• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/105

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

105 Cards in this Set

 • Front
 • Back
跑步
Pao bu
Jogging
运动
Yun dong
Sports
游泳
You yong
Swimming
踢足球
Ti zu qiu
Football (soccer)
网球
Wang qiu
Tennis
篮球
Lan qiu
Basketball
滑雪
Hua xue
Skiing
滑水
Hua Shui
Water Skiing
羽毛球
Yu mao qui
Badminton
打排球
Da pai qiu
Volleyball
滑冰
Hua Bing
Ice skating
钓鱼
Diao yu
Fishing
画油画儿
Hua you hua er
Oil Painting
打乒乓球
Da Ping Pang Qiu
Play Table Tennis
攀岩
Pan Yan
Rock Climbing
击剑
Ji jian
Fencing
瑜伽
Yu Jia
Yoga
帆船运动
Fan Chuan yun dong
Sailing
打落网球
Da luo wang qiu
Netball
小时候
Xiao Shi Hou
Childhood
的时候
De Shi Hou
When
什么时候
Shen Me Shi Hou
What time
有时候
You Shi Hou
Sometimes
差不多
Cha Bu Duo
Almost
正在
Zheng Zai
Now
已经
Yi Jing
Already
Hui
Probably; can; will; might
Fu
Measure word for earrings and pictures
Ding
Measure word for hats
项链
Xiang Lian
Necklace
耳环
Er Huan
Earring
wan
10,000
加拿大
jia na da
Canada
纽约
niu yue
New York
唱歌
chang ge
singing
跳舞
tiao wu
dancing
钓鱼
diao yu
go fishing
拉小提琴
la xiao ti qin
play violin
画水彩画儿
hua shui cai hua er
water painting
滑板
hua ban
skate boarding
打敢揽球
da gan lan qiu
rugby
打曲棍球
da qu gun qiu
hockey
去滑滑雪板
qu hua hua xue ban
snow boarding
用单板滑水
yong dan ban hua shui
wakeboarding
衬衫
chen shan
Long Sleeve shirt
汗衫
han shan
t-shirt
毛衣
mao yi
sweater
大衣
da yi
overcoat
西装
xi zhuang
suit
雨衣
yu yi
raincoat
外套
wai tao
jacket
校服
xiao fu
uniform
短裤
duan ku
shorts
牛仔裤
niu zai ku
jeans
裙子
qun zi
skirt
连衣裙
lian yi qun
dress
凉鞋
liang xie
sandels
围巾
wei jin
scarf
帽子
mao zi
hat
手套
shou tao
gloves
雨伞
yu san
umbrella
领带
ling dai
tie
皮带
pi dai
belt
皮鞋
pi xie
shoes
袜子
wa zi
socks
套装
tao zhuang
suit
季节
ji jie
seasons
四季
si ji
four seasons
春天
chun tian
spring
夏天
xia tian
summer
秋天
qiu tian
autum
冬天
dong tian
winter
气候
qi hou
climate
re
hot
暖和
nuan huo
warm
凉快
liang kuai
cool
最高
zui gao
high (temperature)
气温
qi wen
temperature
最低
zui di
lowest temperature
零下
ling xia
below (minus temperature)
晴天
qing tian
sunny
阴天
yin tian
overcast
多云
duo yun
cloudy
刮风
gua feng
windy
刮台风
gua tai feng
typhoon
下雨
xia yu
light rain
下雪
xia xue
light snow
下雷雨
xia lei yu
light thunderstorm
干燥
gan zao
dry
潮湿
chao shi
wet
有雾
you wu
foggy/polluted
有冰雹
you bing bao
there is hail
发达岁
fa do shui
flooding
刮龙卷风
gua long juan feng
tounadoe/ twister
最好
zui hao
best
常常
chang chang
often
有时侯
you shi hou
sometimes
亲爱
qin ai
dear
如果
ru guo
if
因为
yin wei
because
zhu
wish
有沙尘暴
you sha chen bao
sandstorm
有海啸
you hai xiao
tsunami
暑假
shu jia
summer holidays
寒假
han jia
winter holidays