• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/395

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

395 Cards in this Set

 • Front
 • Back
άγάπη
love
άγήθεια
truth
δικαιοσύνη
righteousness
ή ειρήνη
peace
καρδία
heart
κεφαλή
head
σοφία
wisdom
φωνή
voice, sound
χαρά
joy
ψυχή
soul; life
ὁ ἂνθρωπος
man; mankind
τό δαιμόνιον
demon
ό δοῦλος
slave
τό εὐαγγέλιον
good news; gospel
ό θεός
God
ό κύριος
lord; Lord
ό λόγος
word; account; reason
τό παιδίον
little child
τό τέκνον
child; descendant
ό υἱός
son
ἀκούω
I am hearing/listening
βάλλω
I am throwing/putting
βλέπω
I am seeing
γίνομαι
I am becoming
It is happening (3rd person)
δέχομαι
I am receiving
ἔρχομαι
I am coming/going
ἐσθίω
I am eating
ἔχω
I have/possess
I am holding
λύω
I am loosing/untying/destroying
πορεύομαι
I am going/travelling
ἄγω
I am leading/driving
βαπτίζω
I am batizing
γράφω
I am writing
διδάσκω
I am teaching
θεραπεύω
I am healing
γεννάω
I am giving birth to
λέγω
I am saying/speaking
λογίζομαι
I am considering/reckoning
ἐρωτάω
I am asking; questioning
μένω
I am remaining
πιστεύω
I am believing
ζητέω
I am seeking; I am trying to
σῴζω
I am saving/healing
ἀγαπάω
I am loving
αἰτέω
I am asking for, requesting
καλέω
I am calling; I am naming
πληρόω
I am filling; fulfilling; completing
λαλέω
I am talking
ποιέω
I am doing; practicing; making
φοβέομαι
I am fearing; afraid
οὐ
no, not
οὐκ
no, not
οὐχ
no; not
οὐχί
no! (emphatic)
ἀκολουθέω
I am following
ἃπτομαι
I am touching
ἂρχομαι
I am beginning
διώκω
I am pursuing; persecuting
δοξάζω
I am glorifying
εὐαγγελίζομαι
I am preaching the gospel; announcing good news
κηρύσσω
I am announcing; preaching
κόπτω
I am cutting
πέμπω
I am sending
πράσσω
I am doing
ἀνοίγω
I am opening
ἀποκαλύπτω
I am revealing
ἀπολύω
I am releasing
ἀσπάζομαι
I am greeting
εἰσέρχομαι
I am going into; entering
ἐκβάλλω
I am throwing out; sending away; divorcing
περιπατέω
I am walking
περισσεύω
I am increasing
συνάγω
I am gathering together
ὑποτάσσω
I am subjecting
ἁμαρτάνω
I am sinning; erring
ἀναβαίνω
I am going up; ascending
ἀποθνῄσκω
I am dying
γινώσκω
I am knowing; understanding; discerning
ἐξέρχομαι
I am going out; departing
ερίσκω
I am finding; obtaining
καταβαίνω
I am going down; descending
λαμβάνω
I am taking; receiving
πίνω
I am drinking
πίπτω
I am falling
ἣμαρτον
I sinned
(2nd Aorist)
ἀνέβην
I went; ascended
(2nd Aorist)
ἀπέθανον
I died
(2nd Aorist)
ἒγνων
I knew; understood; discerned
(2nd Aorist)
ἐξῆλθον
I went out; departed
(2nd Aorist)
εὗρον
I found; obtained
(2nd Aorist)
κατέβην
I went down; descended
(2nd Aorist)
ἒλαβον
I took; received
(2nd Aorist)
ἒπιον
I drank
(2nd Aorist)
ἒπεσον
I fell
(2nd Aorist)
ἢγαγον
I lead; drove
(2nd aorist)
ἒβαλον
I threw; put
(2nd aorist)
εἶδον
I saw
(2nd aorist)
ἐγενόμην
I became; it happened (3rd)
(2nd aorist)
ἦλθον
I came
(2nd aorist)
ἒφαγον
I ate
