Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/53

Click to flip

53 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)


M. Iliacus


O:–Fossa iliaca–Crista iliaca–Iliosacrale ligamenten


I:–Trochanterminor femoris


F:–Anteversie bekken–Flexie, Exorotatie (&Adductie) heup

Hecht aan het IliumLoopt over heup (ventraal van transversale as)


M. Psoas Major


O:–WervellichamenT12 – L5 + disci–Processus transversi L1 –L5 + ligg


I:–Trochanter minor femoris


F: –Lordose, lateroflexie en flexie LWK–Anteversie bekken–Flexie, Exorotatie &(Adductie) heup

Grootste spier van de iliopsoas


M. Psoas Minor


O:–Wervellichamen T12 – L1 (L2) + disci


I:–Eminentia iliopubica–(Trochanter minor femoris)


F:–Flexie (Exorotatie en Adductie) heup

Kleinste spier iliopsoas


M. Gluteus Maximus


O:–Facies glutea posterior–Dorsale zijde os sacrum–Ligamentum sacrotuberale


I:–Tractus iliotibialis (tuberositas glutea)


•F:–Extensieheup, Abductie/adductie&Exorotatie heup

Grote bilspier,


Origo bevat de naam van de spier


Insertie is een peesplaatM. Gluteus Medius


O:–Facies glutea posterior–Linea glutea posterior tot linea glutea anterior


I:–Trochanter major femoris


F: –Abductie heup, Exo-/endorotatie & Flexie/extensie heup

Middelste bilspier,


Origo bevat de naam van de spier


Insertie bevindt zich lateraal van het heupgewricht


M. Gluteus Minimus


O:–Facies glutea•Tussen lineae gluteae anterior en inferior–


I:–Trochanter major femoris


F: –Abductieheup & Endorotatie heup

Kleinste bilspier


Origo bevat de naam van de spier


Insertie bevindt zich lateraal van het heupgewrichtM. Piriformis


O:–Facies pelvina ossis sacri, lateraal van foramina sacralis pelvina II –IV, via de incisura ischiadica major


I:–Trochanter major femoris


F: –Exorotatie, Abductie & Extensie heup

...


M. Gemellis Superior


•O: –Spina ischiadica


•I: –Fossa trochanterica femoris


•F: –Exorotatie, (Abductie) heupM. Obturatorius Internus


•O:–Os coxae, mediaal rond foramen obturatum en membrana obturatoria


•I: –Fossa trochanterica femoris


•F: –Exorotatie (&Abductie) heupM. Gemellis Inferior


•O:–Tuber ischiadicum(bovenkant)


•I:–Fossa trochanterica femoris
•F: –Exorotatie, Extensie (&Abductie) heupM. Quadratus Femoris


O:–Tuber ischiadicum(laterale rand)


I:–Crista intertrochanterica femoris
F: –Exorotatie, AdductieheupM. Obturatorius Externus


•O:–Os coxae,lateraal rond foramen obturatum en membrana obturatoria


•I:–Fossa trochanterica femoris


•F: –Exorotatie, Adductie heupM. Biceps Femoris


•O:–Caput longum: Dorsale zijde tuber ischiadicum-Lig. sacrotuberale–Caput breve: Labium laterale linea aspera (middelste 1/3)


•I:–Caput fibula, condylus lateralis tibia


•F: –Extensie heup, flexie & exorotatie knie (Adductie/exorotatie heup)M. Semimembranosus


•O:–Dorsale zijde tuber ischiadicum–


•I:–Condylus medialis tibia–Lig. Popliteum obliquum


•F: –Extensie heup, Flexie & Endorotatie knieM. Semitendinosus


•O:–Dorsale zijde tuber ischiadicum–Lig. sacrotuberale


•I:–Facies medialis tibia (pes anserinus)


•F: –Extensie heup , Flexie & Endorotatie knieM. Rectus Femoris


•O:–Spina iliaca anterior inferior–Dak van de heupkom


•I:–Bovenkant patella (via lig. patellae naar tuberositas tibiae)


•F: –Flexie Heup, Extensie knieM. Vastus Lateralis


•O:–Labium laterale van de linea aspera–Laterale vlak trochanter major


•I:–Laterale zijde eindpees m. rectus femoris–Laterale bovenrand patella


•F: Extensie knieM. Vastus Medialis


•O:–Labium mediale van de linea aspera–Distale deel van de linea intertrochanterica


