersøke det samme problemet.

Hvorfor kan det være ønskelig med triangulering?

Det minsker sjansen for tilfeldige funn, og manunngår subjektive vurderinger i større grad.

Hvorfor er det gunstig å kjenne til undersøkelses- ellerforskningsmetoder når man driver medsystemutvikling?

Forstå og nyttiggjøre forskningsresultater og stille kritiske spørsmål til påstander som blir servert

Nevn en forskjell på et eksperiment og en casestudie.

Eksperiment undersøker årsak-virkning, menscase-studie undersøker hvorfor og hvordan.

Hva gjør en Scrum master?

En Scrummaster har som oppgave å værefasilitator for utviklingsmetodikken Scrum. Detteinnebærer å sørge for at man:


- gjennomfører daglige stand-ups


- organiserer planleggingsmøter


- estimeringsmøter


- demoer og retroperspektiv

Forklar forskjellen på Black-box og White-boxtesting.

Blackbox-testing tester funksjonaliteten til enapplikasjon, mens whitbox-testing tester deinterne strukturene til systemet

Hva er spesielt gunstig å bruke underregresjonstesting?

Det er spesielt gunstig å benytte seg avtestrammeverk med automatiserte tester somtester for oss. Dette er en fordel forregresjonstesting fordi man automatisk kjørersamme test om igjen og om igjen

Hva er en assosiasjon i UML?

En assosiasjon i UML er en relasjon med mengdermellom objekter eller klasser.Feks. “Én bok tilhører kun ett bibliotek, mens ettbibliotek har mange bøker”

Hva er generalisering i UML?

Felles elementer på tvers av klasser, også kjentsom underklasser eller subklasser. Fremmer arv oggjenbruk.