• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Beskriv kort udviklingen af ductus paramesonephricus (den Müller'ske gang).
Lateralt for ductus mesonephricus udvikles ductus paramesonephricus som en invagination af coelomepithelet.
Uden tilstedeværelse af Müllerhæmmende substans og testosteron vil ductus mesonephricus degerenere mens paramesonephricus vil persistere lige meget hvad.
Kranielle åbning ender i adbomen og bliver til tuba uterina.
Kaudalt vil de to rør fusionere og danne den primitive uterus, og helt kaudalt vil den kontakte sinus urogenitalis for her at danne vaginalpladen, der senere kanaliseres.
Angiv hvilke strukturer der, hos kvindene, udvikles fra ductus paramesonephricus.
Tuba uterina med fimbriae.
Uterus og øvre del af vagina, mens den nedre del udvikles fra sinus urogenitalis.
Angiv hvad genitalfolderne udvikles til hos kvinden.
Labia minora
Angiv hvad genitalfolderne udvikles til hos kvinden.
Labia minora
Beskriv kort udviklingen af ductus mesonephricus
Intermediær mesoderom – længdegående urnyregang fra mellemnyren som munder i sinus urogenitalis.
Angiv hvad genitalvoldene hos kvinden udvikles til.
Labia majora
Angiv hvilke strukturer der hos manden udvikles fra ductus mesonephricus
Epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, trigonum vesicae, ductus ejaculatorius
Angiv hvad genitalvoldene hos kvinden udvikles til.
Labia majora
Beskriv udviklingen af ductus paramesonephricus (den müllerske gang)
Opstår som invagination af epitel på urogenitalkam. Har kraniel åbning og kaudal munding i sinus urogenitalis.
Redegør kort for ovariets udvikling.
I 4. fosteruge danner den intermediære mesoderm en genitalkam af både messenchym og coelomepithel.
Fra blommesækken vandrer i 5. og 6. uge primordiale kønsceller ned langs det dorsale tarmkrøs og ind i genitalkammens messenchym. Disse differentierer senere til oogonier.
Angiv hvilke strukturer der hos manden udvikles fra ductus paramesonephricus
Appendix testis, utriculus prostaticus
Redegør kort for ovariets udvikling.
I 4. fosteruge danner den intermediære mesoderm en genitalkam af både messenchym og coelomepithel.
Fra blommesækken vandrer i 5. og 6. uge primordiale kønsceller ned langs det dorsale tarmkrøs og ind i genitalkammens messenchym. Disse differentierer senere til oogonier.
Hvad bliver genitalfolden til?
Mand: Gulvet i pars spongiosa urethrae
Kvinde: Labium minus
Hvad bliver genitalvolden til?
Mand: Scrotum
Kvinde: Labium majus
Beskriv kort udvikling af den mandlige urethra
7. uge: Degeneration af urogenitalmembranen -> dannelse af urogenitalåbning.
Forlængelse af genitalpapillen (testostoron) (glans penis) -> dannelse af peniskaft med samtidigt fremtræk af urogenitalåbning.
Sammenvoksning af de to urogenitalfolde -> dannelse af lukket rør (urethra)
Nedvækst af epithelet på glans -> kanalisering og åbning
Hvordan opstår hypospadi?
Ufuldkommens sammenvoksning af genitalfolderne
Redegør for den embryonale udvikling af tunica vaginalis testis /processus vaginalis
Ved descensus testis vandrer testis kaudalt retroperitonealt og trækker en peritonealfold med ned i scrotum foran sig, således at denne ligger dobbelt.
Denne aflukkes opadtil og danner en dobbeltbladet sæk om testis' forside.
Angiv de mest almindelige anomalier ved tunica vaginalis
Manglende sammenvoksning: Kongenit inguinalhernie (indirekte)
Forkert sammenvoksning: Dannelse af små cyster (hydrocele)
Redegør for den normale descensus testis
Gubernaculum: Fibromuskulært bånd fra gonaden (testis) gennem inguinalkanalen til punkt mellem obl. int. et ext i lysken.
Ved vækst af foster, kontraktion og forkortelse af gubernaculum trækkes testis mod anulus ing. prof.
Når denne når hertil vil gubern. forlænges til scrotum og definitivt trække gonaden det sidste stykke.
Definer kryptorkisme.
Manglende descensus testis.
Hvorfra udvikles prostatas epithel og kirtler?
Endoderm
Hvorfra udvikles prostatas glatte muskler og bindevæv?
Mesoderm
Hvorfra udvikles epididymis
Ductus mesonephricus
Angiv hvilke strukturer ductus paramesonephricus danner hos kvinden
Ductus paramesonephricus persisterer med kraniel åbning i abdomen som forsynes med fimbrae. Kaudale ender fusionerer i midlinjen, danner den primitive uterus som fusionerer med sinus urogenitalis og danner vaginalpladen. Tuba uterina udvikles fra den øverste del af ductus paramesonephricus
Redegør for ovariets udvikling
4. uge: genitalkam dannes i intermediær mesoderm. Både mesenchym og coelomepithel, indgår i gonadedannelse.
5-6 uge: primordiale kønsceller vandrer langs dorsal tarmkrøs, ind i genitalkammens mesenchym (udvikles til oogonier.
Kønsstrenge vokser ned i mesenchym fra coelom og danner kontakt med oogonier, nu udvikles follikel- og thecaceller.
Vandringen af ovariet.
Ovariet vandrer fra nyreniveau til linea terminalis ved forkortelse og kontraktion af gubernaculum (samt længdevækst af foster).
Ovariet ligger sig ud for infundibulum og gubernaklet hæfter sig fast på urinhjørnet som lig ovari proprium et teres uteri (teres løber ned igennem inguinalkanalen og hæfter til labium majora
Redegør for udviklingen af uterus
Fusion af ducti paramesonephrici. Deles først af midtstillet septum, som hurtigt forsvinder.
Udviklingsanomalier ved uterus
Uterus didelphys: Manglende septum degeneration - kan være forskellige længder.
Uterus bicornuat: kan få to horn med en cervix og en vagina
Unicornuat: Hvis kun den ene ductus paramesonephricus persisterer.
Uterus arcuatus: rester af septum kan ses som indkærvning på fundus uterus
Redegør for udviklingen af vagina
Fusion af de to ducti paramesonephrici og sinus urogenitalis, hvorved vaginalpladen dannes og kanaliseres. Øvre del bliver til vaginalport, nedre del til vagina. Urogenitalfuren forbliver åben og danner vestibulum.
Beskriv udviklingen af lig. latum.
Ved fusion af ducti paramesonephrici dannes et peritonealt dobbeltblad der fører kar og nerver til uterus og tuba.
Beskriv kort udviklingen af genitalia ext. femininum
Genitalvold -> labium majus
Genitalfold -> labium minus
Genitalpapil -> clitoris
Sinus urogenitalis -> vestibulum