• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/752

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

752 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Landas
Trail
Paligsahan
Competition/contest
Mabini
Modest/ gentle
Kalamnan
Muscles
Pinaslang
Murdered
Kakulangan
Shortage
Ganti
Revenge
Sadya
Intentional/purpose/aim/go
Lumbay
Boredom/depressed
Pagpipigil
Stopping something/ preventing
Patumbahin
Chop a tree/knock down
Patimgo
Heading to
Hanay
Assembly/ organization
Bayaw
Brother-in-law
Panaderya
Bakery
Dingding
Wall '
Maingay
Noisy
Kasunod ng
Next to
Kapalaran
Fate/luck
Manalig
Believe
Lamang
Only/just
Idinagdag
Added
Burahin
Erase
Susunod sa
Next to/following
Nagdiwang
Celebrated
Nakatakda
Was scheduled
Sumuntok
To hit (fist)
Nakakatawa
Funny
Lubid
Rope
Matapat
Honest
Larong Pampalakas
Sports activity
Ibig sabihin
Mean to say
Magaspang
Rough/course
Bastos
Rude/uncouth
Samahan
Club/organization
Pangangalakal
Business
Humawak
To grasp/to hold
Maligasgas
Flaw
Panggabing pagtitipon
Social evening
Talaba
Oyster
Sagabal
Obstruction
Hadlang
Obstacle
Bagama't
Eventhough
Salinlahi
Generation
Nakakahawa
Contagious
Pamamaraan
Ways/means/path
Nakasimangot
Frown
Palaka
Frog
Sumiklab
Break out/ exploded
Maarte
Difficult to please
Madikit
Attached/connected
Tiklupin
Fold(blanket) or make a bed
Pumayag
Consent/allow/agree
Pakikihalubilo
Socializing
Tinangka
Attempt
Sinubukan
Tried
Makisilong
To take a shelter
Silong
Basement
Makabangon
Able to get up
Kapansanan
Handicapped
Mahilo
Dizzy
Matakot
To be afraid
Buksan ang bunganga
Open your mouth
Mabagsik/mahigpit
Strict/mean
Maganap
To take place/to happen (an event)
Minsan
Sometime
Pinalaya
To be freed
Lumapit ka / halika
Come here/come close
Malunod
Drown
Nakapanlulumo
Appaling/depressing
Magbuklod/magkaisa
To unite
Salita
Word
Petsa
Date
Sapad
Flat / irregular
Napikon
Short tempered
Silip
Peep/peek
Laban sa
Against
Mali
Wrong
Payong
Umbrella
Kabibi
Seashell
Estante
shelf
Sa pamamagitan ng
By means of
Saklaw
Within the boundary
Magbantay
To guard
Punuin
To fill-up
Maiksi
Short
Bago dumating ng
Before arriving (as in direction)
Bili
Buy
Sahod
Income/wage
Tumayo
Stand up
Sa may
By the
Dumi ng hayop
Animal waste
Lugar ng pagsasanay
Training area
Sa loob
Inside
Bigla
Sudden
Magtinda
To sell
Mandurukot
Pickpocketer/snatcher
Sa pagitan ng
In between
Nandiyan ba si
Is _____ there (calling for somebody)
Malalim
Deep
Bubungan
Roof
Sala
Living room
Ilalim
Under
Tuktok
top
Sumabog
Exploded
Kaunti
Small/few/little
Pamamaga
Swelling
Pamumula
Inflared/reddich
Ituwid
straighten
Daluyong
Surf
Trangkaso
Flu
Kalat-kalat
Scattered
Tusok
Pierce/penetrate
Magara
Luxurious
Katunayan
Truth
Bumangga
To collide with
Piliin
Choose/select
Maalikabok
Dusty
Kaligayahan
Happiness
sagisag
symbol
Mga mamahalin
expensives/valubles
Parusang kamatayan
death sentence
Kabukiran
farm
Mga tagaroon/naninirahan
residents/people over there
Karanasan
experience
Paghahambing
comparing
Salapi
money
Pagmamanman
surveillance
Mismo/sarili
self
Pumalakpak
clapping hands
Imahen
image
Pulbusin
pulverize(powder)
Mahal sa buhay
loveones
Sumaksi
to witness
Magsasaka/magbubukid
farmer
Takpan
to cover
Natagpuan
found/discovered
Tagasumbong/impormante
informant
Buwis
tax
Pamana
inheritance
Mabisa
effective
Hukbong Sandatahan
Armed Forces
Karamihan
majority
Pinangasiwaan
managed by
Tamaan
