Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

hvilken funktion har bindevævet i hjertet?

forebygger muskel-ruptur, men gør også at hjertet med at undgå overstræk

hvordan spredes en depolarisering fra sinusknuden til resten af hjertet?

via specialiserede konduktions-fibre (hissk'e bundt og purkinjesystemet) samt via gapjunctions mellem de enkelte hjerteceller.

hvordan kommer ca2+ ind i hjertets myocytters CT? (3)

ca2+ fra ECL via spændings-gatede L-type ca2+-kanaler i cellemembranen --->
den lille del af ca2+ der kommer ind via denne vej vil registreres af RYR--> dette medfører åbning af ca2+ kanaler i SR og frigørelse af ca2+ herfra til CT

hvordan fører en stigning i ca2+ i CT af hjertemuskler til kontraktion?

ca2+ binder til troponin-C således at troponin-tropomyosin-komplekset smutter ind i en rille på aktin-filamenterne, og myosin-aktin-bindingsstederne blotlægges. (altså ligesom i skeletmuskler).

hvordan reguleres kraftudvindingen i hjertet?

via ca2+influx via spændingsgatede ca2+-L-type-kanaler og dermed ca2+ niveauet i myocytterne.

hvordan sker relaksation i hjertet?

via udpumpning af ca2+ fra CT via SERCA til SR og via en ca2+ ATPase og en 3na+-1ca2+ antiporter i cellemembranen (da noget ca2+ kommer fra ECL ved kontraktion).

hvorfor er aktionspotentialet i hjertets muskelceller væsentligt længere tidsmæssigt end i skeletmuskler?

aktionspotentialet skal først aktivere de spændingsafhængige ca2+-L-type-kanaler, og der skal ske ca2+ influx i cellen, hvilket forlænger aktionspotentialet.

hvad kaldes en forøgning af kontraktils-kraften?

positiv inotropi

hvad kaldes en forøgning af i relaksationsraten i en muskel?

positiv lusitropi

hvad kaldes en forøgning i hjertefrekvensen?

positiv kronotropi

hvilken effekt har b-adrenerg stimulation af hjertet overordnet set?(3)

positiv inotropi(mere ca2+ i SR + stimulation af ca2+kanaler),
lusitropi(større optag af SERCA)
kronotropi(stimulation af pacemaker-celler)

hvilke kemiske kaskader sættes der gang i, ved b-adrenerg stimulation af hjertet?(4)


hvilke effektorer ender disse med?(2)

G-koblet receptor --> kaskade --> stigning af cAMP --> PKA aktiveres --> fosforylerer:
spændings-gatede-ca2+-L-type-kanaler--> større ca2+ influx
protein associeret med SERCA (fosfolamban inaktiveres) --> øger aktivitet af SERCA

hvad er frank-starlings hjertelov?

hjertets evne til at strækkes når der er øget venøst volumen, der sendes ind --> dette vil forøge hjertets kontraktile kraft.

hvorfor mener man, at stræk øger hjertets kontraktile egenskaber?(2)

aktin-filamenterne presses tættere på myosinfilamenterne --> flere myosinhoveder kan reagerer med aktin, hvilket forøger kraften ved mættet ca2+-niveau.
ellers øger stræk også ca2+-følsomheden