• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Instrumental

Ginagamit para tukuyin ang kagustuhan, at pagpapasya ng tagapagsalita. Madalas gamitin ng bata.

Regulatori

Ginagamit upang makapanghikayat, magutos, at humiling sa kausap o sinuman

Heuristiko

Ginagamit sa pagkakataong nagtatanong ang isang indibidwal

Interaksyonal

Ginagamit saagbubukas ng interaksyon na humuhubog sa mga tao sa lipunan

Personal

Ginagamit sa pagpapahayag ng sariling identidad o pagkakakilala ng personalidad na hindi sumasaklaw sa layuning magpahayag nv pangangailangan

Imahinatibo

Tumutukoy sa eksplorasyon ng imahinasyon upang tumugon sa malikhaing gampanin nito

Representatibo

Tumutukoy sa paglalahad ng impormasyon, datos, at nakalap na ideya na nirerepresenta sa iba't ibang paraan.