•I:–Eindpees m. rectus femoris–Mediale bovenrand patella


•F: Extensie knieM. Vastus Intermedius


•O:–Voorzijde femurschacht


•I:–Eindpees m. rectus femoris–Bovenrand patella


•F: Extensie knie, m. articularis genus (Distale vezels) voorkomt inklemming van het kapsel van de knieM. Tensor Fasciae Latae


•O:–Spina iliaca anterior superior


•I:–Tractus iliotibialis


•F: Spant de fascia lata, Flexie, Abductie, Endorotatie heupM. Sartorius


•O:–Spina iliaca anterior superior


•I:–Mediaal van tuberositas tibiae (pes anserinus)


•F: Flexie, Abductie, Exorotatie heup en Flexie, Endorotatie kniePes Anserinus


1. M. Sartorius


2. M. Gracilis


3. M. SemitendinosusM. Adductor Longus


•O:–R. superior ossis pubis en voorzijde symfyse


•I:–Labium mediale van de linea aspera (middelste 3e deel)


•F: Stabilisatie van het bekken in frontale en sagittale vlak. Adductie, Flexie (tot 70 graden), Extensie(vanaf 80 graden) heupM. Adductor Brevis


•O:–Ramus inferior ossis pubis


•I:–Labium mediale van de linea aspera (bovenste 3edeel)


•F: –Stabilisatie van het bekken in frontale en sagittale vlak. Adductie, Flexie(tot 70 graden), Extensie(vanaf 80 graden)M. Adductor Magnus


•O:–Ramus inferior ossis pubis–Ramus ossis ischii –Tuber ischiadicum


•I:–Labium mediale van de linea aspera–Tuberculum adductorium


•F: Extensie, Adductie, Exorotatie (via pees-aanhechting endorotatie)M. Adductor Minimus


•O: –Ramus inferior ossis pubis


•I: –Labium mediale van de linea aspera


•F: Adductie, Exorotatie, Extensie heupM. Gracilis


•O:–Ramus inferior ossis pubis


•I:–Mediaal van tuberositas tibiae (pes anserinus)


•F: Adductie, (Flexie) heup en Flexie, Endorotatie knieM. Pectineus


•O:–Ramus superior ossis pubis –Pecten ossis pubis


•I:–Linea pectinea–Proximaal linea aspera


•F: Adductie, Exorotatie, Flexie heupM. Tibialis Anterior


•O:–Condylus lateralis tibiae, proximale 2/3 facies lateralis tibiae, membrana interossea cruris


•I:–Os cuneïforme mediale, plantaire zijde basis ossis MT 1


•F: Dorsaalflexie BSG, Supinatie, Varus (adductie) OSGM. Extensor Digitorum Longus


•O:–Condylus lateralis tibiae, caput – margo anterior fibulae, membrana interossea cruris


•I:–Basis distale phalanges II -V


•F: Extensie PIP, DIP, MTP II-V, Dorsaal flexie BSG, Pronatie en Valgus (Abductie) OSGM. Extensor Hallucis Longus


•O:–Facies medialis fibulae (middelste 1/3), membrana interossea cruris


•I:–Basis distale phalanx en dorsale aponeurosis hallux


•F: Extensie IP en MTP I, Dorsaalflexie BSG, (Supinatie en Varus/Adductie OSG)M. Peroneus Longus


•O:–Caput fibulae, proximale 2/3 deel facies lateralis fibulae, gedeeltelijk aan septa intermuscularia


•I:–Basis os MT I en os cuneïforme mediale (plantairezijde, onder de voetholte door)


•F: Plantairflexie BSG, Pronatie, Valgus (Abductie) OSG, Ondersteuning dwarsgewelf voetM. Peroneus Brevis


•O:–Distale 2/3 facies lateralis fibulae, gedeeltelijk aan septa intermuscularia
•I:–Tuberositas ossis MT V


•F: Plantairflexie BSG, Pronatie, Valgus (Abductie) OSGM. Peroneus Tertius


•O:–Margo anterior distale fibula


•I:–Basis os metatarsale V


•F: Dorsaalflexie BSG, Pronatie, Valgus (Abductie) OSGM. Gastrocnemius


•O:–Caput laterale: proximaal van epicondylus lateralis femoris–Caput mediale: proximaal van de condylus medialis femoris


•I:–Via de tendo calcaneus(achillespees) aan de tuber calcanei.


