Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/102

Click to flip

102 Cards in this Set

 • Front
 • Back
袜子
wàzi
socks
N
wài
outside
N
外边
wàibian
outside
N
外国
wàiguó
foreign country
N
外语/外文
wàiyŭ/wàiwén
foreign language
N
wán
to play
V
wán
to run out,finish,end,be through
V
完成
wánchéng
to finish,complete,accomplish
V
完全
wánquán
complete, comprehensive
ADJ
wăn
bowl
N
wăn
late
ADJ
晚饭
wănfàn
supper,dinner
N
晚会
wănhuì
party
N
晚上
wănshang
evening, night
N
wàn
ten thousand
NU
wăng
in the direction of, toward(s)
V
wăng
toward(s)
PREP
wàng
to forget
V
危险
wēixiăn
dangerous/danger
ADJ/N
wéi
to take...as...,regard...as...
V
伟大
wĕidà
great
ADJ
wèi
hello
wèi
[M for people]
M
wèi
on behalf of/for
V/PREP
为了
wèile
in order to/for
V/PREP
为什么
wèi shénme
Why?
文化
wénhuà
culture
N
文学
wénxué
literature
N
文学家
wénxuéjiā
writer,author
N
文艺
wényì
performing arts
N
文章
wénzhāng
article
N
wèn
to ask
V
问好
wèn hăo
to greet,give regards to,say hello to
V
问题
wèntí
question,problem
N

I,me
PN
我们
wŏmen
we,us
PN
握手
wò shŏu
to shake hands
V
屋子
wūzi
house
N

five
NU
午饭
wŭfàn
lunch
N
物理
wùlĭ
physics
N
西

west
N
西边
xībian
west
N
希望
xīwàng
to hope,wish/desire, expectation
V/N
习惯
xíguàn
habit,custom;be accustomed to
N/V
喜欢
xĭhuan
to like,be fond of
V

to wash
V
洗澡
xĭ zăo
bath, bathe

department
N

thin,slender
ADJ
xià
to go down,fall
V
xià
under,beneath
N
xià
[M for time]
M
下边
xiàbian
below
N
下课
xià kè
finish the class
下来
xià lái
come down
下去
xià qù
go down
下午
xiàwŭ
afternoon
N
xià
summer
N
夏天
xiàtiān
summer
N
xiān
before,earlier/first
ADV/N
先生
xiānsheng
gentleman,teacher
N
现代
xiàndài
modern,contemporary
N
现在
xiànzài
now,at present,right now, current
N
相信
xiāngxìn
to believe,trust
V
xiāng
fragrant
ADJ
香蕉
xiāngjiāo
banana
N
xiăng
to think
V
xiăng
loud
ADJ
xiàng
to like;portrait
V/N
xiàng
toward(s);face
PREP/V
消息
xiāoxi
news
N
xiăo
small,young
ADJ
小孩儿
xiăoháir
little child,baby
N
小姐
xiăojiĕ
miss
N
小时
xiăoshí
hour
N
xiào
to laugh,smile
V
xiē
some
M
xié
shoe
N
xiĕ
to write
V
谢谢
xièxie
to thank
V
辛苦
xīnkŭ
laborious,hard
ADJ
xīn
new
ADJ
新年
xīnnián
new year
N
新闻
xīnwén
news
N
xīn
heart
N
xìn
letter
N
信封
xìnfēng
envelope
N
星期
xīngqī
week
N
星期日/星期天
xīngqīrì/xīngqītiān
Sunday
N
xíng
to walk/ok
V
幸福
xìngfú
happy
ADJ
xìng
surname,last name/name
N/V
休息
xiūxi
to have a rest
V
需要
xūyào
to need
V
许多
xŭduō
many
ADJ
xué
to learn
V
学生
xuésheng
student
N
学习
xuéxí
to learn,study/experience
V/N
学校
xuéxiào
school
N
学阮
xuéyuàn
college,institute
N
xuě
snow
N