Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

CP - etiologi

Hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder = Pre-, peri-, postnatal hjärnskada.


Vad innebär CP?

Rörelsesvårigheter, ibland även andra funktionsnedsättningar - tex epilepsi, nedsatt syn, nedsatt hörsel.De flesta har ingen utvecklingsstörning (= förståndshandikapp/kognitiv nedsättning), men vissa har det.
Allt från väldigt milda till väldigt grava problem.
Skadan ändras inte men symptomen kan förändras med tiden maa att hjärnan utvecklas, barnet växer, behandling och träning.

Typer av CP

Spastisk CP:Vanligast problematik är spasticitet.


= vissa muskler är hypertona och kan ej slappna av.
Andra typer av CP:


- Ofrivilliga rörelser i hela kroppen


- Svårt med balans & koordination (samordning av rörelser)

Habilitering CP; vem gör vad? Teamet?

- Föräldrar får stort ansvar, även personal på skola/förskola. De lär sig av behandlarna på haben.
- Teamet: Fysioterapeut, AT, logoped, kurator, läkare, mfl.

Habilitering CP; vilket syfte?

Att kunna göra vad man vill göra.


Att klara skolgång, arbete, privatliv, socialt liv, osv.


Undvika komplikationer, smärta/obehag, osv.
Utifrån barnets intresse, funktion, behov.

Träning vid CP; gångproblematik & rr-problematik övre extr. "att tänka på" á la Mattias.

Gångproblematik: träna styrka i abduktorer, höftextensorer & -flexorer, vader (äv. vid spasticitet!!)Rörelseproblematik övre extremitet: uppvärmning med snabba rörelser i armar för att nå hög EMG-aktivering så att träningen därefter närmar sig muskeluttröttning (inte bara neuronal) = overreaching, optimala fys. adaptioner & prestationsförmåga.

Hjälpmedel

Ortoser;


- hälben riktade neråt


- droppfot


- handledsstöd/spasticitetssträckning
Ståskal
Elrullstol;


viktigt!! ska ses som medel att ffl sig, så att ork finns till meningsfull aktivitet!!

Vid spasticitet, vad göra??

Botox: hindrar frisläpp av acetylkolin.


Ger fönster att


stretcha agonist + styrketräna antagonist.
Viktigt även styrketräna agonist.