Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat is het probleem bij het scp paradigma?

Het berekenen van de prestaties

excessive return on sales

Meten of de ROS hoog is in vergelijking met andere bedrijven.

Profit rate

winstratio van bedrijven tegenover elkaar zetten

Tobins q

Ratio van marktwaarde van een bedrijf tegenover de bezittingen. Bij perfect competition is dit 1

Game theory

De studie over hoe wederzijds afhankelijke beslissingsmakers beslissingen maken.