hit
Hugis
shape
Kapwa
both/same
Saksi
witness
Magbiyahe
to travel
kagandaharig loob
hospitality
Nawawala
missing
Iginagala
move to one place/parading
Nasawi/napaslang
killed/slained
Niyebe
snow
Maalon
many waves like in the ocean
Magkatabi
next to each other
Nabawi
saved/recovered
Ayon sa
according to
Samantala
meanwhile
Malamang
take advantage to
Tangayin
take or carried away
Kabuuran
summary
Pansi
attention/notice
Kinamayan
shook hands
Bitay
hang
Sumabog
explode/used also when seeds were scattered all over a place
Katutubo
native
Karapatan
right
Kalunsuran
city suburrbs
Dayuhan
foreigner
Pinangasiwaan
managed by
Amo
boss
Pagmultahain
to be fined
Baligtarin
invert/upside down
Pagguho
landslide
Pagka-agnas ng lupa
land erosion
Bunga
fruit/result
Angkop
proper
Mga tuntunin
rules
Larangan
battleground/field
Kamalayan
awareness/consciousness
Ginabayan
assisted
Kislap
sparkle
Kupunan
team
Alab
burning feeling
Kapaligiran
environment
Hamon
challenge
Antas
degree/grade
Kalihim
secretary
Pagkatuto
learning
Pagtuklas
discovery/discovering
Paglilipat
transferring
Mabangis
fierce/mean
Lobo
balloon
Ibaon'
to bury
Magbaon
to bring a provision like food or money
Hulugan
installment
Binunot
pulled out
Bangin
ravine/cliff
Magpilit
to force
Sanga
branch
Reklamo
complain
kalye
street
umabot
to reach
sarap na pakiramdam
nice/great feeling
butas
hole
ipadala
to bring/send someone
pahinga
rest
napilitang gumawa
force to do
bilanggo
prisoner
bangon/alsa
rise to fight
sukat
size/measurement
pinakamahuli
latest
bawal na gamut
illegal drug
bahagi
part
umutang
to borrow (money)
sumama
to join
sumama'
get worst
saksak
stab
samang-loob
bad feeling/hatred
bingi
deaf
magsalin
to translate
nawalang-malay tao
lost consciousness
kuru-kuro
comment
guwantes
glove
bituin
star
panganay
eldest child
gumagana
functioning
paikutin
to turn
preso/bilanggo
prisoner
baybaying dagat
seashore
pangungulap
cloud
kalayuan
distance
madaling araw
dawn/early morning
nawasak
damaged/destroyed
hanging habagat
northeasterly wind
sa dulo
at the end
patak ng ulan
rain drop
sa tabi
beside/next to
sinakal
strangled
bantog
famous/popular
humingi ako ng paumanahin
I ask an excuse
lagay ng panahon
weather condition/forecast
uli
repeat/again
nagpalit
changed
dumukot
kidnapped
ulang
prawn
torso
trunk(body)
huwis/huwes
judge
matakaw
greedy
lulon
swallow
baluktot
crooked
magaan
light (heavy)
mahinhin
modest
bilog
circle/round
abo
ash
mani
peanut
salbahe
mischievous
bulati
worm
subalit
but
pagtataka
surprise
minahan
minefield
lubog
sink/sank
tanawin
view/scenery
mambubukid
farmer
matalim
sharp/pointed
katamtaman
average/meduim
mag-ahit
to shave
tumindig
to stand up
dalampasigan
along the shore
kamit
get/obtain
paggawa
doing
pansariling kagamitan
personal equipment
pamantasan
university
tinatawag
calling
dakila
great
magkasintahan
lovers
tela
fabric
tila
seems like
kabilisan
fastness
lupon
team/group/unit
kasalan
wedding
inu't-ino't
little by little
punong lunsod
capital city
matulin
fast
mapilit
to force
sa wakas
at the end/conclusion
aralin
study
husto
right fit
bati
greeting
tulay
bridge
palibot
surrounding
laki
size
tala'
planet star
alburoto
disturbance
kawani
employee
pagkaraan
after
kabanalan
holiness
naagapan para mailigtas
immediately to save
kinapos ng hangin
ran out of breath
dakong gabi
late night
binato
hit with a rock
tinatahak
passing through
