• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/164

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

164 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(Nə́) cə̂ŋ
Chercher
(Nə́) fà'
Travailler
(Nə́) fɔ̂k
Souffler
(Nə́) fɔ̂k
(être) de couleur blanche
(Nə́) ghà
Dur
(Nə́) ghɔm
Parler
(Nə́) ghò
Malade
(Nə́) hâ
Donner
(Nə́) hé
Ouvrir
(Nə́) hwə̂
Faire chaud
(Nə́) hwə̂
Chauffer
(Nə́) kɔ̂k
(être) petit
(Nə́) kɔ̂ktə̀
(être) petit
(Nə́) kɔ̂m
Mâcher
(Nə́) kê
Lire
(Nə́) kə̀m
Arriver
(Nə́) kə̂m
Gratter
(Nə́) khə̂
Brûler
(Nə́) khím
Nourrir
(Nə́) khìm
Enlever
(Nə́) khìm
Diminuer
(Nə́) khʉ̂m
Balayer
(nə̀) kó
Entrer
(Nə́) kó'
Couper, trancher
(Nə́) kwà
Porter
(Nə́) kwɔ̂'
Monter
(Nə́) kwé
Tousser
(Nə́) kwə̂
Attacher
(Nə́) kwî
Prendre
(Nə́) kwítə̀
Aider
(Nə́) kwyátə̀
Rencontrer
(Nə́) kwyə́
Grandir
(Nə́) làk
Ramasser
(Nə́) là'tə̀
Montrer
(Nə́) lɔ̀
Pleurer
(Nə́) lɔ̀
Pleurer
(Nə́) lê
Regarder
(Nə́) lə̀, la
Prendre
(Nə́) lwɔ̂
Garder
(nə̀) lέtə̀
Se taire
(Nə́) nə̀, nέŋ
Préparer
(Nə́) nə̀ŋ
Danser, piétiner
(Nə́) nwə̂
Boire
(Nə́) nyə̀
Aller aux selles
(Nə́) nyə̀
Déféquer
(Nə́) ŋɛ̀nyə̀
Chatouiller
(Nə́) pɔ̀m
Cacher
(Nə́) pɔ̂p
Gâter
(Nə́) pɔ́tə̀
Gâter
(Nə́) pɛ̀
(être) rouge
(Nə́) pfɑ̂
Manger
(Nə́) pî
Pourrir
(Nə́) pîŋ
Accepter
(Nə́) pwâ
(être) fatigué
(Nə́) pwátə̀
(être) mou
(Nə́) sɔ̀'
Venir
(Nə́) sə̂
Couper
(Nə́) sə́nyə́
Imiter
(Nə́) sô
Noir
(Nə́) tàmtə̀
Ajouter
(Nə́) tê
Enlever
(Nə́) tə̂m
Sortir
(Nə́) thə́tə̀
Sautiller
(Nə́) tî
Dormir
(Nə́) tò
Brûler
(nə̀) tô'
Commencer
(Nə́) tsɑ́tə̀
Demander
(Nə́) tsɛ̀
Lécher
(Nə́) tsʉ̂
Manger
(nə̀) tsʉ̂
Manger
(Nə́) tέtə̀
Ramasser
(Nə́) vâm
Fouetter
(Nə́) və̀
Écrire
(Nə́) vì'
Fermer
(Nə́) vʉ̀
Tomber
(Nə́) vʉ̂m
Chicoter
(Nə́) wì
Rire
(Nə́) yɔ̂
Voir
(Nə́) zə̀
Amer
(Nə́) zhé
Bâiller
(Nə́) zhwɔ̀p
Chanter
(Nə́) Kwi
Augmenter, ajouter
(Nə́) Ve
Briser
Ǎ
Il
Cà'tə̀
Saluer
Déŋ
Sauter
Déŋtə́
Sautiller
Dí
Dormir
Dzə̀
(Être) amer
Lui
Ɛ̌
Il
Ee
Oui
Fé
Sucer
Lécher
Fî'
Descendre
Fímtə̀
Sucer
Gɑ̌
Que (pron. Relatif)
Gɑ̌, ge
Je
Gɔ̀
Aller
Ghɔ̀
Aller
Ghɔ̀m
Parler
Ghɔ̀mtə̀
Bavarder
Há
Donner
Há
Ké
Appeler
Kə̀ŋ
Fermer
Kwà
Porter
Kyə́'
Ouvrir
Lɔ̀
Pleurer
Lə̀
Prendre
Lə́m
Mordre
Lέtə́
Se taire
Mère
Avaler
Une personne
Nam
Le soleil
Nto'
Commencer
Ŋá'
Porter
Ŋké
Appeler
Ŋkuŋ
Aimer
O
Toi
Ǒ tí le?
Bonjour
Porter sur le dos
Pa'
La maison
Pe
Et
Pə̌
Mes
Pfɑ́
Manger
Píŋ
Accepter
Les enfants
Nous
Nous deux
La main
Pû, wok, pe
Nous
Puŋ
Bon, bien
Pwá
Fatiguer
Pyə̌
Nous
Sɔ̀
Venir
Sɔm
Aucun, aucune
Shyə̀
Passer
Shyə̂
L'eau
Sέŋ
Compter
père
Enlevé
Te'
Tellement, beaucoup
Té
Enlever
Tí
Dormir
Tíŋnyə́
Attendre
Brûler
Tsɑ́tə́
Demander
Tʉ̀m
Cacher
Wáp
Ils
Yaə́
Mon, ma
Yɔ́
Voir
Celui
Yó
Acheter
Yú'
Comprendre
Ywə́
Quelque chose
Ywə́
Une chose
Zə̀
Amer
Zhwí'
Goûter
Zhwí'tə́
Attendre
Zhwyə́
Se rassasier
Zhyə́
Savoir
Zhyə́
Connaître