• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

jojk

ett speciellt samiskt sångsätt

sametinget

Bildades 1993 och består av 31 personer. Dessa väljs vart fjärde år. De beslutar i frågor om den samiska kulturen m.m

Sápmi

ett område som sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Där bor ca 80.000-100.00 samer

minoritet

en mindre del av en grupp

majoritet

den större delen av en grupp