napapadalas
constant
sitahin
search/investigate
kalalakihan
group of guys
pagsalakay
attacking
nagtulung-tulungan
helped each other
nakatakas
was able to escape
kasalukyan
present time/currently
nagpahayag
declared
nag-alok
offered
nagtatago
hiding
nagkalat
spread
babala
warning
kumakatawan
representing
hindi nakapagtataka
not surprising
hindi nakakapaniwala
unbelievable
laganap
widespread
lapag
violation
mamamahayag
journalist
Sa kabila
in the other side
Sakuna
disaster
Dating Igorot
former native tribe
Katutubo
native
Sumali/sumama
joined
Libingan/sementeryo
cemetery
Ibenta
to sell
Ibeninta
sold
Ipinagbili
sold
Ari-arian
property
Kagamitan
equipment
Kasangkapan
appliance
Pamburol na seremonya
funeral ceremony
Parangal
awarding cweremony
Lantsang pantawid
ferry boat
Barko/bapor
ship
Bangka
small boat
Marami
many/lots
Kasalanan
sin/fault
Maraming kasalanan
many sins
Pagkakamali
mistake/error
Nag-aalala
worrying
Ala-la
concern/worry
Tumaas
went up/increase
Bumaba
went down/decreased
Bilihin
merchandise
Paninda
merchandise
Bigas
rice (raw/uncooked)
Tumaas ang presyo
the price increased
Binhi
seedling
Magtanim
to plant
Natalo
lost (gambling/beating a game)
Nanalo
won
Pagsusugal
gambling
Parangal
awarding
Liwasang bayan
main square, plaza
Lumaban
to fight
Lalawigan
province
Tagasalin ng salita
interpreter/translator
Nagsisigaw
screaming
Katarungan/hustisya
justice
Napatay
killed/murdered
Pumatay
to kill
Nasaaagasaan ng kotse/sasakyan
ran over
Bumagsak sa dibdib
landed on the chest
Pangako
promise
Magpangako
to promise
Sundin
to follow
Tuparin
to fulfill
Tumigil
to stop
Pakinggan
to listen
Igorot
native tribe
Lumubog
sank
Siksikan/punung-puno
crowded
Sumakay
to ride
Tripulante
crew
Pasahero
passenger
Tumutulo
dripping/leaking
Gripo
faucet
Masamang kalagayan/kondisyon
bad condition
Magkaisa
to unify
Pagkakaisa
unity
Pambansang pagkakaisa
national unity
Sariling kapakanan
own welfare
Budhi
conscience
Kunsensiya
conscience
Paggalang
respect
Sosyolohikal na pagbabago
sociological change
Magbago
to change/renew
Kabataan
young minors/youth
Mayamang nobya
wealthy/rich girlfriend
Mahiyain
shy/timid
Natatakot
afraid of
Pakakasalan
to marry
Pag-iisip ng tao
people's thinking
Engrande
large/huge
Payak
simple
Bangkay
corpse/dead body
Apelyido
last name
Magastos
extravagant
Laki sa layaw/mahaba ang buntot
spoiled brat
Pamana
inheritance
Tagamana
heir
Magmana
to inherit
Alok
offer
Nag-alok
offered
Minana
inherited
May-ari
owner
Ninuno
ancestor
Katutubo
native
Katungkulan/responsibilidad
responsibility/obligation
Kalusugan
health
Pangkalusugan
intended for health
Pang-edukasyon
intended for education
Pabahay
housing
Kapaligiran
environment/surrounding
Kalikasan
nature
Karatula
poster
Hudyat
sign
Pambansang wika
national language
Isang wika
one language
Hudyat
sign
Sine/pelikula
movie
Bayani
hero/patriot
Isinugal
gambled
Ipon
savings
Mag-ipon
to save money/ things
Ipunin
to save
Pulubi
beggar
Mahirap (status)
poor (status)
Kapangyarihan
power/authority
May kapangyarihan
has the power/authority
Dayuhan
foreigner
Industriya ng langis
oil industry
Berde
green
Berdeng saging
green banana
Manteka
cooking oil
Limbag
printing/publishing
Paglilimbag
printing/publishing
Takda
schedule
Bulang
lavish spender
Boto
vote
Kahiya-hiya
embarrassing/shameful
Dali
hurry
Kulang
lacking/insufficient
Hiya
shame
Pugot
