• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad er fedtstoffer:

Megetforskellige, men har alle ringe opløselighed i vand. Består af Carbon oghydrogen. Almindelige fedtstoffer og olier er triacylglycerider og kugleformededråber i cytoplasma.

Nævn tre forskellige slags fedtstoffer:

Triaglycerider, fosfolipider, kolesterol,

Hvad er fedtsyrer og hvorfor er nogen sundere end andre?

en delaf triglyceriderne kan enten være mættede eller umættede. De umættede fedtsyrer(monoumættede eller polyumættede) er ofte plantebaserede olier og siges at væresundere, fordi der er flere carbon dobbelt bindinger hvilket gør at stukturenbliver mere uregulær og for sværere ved at pakke sig, hvilket gør den mereflydende, opløselig og dermed sundere.

HVad er de tre slags fedtsyrer:

Mættet fedtsyre: alle bindingermellem carbonatomer er enkeltbindinger


Monoumættet fedtsyre: der er enenkelt binding mellem to carbon atomer


Polyumættet fedtsyre: her erder flere dobbelte carbonbindinger.

Hvad er fosfolipider

fedtstofferne i cellemembranen. Opbygget næsten somtriglyceriderne.

Hvad er kolesterol:

udgangsstof for dannelse af kønshormonerne, bestandelaf galdesaltene + udgangspunkt for syntese af de øvrige steroider. Kolesterolligner lidt fedtsyrer, men kulstofkæden er foldet til fire ringstrukturer.Kolesterol findes som stabilisator i cellemembranen.