Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Burgerij

De naam voor de bewoners van een stad in de middeleeuwen

Centraal bestuur

Een gebied wordt vanuit 1 plaats bestuurd

Drieslag stelsel

Dit is een manier van landbouw bedrijven

Gewest

Een soort provincie.


Elk gewest had zijn eigen regels en wetten

Gezel

Een ambachtsman die in dienst was bij een meester.


Hier kreeg hij zijn opleiding: na ong. 7 jaar mocht de gezel een meesterproef doen

Gilde

Een verening van mensen met hetzelfde beroep.


Elke gilde had zijn eigen regels:de leden van De gilde hielpen elkaar

Halsjuk

Een stevige band om de hals van een trekdier: hierdoor kon het trekdier meer kracht leveren

Handelsstad

Een stad waarin de meeste mensen leven van De handel

Kathedraal

De belangrijkste kerk in een gebied, de bisschop zetelt hier

Meester

Een ambachtsman met een eigen werkplaats, hij is lid van een gilde

Nijverheid

Mensen die zelf producten maken om die te verkopen

Ontginnen

Stukken bos kappen of heidegrond omploegen om daar van te maken

Staat

Een gebied waar overal dezelfde wetten en regels zijn en dat vanuit 1 punt wordt bestuurd

Stadhuis

Gebouw waar de bestuurders van een stad met stadsrechten kunnen vergaderen

Stadsrechten

De heer kan een stad stadsrechten geven:de inwoners besturen dan zelf de stad

950-1300

Verdubbeling bevolking in europa