cut-off
Nakaw
steal
Ulat
report
Kahit
even, although
Kalampag
noise on the floor
Kaugnayan
connection
Marangkale
honorable
Awa
pity
Bangkay
corpse
Benta
sale
Balisong
knife with folding blade
Ganito
like this
Maharlika
noble/aristocratic
Bala
bullet
Bantay
took care/guard
Nakahawa
contagious
Patuloy
continue
Naratay
dying
Pamahalaan
government
Pinayuhan
advised
Bagaman
although
Kadalasan
frequency
Lubak
pot hole
Lalo
more
Matatagpuan
happen to find
Huling taon
last year
Sumundo na taon
next year
Binihag
prisoner
Dayuhan
foreigner, visitor
Nabatid
inform
Habang
step, footstep
Laya
free from moral restraints
Magnesia
one in charge
Nagmasid
to watch
Bilang
capacity
Kabilang
including, among
Kasabay
same line, doing at the same time
Bunsod
boom
Mauwi
cause
Habang
while
Imbakan ng tubig
reservoir
Nangangamba
scared
Ikinasawi
cause of death
Kalaboso
panic, prisoner
Kapwa
both
Katiwalian
irregularity
Kumpirmadong
confirm
Laban sa
against
Liham
letter
Lumubog
sunk
Mamamahayag
reporter
Nalambat
caught
Naipapatupad
to fulfill
Nasawi
died
Pagbabarilan
act of shooting the gun
Paghihiganti
revenge
Pagkakasangkot
involvement
Pagsalakay
attack
Pahinante
businessman
Salarin
criminal
Samantala
meanwhile
Subalit
but
Sumalpok
crashed
Bumubula
bubbling
Kaugnay
in connection
panging kit
extortion
Malapot
thick gravy
Sinalubong
were met
Tinugtog
was played
Libingan
tomb
Dumikit
be attacked
Tamaan
to be hit/struck
Naano
happened to
Nabibilang
to count
Tibay
strength
Paraan
method
Nauna
be ahead
Inatasan
was ordered
Ayusin
arranged
Mapili
to be selective
Sinusugpo
being stop
Pagsunod
obeying rules
Nagkasundo
understanding
Panonoorin
will be watched
Isinilid
placed inside a container
Maski
although, even though
Isinaad
mentioned, stated
Sumali
joined
Bunga
result
Nagbuhat
came from
Sanggol
infant
Kahalo
mixture, added
Ligtas
safe
Mag-imbak
keep in reserve
Alaga
taking care of someone
Makakaya
can be done
Pagbabawas
reduction
Uri
kind, type
Makakamtan
able to maintain
Hiram
borrowed
Paratang
charges
Saglit
instant
Tungo
went
Tuluyan
continue doing
Magtatag
establish
Tinataya
being estimated
Malacanang
Presidential residence
Sahod
wages
Matatandaan
will be remembered
kinaroroonan
whereabouts
Pakete
package
Bote
bottle
Baso
glass
Tasa
cup
Serbisa/bir
beer
Alak
wine
Gatas
milk
Tsa
tea
Damit
dress/clothes
Kamisadentro
shirt
Blusa
blouse
Asul na pantalon
blue pants
Sukat
size/measurement
Isinauli/ibinalik
returned
Mali ang sukat
wrong size
Mali ang kulay
wrong color
Medyo maliit
somewhat small
Napakaliit
very small
Medyo malaki
somewhat large/big
Napakalaki
very large
Malaking-malaki
very large
Katamtaman
medium/average
Pinakamalaki
biggest
Pinakamataas
highest/maximum
Balita
news
Sunog
fire
Usok
smoke
Una
first
Baha
flood
Kidlat
lightning
Kulog
thunder
Lindol
earthquake
Sakuna/kalamidad
disaster/calamity
Masipag
industrious/hard-working
Pahimagas
dessert/sweets
Puting kanin
steamed rice
Sinangag
fried rice
Saksak
stab
Pinagsasaksak
multiple stabbing
Nasaksak
stabbed
Pinukpok
beaten in the head usually with stick or something
Binatukan
beaten in the neck part
Sinuntok
punched in the head
Binuntal
punched
Pustahan
to make beat as in game
Magpustahan
to make a beat with Someone
Pusta
beat (game)
Lustayin
to embezzle
Nilustay
embezzled
Suliranin/problema
problem
Madagdagan
to increase/to add
Pinag-aawayan
fighting for
