• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/110

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

110 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Description
Beschrijving
Account of a project
Verslag van een project
Report
Rapport, verslag
Story
Verhaal
To undermine
ondermijnen
To deny
Ontkennen
To repeat
Herhalen
To discuss
Bespreken, discussiëren
To analyse
Analyseren
To explain
Uitleggen
To present
Presenteren, laten zien
To promote
Promoten, reclame maken
To ridicule
Belachelijk maken
To mention
Benoemen
To praise
Vol lof spreken over
To stress
Benadrukken
To contradict
Tegenspreken
To illustrate
Duidelijk maken
To prove
Bewijzen
To carry out
Uitvoeren
To expand
Uitgebreider praten over
To modify
Wijzigen, aanpassen, veranderen
Acknowledge
Erkennen
Benefit
Voordeel
Amount to
Op neerkomen
To assume
aannemen
To attribute
Toeschrijven aan
Beyond
Verder (dan)
Characteristic of
Typisch voor, passend bij
Charity
Goed doel
Comprehend
Begrijpen
To confine
Beperken
To consider
Beschouwen
To contrast
Tegenspreken
To determine
Bepalen
Distinction
Onderscheid
To deny
Ontkennen
To disapprove
Afkeuren
To approve
Goedkeuren
To disregard
Geen rekening houden met
Drug
Medicatie, drugs
To encourage
Aanmoedigen
To discourage
Ontmoedigen
To enhance
Verbeteren
Emphasis (= stress)
Nadruk
To enable
In staat stellen
Environment
Milieu, omgeving
To establish
Vaststellen
To express
Uitdrukken
Feature
Kenmerk (gelaats)trek
Gather
Afleiden van iets
Habit
Gewoonte
Headline
Krantenkop
To illustrate
Toelichten, illustreren
To imply
Suggereren, laten doorschemeren
To improve
Verbeteren
To insert
Toevoegen, tussenvoegen
To interpret
Opvatten, interpreteren
Irriversable
Onomkeerbaar
To justify
Goedpraten, rechtvaardigen
To lack
Missen, tekort komen
Likely
Waarschijnlijk
To manufacture
Produceren
Meaning
Betekenis
Measure
Maatregel
To mock
(be)spotten
Number
Aantal, nummer
To object to
Bezwaar maken tegen
To offend
Beledigen
To oppose to
Tegen iets zijn
Origin
Oorsprong
Paragraph
Alinea
Plausible
Geloofwaardig
Point
Kern, clou, punt
Policy
Beleid
Prejudice / bias
Vooroordeel
Quantity
Hoeveelheid
Quote
Citeren, aanhalen
To rate
Beoordelen
To reduce
Verminderen
To reflect
Weergeven
To regard
Beschouwen
To reject
Verwerpen, afwijzen
Statement
Bewering
Despite
Ondanks
To suggest
Suggereren, een voorstel doen
To summarize
Samenvatten
Tension
Spanning
Trade
Handel
To transform
Veranderen
To treat
Behandelen
Underrated
Onderschatten
Underestimated
Onderschatten
Unlikely
Onwaarschijnlijk
View
Opvatting
e.g.
Bijvoorbeeld
i.e.
Dat wil zeggen
MP (Member of Parliament)
Minister
For instance
Bijvoorbeeld
Ironic
Ironisch, spottend
Matter of fact
Zakelijk, nuchter
Skeptical
Kritisch, twijfelend
Surprised
Verbaasd
Neutral
Neutraal
Comforting
Troostend
Sarcastic
Vol bittere spot
Indignant
Verontwaardigd, gekrenkt
Pessimistic
Pessimistisch, negativistisch
Indifferent
Onverschillig
Cheerful
Vrolijk, opgewekt