Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aikoa
intend
ajaa
drive
ajatella
think
alkaa
begin
aloittaa
start (person starts school)
antaa
give
arkailla
be shy
asentaa
install
asioida
do business (at bank, post)
asua
reside, live
aukeaa
open
autoilla
travel by car
auttaa
help
avata
open
edellyttää
require
eksyä
get lost
estää
prevent
etsiä
search, look for
grillata
barbecue
haaveilla
dream
haistaa
smell
hakea
get, pick up
haluta
want
harjoitella
practise
haukkua
bark, pick on someone
haukotell
yawn
heittää
throw
helpottaa
make easier, relieve
herätä
wake up
hoputtaa
rush
huomata
notice
hymyillä
smile
häiritä
disturb
ihailla
admire
ihmetellä
wonder
ilmoittaa
announce
innostaa
encourage, motivate
istua
sit
itkeä
cry
jaksaa
have energy
janota
desire
jatkaa
continue
jonottaa
wait in line
julistaa
declare
juoda
drink
jättää
leave behind
juosta
run
kalastaa
fish
kantaa
carry
karistaa
shake down/off
kasvaa
grow
katsoa
look, watch
kelata
wind up
kerätä
collect, pick, gather up
keskustella
discuss
kirjoittaa
write
kirkua
scream
kiroilla
swear
koettaa
feel, try, try on
kohdistaa
direct, aim