(2nd aorist)
ἒσχον
I had; possessed; held
(2nd aorist)
εἶπον
I said; spoke
(2nd aorist)
συνήγαγον
I gathered together
(2nd aorist)
ἐξέβαλον
I threw out; sent away; divorced
(2nd aorist)
εἰμί
I am; I exist
ἀγαθόσ
good
ἀγαπητόσ
beloved; dear
ἃγιοσ
holy; saints
δίκαιοσ
righteous; just
ἓτεροσ
other; another; different
κακόσ
bad; evil
καλόσ
good; beautiful
νεκρόσ
dead
πιστόσ
faithful; believing
πονηρόσ
evil; wicked
ὁ αἰῶνος (αἰών)
age; the world
αἰώνιος
eternal
ὁ ἀνδρός (ἀνήρ)
husband; man
ἡ γυναικός (γυν)
wife; woman
τό ὀνόματος (ὂνομα)
name
τό πνεύματος (πνεῦμα)
Spirit; spirit; breath; wind
ὁ ποδός (πούς)
foot
ἡ σαρκός (σάρξ)
flesh
τό σώματος (σῶμα)
body
τό φωτός (φῶς)
light
ἡ χειρός (χείρ)
hand
ἀρχιερεύς
high priest
βασιλεύς
king
γραμματεύς
scribe
δύναμις
power
ἒθνος
nation; Gentiles
μήτηρ, μητρός
mother
ὂρος
mountain
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
all; every; whole
πατήρ, πατρος
father
πόλις
city
πίστις
faith; trust
ἀπό τοῦ
from
διά
+gen ->through
+acc ->because of
εἰς τὸν
unto; into; to; in
ἐκ τοῦ
out of; from
ἐν τῷ
in; on; among; by
ἐπί
+gen ->on; upon
+dat ->upon; on the basis of
+acc ->against; upon
κατά
+gen ->down from; against
+acc ->according to
μετά
+gen ->with
+acc ->after
παρά
+gen ->from; with
+dat ->with; beside
+acc ->beside
περί
+gen ->concerning; about
+acc -> around
πρός τὸν
to; toward; in the presence of
σύν τῷ
with; along with
ὐπέρ
+gen ->on behalf of; for the sake of
+acc ->above
ὐπό
+gen ->by
+acc ->under
ἀπέρχομαι
I am going away; leaving
ἐγγίζω
I am drawing near; approaching
μαρτυρέω
I am testifying; bearing witness
ὁράω
I am seeing
πείθω
I am persuading
προσέρχομαι
I am coming to; approaching
τηρέω
I am keeping; gaurding
βασιλεία
kingdom
ἒργον
work; deed
καί
and; also; even
ἀπελήλυθα
I have gone away; left
ἤγγικα
I have drawn near; approached
μεμαρτύρηκα
I have testified; born witness
ἑόρακα
I have seen
πέποιθα
I have persuaded
προσελήλυθα
I have come to; approached
τετήρηκα
I have kept; gaurded
ἀκήκοα
I have heard
ἀναβέβηκα
I have gone up; ascended
γέγονα
I have become
ἒγνωκα
I have known; understood; discerned
ἒλήλυθα
I have come; gone
εὒρεκα
I have found
εἴρεκα
I have said
ἐπερωτάω
I am asking; questioning
ζάω
I am alive; living
θεωρεω
I am looking at; gazing
παρακαλέω
I am exhorting; comforting; consoling
προσεύχομαι
I am praying
ρποσκυνέω
I am worshipping; bowing before
ὐπάγω
I am passing by; departing
ἢδη
already
λαός
people; nation
ὂχλος
crowd
αὐτός
he
αὐτή
she
αὐτό
it
ἐαυτοῦ
himself; itself
ἐγώ
I
ἐμαυτοῦ
myself
ἐμός
my (masculine)
ἲδιος
one's own; peculiar (masculine)
οἰκία
household; family; house
σεαυτοῦ
yourself
σύ
you
ὦδε
here
οἶκος
house; household
δέ
and; but; however
εἰ
if; since; whether
ἐκεῖνος
that
ἐκκλησία
church; assembly
νόμος
law; principle
ὃτι
because
οὗτος
he
αὃτη
she
τοῦτο
it
σάββατον
Sabbath
τίς, τί
Who? What? Why?
