• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ENSKIKTAT KUBISKT EPITEL
UTSIDAN AV OVARIUM
ENSKIKTAT SKIVEPITEL
INSIDAN AV AORTA
ENSKIKTAT CYLINDEREPITEL
INSIDAN AV TUNNTARMEN
FLERSKIKTAT SKIVEPITEL FÖRHORNAT
LÄNGST UT PÅ HUD
FLERSKIKTAT SKIVEPITEL OFÖRHORNAT
INSIDAN AV ESOPHAGUS
FLERRADIGT CYLINDEREPITEL
INSIDAN AV TRACHEA
ÖVERGÅNGSEPITEL
INSIDAN PÅ URETÄR
MIKROVILLI
UTSKOTT PÅ INSIDAN AV TUNNTARM
CILIER
UTSKOTT PÅ INSIDAN TRACHEA
FIBROBLASTER
FINNS I BINDVÄVEN HOS ESOPHAGUS, SPOLFORMADE KÄRNOR
PLASMACELLER
NÄSPOLYP, STOR RUND TILL OVAL, EXCENTRISK BELÄGEN KÄRNA
MASTCELL
BINDVÄV MED MASTCELLER
LUCKERBINDVÄV
ESOPHAGUS
STRAM OREGELBUNDEN BINDVÄV
HJÄSSHUD, I DERMIS
STRAM ORGANISERAD BINDVÄV
RUNT SENOR
VIT FETTVÄV
HK 14, RUNT AORTA
BRUN FETTVÄV
HK 14, RUNT AORTA
CHONDROCYTERNA
REVBENSBROSK, NYFÖDD KANIN
CHONDRON
REVBENSBROSK, ÄLDRE KANIN
TUNICA INTIMA
INNERST PÅ AORTA (SAMMA HOS VENA CAVA)
TUNICA MEDIA
DET TJOCKA MELLANLAGRET PÅ AORTA (TUNN/OTYDLIG HOS VENA CAVA)
TUNICA ADVENTITIA
YTTERSTA LAGRET PÅ AORTA (TJOCKASTE LAGRET HOS VENA CAVA)
MEMBRANA ELASTICA INTERNA
UTGÖR TYDLIGT GRÄNSEN MELLAN INTIMA OCH MEDIA I EN MUSKELARTÄR
KAPILLÄR
FINNS I TUNGAN
SINUSOID
FINNS I BINJUREN, ENDOTELCELLER FORMAR ETT OTÄTT RÖR
THYMUS BARK/CORTEX
PERIFIER MÖRKARE DEL I THYMUS
THYMUS MÄRG/MEDULLA
CENTRAL LJUSARE DEL I THYMUS
HASSALSKA KROPPARNA
"LÖKAR" I THYMUS