Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat zijn 3 oorzaken van de revolutie?

Verandering op het vlak van kennis


Verandering op het gebied van instituties


Veranderingen op het gebied van waarden

Wat is homogener

De service is overal even goed

Transformatie economie

De consument gaat opzoek naar ervaringen, die blijvende veranderingen bij hem teweeg brengen

Welke stadiums zijn er volgens Pine & Gilmore in de ontwikkeling van de economisch wetenschap

Productgeoriënteerd


Marketinggeoriënteerd


Belevingsgeoriënteerd

Twee sleutelwoorden voor een succesvol concept?


autheniciteit


Oorspronkelijkheid

Wat zijn leisure experiences

Positieve ervaringen in de vrije tijd.

Wat zijn de twee dimensies van belevingsdomeinen

Absorptie --> onderdompelen


Passief --> Actief

Wat zijn de 5 belevenismodules?

SENSE-module


FEEL-module


THINK-ervaring


ACT-module


RELATIE-module

Wat is de SENSE-module

Speelt in op de zintuigen

Wat is de FEEL-module?

Sterke emoties oproepen

Wat zijn THINK-ervaringen

Een campagne waarin de consument een vraag voorgelegd krijgen .

Wat is de ACT-module?

Bedrijf richt zich op fysieke ervaringen, lifestyle en sociale interactie.

Wat is de RELATIE-Module?

Laat een consument relateren aan een sociaal systeem of subcultuur?

Wat is een hybride belevenissen

Als meer dan één module wordt ingezet

Wat is een holistische belevenissen

Als alle modules parallel worden ingezet

Beschrijf het emotieproces van Frijda

Gebeurtenis


-->


Cognitieve beoordeling


-->


Impuls tot handelen


Affect


Fysiologische reactie


Regulatie


-->


Gedrag

De rol van regulatie in het emotieproces

Regulatie


-->


Input (ogen dicht doen als een film spannend wordt)


Appraisal (bij een spannend moment in de film denken "dit is niet echt")


Action readiness (kalmeringsmiddelen slikken)


Gedrag (een glimlach onderdrukken)

Wat is regulatie

Het hebben van een emotie en het reguleren ervan. Dit is cultureel bepaald.

Wat zijn de 4 classificaties van emoties

Aard


Kwaliteit


Intensiteit


Sterkte van de op te roepen emotie

Noem drie strategische marketingthema's

Service encounters


Point-of-purchase stimuli


Externe communicatie

Wat is een service encounter

De aan de consument geleverde serviceWat is point-of-purchase-stimuli

Alle zaken die invloed hebben op het vrijetijdsproduct

Wat is externe communicatie

zowel de inhoud als de context

Wat wordt beinvloed door de stemming van de consument

Recall (herinnering)


Evaluation (de manier waarop de beleving beoordeeld wordt)


Behavior (stemming tijdens als na de koop)

Wat zijn de bouwstenen van een belevenis (6)

Identiteit


Partnership


Producten en verpakkingen


Fysieke koop- en consumptieomgeving


Personeel


Communicatie

Wat is het verschil visie en concept

Een visie is een bundel van opvattingen en een concept is een specifiek daaruit gekozen betekenisveld

Wat zijn 3 mogelijke lagen in een concept

Primaire interpretatie


Secundaire interpretatie


Kerninterpretatie

Wat is de primaire interpretatie

Wat we zien gebeuren

Wat in de secundaire interpretatie

Wat we tussen de regels door zien (dubbele bodem)

Wat is de kerninterpretatie

De essentie van het verhaal

Wat zijn de 3 kenmerken van succesvolle mediacampagne

Actualiteit


Ambivalentie


Bevrijding

Noem de 4 soorten authenciteit

Materiële


Conceptuele


Contextuele


Functionele

Op welke drie niveaus kan conceptontwikkeling plaatsvinden

Productniveau

netwerkniveau


ideologisch niveauWat is het productniveau

De ontwikkeling van geheel nieuwe producten of vernieuwingen ervan

Wat is het netwerkniveau

Door nieuwe combinaties van producten en samenwerkingsverbandingen op te sporen

Wat is het ideologische niveau

Op een andere manier tegen de bedrijfstak kijken (hoogste niveau)

Welke drie aspecten heeft de analyse van het aanbod op microniveau?

Het verhaal achter het product


Analyse van het totale concept


De rol van techniek

Welke 4 concurrentieniveaus heb je?

Behoefteconcurrentie


Generieke concurrentie


Productvorm concurrentie


Merkenconcurrentie

Noem 3 samenwerkingsvormen

Sequentiële samenwerkingsverbanden


Plaatsgebonden samenwerkingsverbanden


Branchevreemde, concept eigen samenwerkingsverbanden

Noem 2 samenwerkingsmotieven

Mondialering en schaalvergroting


Wedloop van de toekomst

Noem drie soorten creatieve mensen

Briljant


Persoonlijk creatief


Mensen zoals Leonardo da Vince

Wat zijn de fases van het creatieve proces

Voorbereidingsfase


Broedfase


Fase van het inzicht


Evaluatiefase


Uitwerkingsfase

Wat zijn de 5 grondregels voor een creatieve sessie

Freewheelen


Kwantiteit boven kwaliteit


Kruisbestuiven


noteren


one single target

Wat zijn de 6 belevenisinstrumenten om ideeën te ontwikkelen om belevenissen te verrijken

Animatie


Storytelling


Thematiseren


Alle zintuigen activeren


Activiteitendomeinen


Belevenisdomeinen

Wat is personele animatie

Wordt ingezet om mensen te helpen communicatiedrempels te overwinnen

Wat is materiele animatie

Doelgericht dingen inzetten om mensen tot iets aan te zetten

Wat is mediale animatie

Inzetten van media

Wat is Socio-ecologische animatie

Omgevingsfactoren die mensen aanzetten tot actie