Pinaglalabanan
fighting for
Hangganan
border
Sa dulo
at the end
Umupa
to rent
Umupa ng abogado
to hire an attorney
Balon
water well
Naglalaro
playing
Nahulog
fell
Teritoryo
territory
Buong- buo
completely
Buo
whole
Magpatayo
to build
Maglagay
to put
Kumuha/kunin
to get
Almusal/agahan
breakfast
Labada
laundry
Mabisa
effective
Matipid
economy/thrifty
Mura
cheap
Mabula
sudsy
Mahal
expensive
Sabong panlaba
laundry soap/detergent
Masaya
happy/cheerful
Malungkot
sad
Mayaman
rich
Mahirap
poor(status)
Ayusin
to fix/repair
Pamahalaan/gobyerno
government
Gobernador
governor
Meyor/alkalde
mayor
Nandoon na
already there
Akitin
attract
Magpadala
to send someone
tama na
enough
tahak
pass through
bulati
warm
kuro-kuro
hypothesis
kawani
member, employee
Matiyaga
patient
Masikap
diligent
Dalhin
bring/take
Engrande
huge/large
Reklamo
complain
Magreklamo
to complain
Inireklamo
complained about
Binibigyan ng pansin
paying attention to
Pansin
notice
Karaniwang tao
ordinary person
Panawagan
plea/announcement
Nakikiusap
asking a plea
Umalis na walang paalam
leave without saying goodbye
Hindi nagpaalam
didn't say goodbye
Paglubog ng araw
sunset
Pagsikat ng araw
sunrise
Masama ang pakiramdam
not feeling good/sick
laganap
widespread
Magsarili
to be independent
Maturuan
to be taught
Pulong
meeting
Nagpupulong
having a meeting
Pasukin
to enter
Papasukin
will enter
Anuman
whatever
Unang bahay
first house
Taga-sumbong
informer
Tagahatid ng balita
forecaster
Tagatinda
salesperson/marketing
Kahera
cashier
Dispatsadora
cashier or salesperson
Mangangalakal/negosyante
businessman
Bagong panaderya
new bakery
Naghahanap
looking for
Nagmamahalan
love each other
Maglimbag
to print
Kakaiba
unique/distinguish
Babasahin/diyaryo
newspaper/reading material
Liwayway
Tagalog reading magazine
Bulag
blind
Pipi
mute
Bingi
deaf
Baldado
crippled/handicapped
Pangangalaga
preservation/maintenance
Magputol ng kahoy
to cut trees/timber
Pagkakalat
littering
Tagtuyot
drought season/dry season
Alahas
jewelry
Pamilihan
shopping center
Naghahanap
looking for
Gulay
vegetable
Sinigang na isda
fish soup with vegetable
Sinigang na karne
meat soup with vegetable
Matatanda
senior citizens
Magulo
chaos/trouble
Mapayapa
peaceful
Magtiyaga
to be patient
Magsikap
to be diligent
Magtagumpay
to succeed
Magwagi
to succeed
Unlad
progress
Asenso
progress
Umunlad
to improve/to develop
Pag-uunlad
development/progress
Pag-aasenso
progress/development
Huling kahilingan
last request
Kahilingan
request
Sopas/sabaw
soup
Humigop
sip
Bilanggo
prisoner
Hindi pinapahalagahan
ignored/not giving an importance/value
Halaga
value/importance
Nililiit
belittling
Bumalik
returned
Nasira
damaged/destroyed/ruined
Paliparan
airport
Napinsala
damaged/destroyed/ruined
Kanang pakpak
right wing
Kanan
right
Pakpak
wing
Nasa gitna
at the middle / ?*
Natuklap
ripped off
Nasira ang makina
damaged engine
Hindi gumaganang makina
malfunctioned engine
Umaander/gumagana
working/ functioning
Pari
priest
Magpari
to be a priest
Preso
prisoner
Nabilanggo
imprisoned
Naikulong
imprisoned
Napiit
imprisoned
Piitan
prison/jail
Bilangguan
prison/jail
Paligsahan
competition
Pandaigdigan
national/intemational/world
Karamihan
majority
Kasalukuyan
at present/currently
Mampipintor
painter/artist
Magsasaka
farmer
Magbubukid
farmer
Bukid
farm
Sakahan
farm land
Kabukiran
farm
Hinamak
ridiculed
Minaliit
belittled