τις, τι
someone/thing; anyone/thing; a certain
αἴρω
I am raising; lifting; carrying; removing
ἀπογγέλλω
I am announcing; reporting
ἀποκρίνομαι
I am answering
ἀποκτείνω
I am killing
ἀποστέλλω
I am sending out
ἐγείρω
I am raising
κρίνω
I am judging; condemning
σπείρω
I am planting
ἂγγελος
angel; messenger
ἀπόστοολος
apostle; emissary
ἀρῶ
I will raise; lift; carry; remove
ἀποκτενῶ
I will kill
κρινῶ
I will judge; condemn
μενῶ
I will remain
ἀπήγγειλα
I announced; reported
ἀπεκρινάμην
I answered
ἀπέκτεινα
I killed
ἀπέστειλα
I sent out
ἦρα
I raised; lifted; carried; removed
ἢγειρα
I raised
ἒκρινα
I judged; condemned
ἒμεινα
I remained
ἒσπειρα
I planted
δια τοῦ
because of
δια τὸν
through
κατα τοῦ
against
κατα τὸν
according to
μετα τοῦ
with
μετα τὸν
after
περι τοῦ
concerning
περι τὸν
around
παρα τοῦ
from
παρα τῷ
with
παρα τὸν
besides
ὑπέρ τοῦ
on behalf of
ὑπέρ τὸν
above
ὑπό τοῦ
by
ὑπό τὸν
under
ἐπί τοῦ
on
ἐπί τῷ
upon
ἐπί τὸν
against
κράζω
I am shouting; crying out
κράξω
I will shout; I will cry out
ἒκραξα
I shouted; cried out
φέρω
I am carrying; bearing
οἲσω
I will carry; I will bear
ἢνεγκα
I carried; I bore
ἀρχή
beginning
γῆ
earth; land
ζωή
life
ἡμέρα
day
θάνατος
death
κόσμος
world; adornment
νύξ, νύκτος
night
οὐρανός
heaven
στόμα, στόματος
mouth
ὑπάρχω
I exist; I belong to
χαίρω
I am rejoicing
ἂρτος
bread; loaf of bread
γλῶσσα, -ῆς, -ῇ
tongue; speech; language
δόξα, -ῆς, -ῇ
glory; fame
θάλασσα, -ῆς, -ῇ
sea; lake
καρπός
fruit
μή
no; not
ὀφθαλμός
eye
πρόσωπον
face; appearance; person
τυφλός, ή, όν
blind
γραφή
Scripture; writing
ἐντολή
commandment
καιρός
season; a time; age
παραβολή
parable
ῥῆμα, ῥῆματοσ
word; speech
χρόνος
time
ὣρα
hour
ἀλλά
but; however; in contrast
γάρ
because
εὐθύς
immediately
οὖν
therefore; then
ἀμήν
truly
ἂν
ever
ἐάν
if; if ever
ἐὰν μή
unless; if not
ἓως
until; while
ἓως του
to; until
ἳνα
in order that; that
ὃπου
where?
ὃπως
in order that; that
ὃταν
when; whenever
ὃτε
when
οὕτως
so; thus; in this way
ὡς
as; like
ἕκαστος
each
ἐνώπιον
in the presence of, before
ἐπαγγελία
promise
or; than
κἀγώ
and I; even I
μέν
and
μηδέ
nor; and not; not even
οὐδέ
nor; and not; not even
πῶς
how; how?
ὕδωρ
water
χάρις
grace; favor
οἶδα
I know
ἀδελφός
brother
ἀλλήλων
one another
ἄλλος
other; another
ἐξουσία
authority; power
ἰδού
look!; behold!
λίθος
stone
λοιπός
remaining; rest
ὃς, ἣ, ὃ
who; which
ὃσος
as much/many/great as; all that
τοιτοῦτος
of such a kind; such as this; such
δεῖ
it is necessary to
δοκέω
I seem to; I am supposing that; I am thinking
δύναμαι
I am able to
θέλω
I want to; I wish to
μέλλω
I am about to; it is destined to
ἁμαρτία
sin
θέλημα
will; wish
ἱμάτιον
clothing; coat
πλοῖον
boat
πρό τοῦ
before; beforehand
ὣστε
so that; so as; with the result that
ἀνίστημι
I am standing up; arising
δίδωμι
I am giving
ἵστημι
I am standing up(static)
παραδίδωμι
I am handing over; betraying
τίθημι
I am placing; putting
αἷμα; αἵματος
blood
ἱερόν
temple
πύρ, πυρός
fire
τόπος
place
τότε
then; at that time
ἀπόλλυμι/ἀπολλύω
I am destroying
ἀφίημι
I am forgiving; I am allowing; I am dismissing
κάθημαι
I am sitting; I am staying
φημί
I am saying
δεξιός
right; on the right
διό
wherefore; therefore
εἴτε
if; whether
καθώς
just as; as
μέσος
middle; "in the midst"
νῦν
now; at present
οὒτε
not; nor
τέ
and; but; also
διδάσκαλος
teacher
ἒρημος
deserted (adj)
ἒρημος
desert; wilderness
θρόνος
throne
Ἰησοῦς
Jesus
Ἰωάννης
John
μαθητής
disciple
ὁδός
road; way
προφήτης
prophet
σημεῖον
sign; miracle
συναγωγή
synagogue
Χριστός
Christ; Messiah; anointed one
ἀληθής
true; genuine
ἐκεῖ
there; in that place
ἒξω
out(side) (adj)
ἒτι
still; yet (adv)
μακάριος
blessed
μᾶλλον
more; rather
μέγας; μεγάλη; μέγα
great; large
μείζων
greater; larger
πάλιν
again (adv)
πλείων
more; greater; most
πολύς, πολλή; πολύ
much; many; often
πρεσβύτερος
older; elder
δύο
two
δώδεκα
twelve
εἷς
one
μία
one
ἓν
one
ἐλπίς, ἐλπίδος
hope
ἑπτά
seven
ἒσχατος
last; final
μηδείς
no one
μόνος
only; the single
ὃλος
whole; entire
οὐδείς
no one
πρῶτον
first; in the first place; earlier
πρῶτος
first (an ordinal number)
τρεῖς, τρία
three