•F: Flexie knie, Plantairflexie BSG, (Supinatie, Varus (Adductie) OSG)M. Soleus


•O:–Caput fibulae, proximale 1/3e facies posterior tibiae, linea musculi solei


•I:–Via tendo calcaneus(achillespees) aan tuber calcanei


•F: Plantairflexie BSG, (Supinatie, Adductie (Varus) OSG)M. Plantaris


•O: –Proximaal van de condylus lateralis femoris –(proximaal van de caput laterale m. gastrocnemius)


•I: –Facies posterior os calcaneus (mediaal van achillespees)


•F: –Vanwege gering fysiologische doorsnede te verwaarlozen: Verhindert bij knieflexie compressie van de vasa tibialia posterioraM. Popliteus


•O:–Epicondylus lateralis femoris, achterhoorn laterale meniscus


•I:–Facies posterior tibiae(proximaal van linea m. solei)


•F: Endorotatie en Flexie knieM. Tibialis Posterior


•O:–Facies posterior tibiae, facies medialis fibulae, membrana interossea cruris


•I:–Tuberositas ossis navicularis, ossea cuneiforme, basis ossis MT II – IV


•F: Plantairflexie BSG, Supinatie, Adductie(varus) OSG, Ondersteuning lengte-en dwarsgewelf

Tom


M. Flexor Digitorum Longus


•O:–Facies posterior tibiae (mediaal van m. tibialis posterior)


•I:–Basis distale phalanx II - V


•F: Flexie IP en MTP II-V, Plantairflexie BSG

Dick


M. Flexor Hallucis Longus


•O:–Distale2/3 facies posterior fibulae, membrana interossea cruris


•I:–Basis distale phalanxI


•F: Flexie IP en MTP I, Plantairflexie BSG

Harry


M. Extensor Digitorum Brevis


•O: –Dorsale/laterale zijde calcaneus


•I: –Basis middelste phalanx II-IV


•F: Extensie tenen PIP II-IV–Extensie tenen MTP II-IVM. Extensor Hallucis Brevis


•O:–Dorsale zijde calcaneus


•I:–Basis proximale phalanx I


•F: Extensie MTP IM. Flexor Digitorum Brevis


•O:–Processus medialis tuber calcanei–Aponeurosis plantaris


•I:–Middelste phalanx II-V(mediaal en lateraal)


•F: Flexie tenen PIP, Flexie tenen MTP, Ondersteuning lengtegewelfM. Quadratus Plantae


•O:–Caput laterale: laterale onderzijde tuber calcanei–Caput mediale: mediale onderzijde tuber calcanei


•I:–Laterale zijde eindpezen m. flexor digitorum longus


•F: Flexie tenen via aanspannen pezen m. flexor digitorum longus (veranderen trekrichting en grotere kracht)M. Lumbricales II-V


•O:–Mediale randen pezen m. flexor digitorum longus


•I:–Dorsale aponeurosen digg.II-V


•F: Flexie MTP, Extensie PIP en DIP, Adductie II-V naar halluxM. Interossei Plantares III-V


•O:–Mediale zijde ossae metatarsalis III-V


•I: –Mediale zijde basis proximale phalangen III-V –Dorsale aponeurosen digg. III-V


•F: Flexie MTP, Extensie PIP en DIP, Adductie III-V naar IIM. Interossei Dorsales


•O:–Naar elkaar toegekeerde zijden ossae metatarsalis I-V


I: Mediaal basis proximale phalanx II–II: Lateraal basis proximale phalanx II–III: Lateraal basis proximale phalanx III–IV: Lateraal basis proximale phalanx IV+–Dorsale aponeurosen digg. II-IV


•F: Spreiden tenen, Flexie MTP en Extensie PIPen DIPM. Abductor HallucisM. Flexor Hallucis BrevisM. Adductor HallucisM. Abductor Digiti MinimiM. Flexor Digiti Minimi Brevis