Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Indicatorii sintetici ai variaţiei - definiție

... exprimă împrăştierea tuturor nivelurilor individuale ale unei caracteristici faţă de nivelul lor mediu, oferindu-ne informaţii de ansamblu asupra distribuției colectivităţii statistice.

- împrăştierea tuturor nivelurilor față de medie


- oferă info de ansamblu asupra distribuției

Abaterea medie liniară se calculează ...

... se calculează ca medie aritmetică a valorilor absolute ale abaterilor individuale.

Medie aritmetică abateri individuale.

Abaterea medie liniară arată...

... arată variaţia medie de la valoarea medie a distribuţiei

Variația medie de la <medie>.

De ce se consideră abaterea în valoare absolută?

Abaterea se consideră în valoare absolută deoarece, dacă s-ar ţine seama de semne, suma lor ar fi egală cu zero.

Suma lor e zero.

Abaterea se poate calcula şi faţă de mediană. În această situație cum se numește?

... se numește abatere mediană liniară.

abatere mediană liniară

Dispersia (varianţa) se calculează ca ...

Dispersia (varianţa) se calculează ca o medie aritmetică a pătratelor abaterilor nivelurilor individuale ale variabilei de la nivelul ei mediu.

Abaterea medie pătratică (abaterea standard, abaterea tip) se calculează ...

... se calculează prin extragerea rădăcinii pătrate din dispersie.

Abaterea medie pătratică (abaterea standard, abaterea tip) reprezintă ...

... reprezintă media pătratică a abaterilor nivelurilor individuale ale caracteristicii faţă de media lor.

Unitatea de măsură în care se exprimă cele două tipuri de abatere...

Abaterea medie liniară şi abaterea medie pătratică se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură ca şi variabila luată în calcul.

Aceeași unitate de măsură ca şi variabila.

Cei doi indicatori (abaterea medie liniară şi abaterea medie pătratică) nu pot fi folosiţi pentru caracterizarea împrăştierii unor colectivităţi cu caracteristicile exprimate în unităţi de măsură diferite şi nici pentru colectivităţii care, deşi au caracteristicile exprimate în aceleaşi unităţi de măsură, diferă prin natura lor.

Motiv:
Abaterea medie liniară şi abaterea medie pătratică se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură ca şi variabila luată în calcul.

motiv.

Coeficientul de variaţie (sau de omogenitate) este ...

... este o expresie standardizată a abaterii medii pătratice.

... este o expresie standardizată a abaterii medii pătratice.

Coeficientul de variaţie (sau de omogenitate) se calculează...

... se calculează ca raport procentual între abaterea medie pătratică şi media aritmetică.

Coeficientul de variaţie (sau de omogenitate) este un indicator sintetic care exprimă...

... un indicator sintetic care exprimă într-o formă abstractă intensitatea variaţiei.

intensitatea variaţiei

Coeficientul de variaţie poate fi folosit... (1)

(1) ca test de semnificaţie a reprezentativităţii mediei.Cu cât coeficientul de variaţie este mai apropiat de zero, cu atât omogenitatea distribuţiei este mai mare şi, în consecinţă, media este mai reprezentativă.


Se consideră că o valoare CV <35% indică o distribuţie omogenă.

(1) ca test de semnificaţie a reprezentativităţii mediei.

Coeficientul de variaţie poate fi folosit... (2)

(2) ... pentru compararea gradului de împrăştiere a unor distribuţiei care au caracteristica exprimată în unităţi de măsură diferite (exprimarea în procente făcând abstracţie de unităţile de măsură).

(2) compararea gradului de împrăştiere distribuții a căror caracteristică se exprimă în unităţi de măsură diferite...

Coeficientul de variaţie poate fi folosit... (3)

(3) pentru compararea gradului de împrăştiere a unor distribuţii care diferă foarte mult prin natura lor, mediile fiind foarte diferite, deși variabilele lor se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură (indicatorul fiind o expresie relativă a abaterii medii pătratice).

(3) pentru compararea gradului de împrăştiere a unor distribuţii care diferă foarte mult prin natura lor, deși variabilele lor se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură.