Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Što je predmet proučavanja ekonomske znanosti?

proučava djelatnosti čiji su cilj zadovoljavanja ljudskih potreba s materijalnim i nematerijalnim dobrima.

Kako definiramo informacijski sustav s aspekta ekonomskih znanosti?

dio sveukupnog poslovnog sustava s osnovnom namjenom prikupljanja, obrade, korištenja i čuvanja informacija.

Što proučava politička ekonomija?

proučava i istražuje opće zakonitosti razvoja gospodarstva i odnosa unutar njega.

Kada kažemo da imamo sustavsko mišljenje?

skup pojava,predmeta kao sustav

Kako definiramo sustavski pristup?

promatranje sustava metodologijom opće teorije sustava

Što je to sustavski inžinjering?

skup metoda i ideja u istraživanju, kreiranju i razvoju organizacijskih sustava

Kako definiramo poslovni sustav?

je organizacijski sustav, otvoren prema okruženju, ograničen predmetom poslovanja.

Navedi organizacijske dijelove informacijskog sustava?

HARDWARE – materijalna osnovica SOFTWARE – programska osnovicaLIFEWARE - ljudski resursiORGWARE - organizacijski postupci pri povezivanju prethodnih komponenti NETWARE – komunikacijsko povezivanje elemenata sustavaDATAWARE – baza podataka OTHERWARE – ostali elementi

Koji osnovni faktori čine informacijski sustav?

Informacijski sustav:Informacijski procesiPrateći procesi ili ko-informacijski procesi

Navedi faktore u analizi ekonomike IS s aspekta informacijskih procesa

Hardware – tehnička sredstva i podrška obradeTehnološka konfiguracija – sredstva koja su uistinu angažirana u ISOrgware - načini obrade podataka i dijelovi tehnološke konfiguracije koja je uključena u proces ISProgramska- software - algoritmička konfiguracija

Štp predstavlja tehničku osnovicu informacijskog sustava?

Hardware - tehnička osnovica IS kao sredstvo - za obuhvat informacija, - za prijenos informacija, - za transformaciju informacija, - za pohranu informacija, - za uporabu informacija

Štp predstavlja tehnološku osnovicu informacijskog sustava?

Tehnološka osnovica informacijskog sustava je - posljedica aktiviranja određenog procesa je skup relacija među elementima tehničke osnovice

Što je to algoritmička konfiguracija u informacijskom sustavu?

Kod svake tehničke konfiguracije moguć je skup/familija tehnoloških konfiguracija, kako je svaka familija moguća u danom trenutku vremena to znači da uz određeni algoritam je moguća konkretna kombinacija navedenih činilaca.

Pojasni orgware kao dio informacijskog sustava.

načini obrade podataka i dijelovi tehnološke konfiguracije koja je uključena u proces IS

Kako se dijele troškovi s područje ekonomike informacijskih sustava?

Izravni troškoviNeizravni troškovi

Kako se dijele troškovi s područje neekonomike informacijskih sustava?

Psihologija, sociologija, organizacija

Kako grupiramo faktore u području ekonomike i neekonomike informacijskih sustava?

Koristi, vrijednosti i satisfakcije

Navedi neke vrijednosne vrste u analizi ekonomike informacijskih sustava.

Pojedinačna vrijednost informacijeUpotrebna vrijednost informacijeUpotrebna vrijednost informacijskog procesa Upotrebna vrijednost ISVrijednost informacije Vrijednost informacijskog procesaVrijednost ISOstale komponente opće vrijednosti IS.

Što uključuje princip multidimenzionalnog vrednovanja?

Projektivni elementi IS.Investicijsko programiranje IS.Investicijsko odlučivanje o IS.Operativni elementi IS.Operativno upravljanje IS.

Kratko pojasni odnos informacijski sustav – proizvodni sustav.

Analogija između IS i ProS tj. obrada informacija se može smatrati “proizvodnim procesom”.Rezultat tog procesa je podatak tj. “supstanca” koja se koristi izravno ili kao nova informacija.

Od definiranih poslova u informacijskom sustavu s aspekta ekonomike naglasak je na obradi informacija. Zašto?

organizirani sustav koji prikuplja, čuva, obrađuje i dostavlja pravovremene informacije korisniku sistema.Rezultat tog procesa je podatak tj. “supstanca” koja se koristi izravno ili kao nova informacija.

Što je glavni dio informacijskog procesa?

Prerada ili transformacija ulazne informacije je glavni dio informacijskog procesa.

Koji su mogući tipovi transformacija informacija?

U IS se pojavljuju slijedeći tipovi transformacija informacija: - Algoritmička transformacija (obrada informacija) - f1.- Identička transformacija (pohranjivanje informacija) – f2. - Kvazidentička transformacija (prijenos informacija) – f3. - Generativna transformacija (obutvat informacija) – f4.

Što predstavlja algoritmička transformacija informacija?

obrada informacija

Što predstavlja kvazidentička transformacija informacija?

pohranjivanje informacija

Što predstavlja identička transformacija informacija?

prijenos informacija

Što predstavlja generativna transformacija informacija?

obutvat informacija

X(t)={xi, t} predstavlja prostor ulaznih informacija. Pojasni.

gdje je xi pojedinačna ulazna informacija u trenutku vremena t.

Y(t)={yi, t} predstavlja prostor izlaznih informacija. Pojasni.

gdje je yj pojedinačna izlazna informacija u trenutku vremena t.

U periodu [0,T] ukupna masa informacijskih procesa se prikazuje kao…?

UY(t) = FUX(t)

Što predstavlja jednadžba Yp(t) = Fp(t) xp(t)?

procesna realizacija (skup izlaznih informacija)=količina (skup ulaznih informacija) X cijena (aktivirani operator)Navedena transformacija zahtjeva ispunjavanje određenih materijalnih, kadrovskih, organizacijskih, financijskih uvjeta kao kofaktora informacijskog procesa, što se također može prikazati jednadžbom:

Infomacijski sustav = informacijski procesi U koinformacijski procesi. Pojasni

Višestruka mogućnost realizacije tj. isti se informacijski proces može realizirati u različitim okruženjima – informacijskim sustavima ili definirajući različita okruženja možemo realizirati isti informacijski proces kao različite informacijske sustave.

Pojasni mogućnost višestruke realizacije informacijskih sustava.

isti se informacijski proces može realizirati u različitim okruženjima – informacijskim sustavima ili definirajući različita okruženja možemo realizirati isti informacijski proces kao različite informacijske sustave.

Definiraj ofenzivnu arhitekturu informacijskih sustava?

sustav koji određuje koinformacijske procese kao posljedicu informacijskih procesa.

Definiraj defanzivnu arhitekturu informacijskih sustava?

sustav koji podređuje informacijske procese koinformacijskim procesima.

Definiraj informaciju kao poslovnu supstancu

Informacija predstavlja osnovnu strategijsku razvojnu kategoriju (i nije uvijek rezultat neke druge raspoložive materijalne kategorije).

Za što su vezani koinformacijski procesi?

na materijalne, kadrovske, organizacijske, socijalne i psihološke faktore koji imaju prateći karakter u informacijskom procesu.

Što su procesni elementi ekonomike?

izravno mjerivi (troškovi) u ekonomskom smislu.

Što su paraekonomski i/ili metaekonomski elementi ekonomike?

elementi koji se mogu transformirati i kategorije ekonomike.

Što je osnovno svojstvo procesnih elemenata ekonomike?

Osnovno svojstvo ovih elemenata je ne/mogućnost njihove mjerljivosti.

Što je osnovno svojstvo paraekonomskih i/ili metaekonomskih elemenata ekonomike?

Osnovno svojstvo ovih elemenata je ne/mogućnost njihove mjerljivosti.

Navedi barem dva aspekta ekonomike informacijskih sustava?

Prednosti uporabe modernih IT nije lako prikazati brojkama.Različita mišljenja o toj tematici dovode u pitanje i metode ocjenjivanja ulaganja. (npr. koeficijent korisnosti, neto tekuće vrijednosti).Osnovni je razlog kompliciranost ocjene utjecaja pripadne tehnologije na cjelokupni PS.Također je teško odrediti korist koju donosi IS korisnicima.Vanjski korisnici mogu npr. biti zadovoljniji boljom izradom proizvoda, brzinom isporuke ili brzinom reagiranja na zahtjeve.Unutar PS se može povećati efikasnost u izvođenju poslovnih naloga, veća učinkovitost te skraćenje odziva na naloge.

Navedi neke ekonomske metode ocjene ekonomike IS?

Vrijeme povrata (Payback period), Povrat investicije (Return on investment - ROI), Neto tekuća vrijednost (Net present value - NPV), Unutarnja rata prinosa (Internal rate of return - IRR), Analiza troškova i koristi (Cost / Benefit Analysis - CBA).

Navedi neke strateške metode ocjene ekonomike IS?

Konkurentska prednost (Competitive Advantage),Tehnička važnost (Technical Importance).

Navedi neke analitičke metode ocjene ekonomike IS?

Računalno podržane tehnike (Computer based Techniques),Analiza rizik / vrijednost odnosa (Risk / Value Analysis).

Navedi neke integrirane metode ocjene ekonomike IS?

Ekonomika informatike (Information Economics),Uravnoteženi sustav pokazatelja (Balanced Scorecard).

Navedi neke financijske metode ocjene ekonomike IS?

(Payback Period, ROI, NPV, IRR)

Navedi neke kvocijentne metode ocjene ekonomike IS?

(Return on Investment, IT Assessment),

Navedi neke višekriterijske metode ocjene ekonomike IS?

(Information Economics, Balanced Scorecard, SIESTA)

Navedi neke portfeljske metode ocjene ekonomike IS?

(Bedell`s method, Investment Portfolio, Investment Mapping).

Navedi neke greške pri izgradnji IS?

Nedovoljna angažiranost i odgovornost korisnika IS. ↑↓Nedovoljna usklađenost pojednih dijelova IS i otežana njihova integracija. ↑Nepravovreno završavanje/prekidanje neefikasnih dijelova projekta uz troškove. ↑Neadekvatan hardware ↑↓Neadekvatan software ↑↓

Navedi standardne faze izgradnje informacijskog sustava?

Izrada strategije IS i dugoročno planiranje Analiza postojećeg sustavaDefiniranje zahtjeva postavljenih novom sustavu Oblikovanje novog sustava (re/dizajn idejnog projekta)Razvijanje novog sustavaImplementacija novog sustavaOdržavanje novog sustava

Što obuhvaća faza izrade strategije IS i dugoročno planiranje

Nedostaci i problemi postojećeg sustava Strateški utjecaj na temeljnu djelatnost (konkurensku sposobnost) Ciljevi novog sustavaKadrovski, financijski i organizacijski aspekti novog sustavaPlan projekta razvoja novog ISBSP (Business System Planning) - ocjena postojećeg sustava - raščlamba na podsustave - koncepcija tehnološke osnovice IS - definicija procesa i podataka podsustava - određivanje veza između podsustava - utvrđivanje prioriteta daljnjeg raazvoja - plan aktivnosti informatizacije poslovnog sustava i podsustava - potpora menedžmenta za nastavak projekta

Što je cilj analize postojećeg sustava?

što bolji uvid u stanje nekog poslovnog procesa i izvore eventualnih problema.

Tko vrši analizu postojećeg sustava pri izgradnji IS?

korisnik + profesionalni informatičar - korisnik poznaje način rada, zahtjeve, potrebe i probleme - profesionalni informatičar prijedlog raspoloživih tehnologija na novi pristup

Što predstavlja Dana Take Over faza u izgradnji IS?

konverzija postojećih datoteka u novi sustav

Opiši kratko metodu ocjene - Vrijeme povrata (Payback period)?

Potrebno je izračunati vrijeme za koje će se uložena sredstva (investicije) vratiti. Metoda je jednostavna, ali ne uzima u obzir izmjene vrijednosti novca u određenom periodu/trenutku – devalvaciju ili revalvacija

Opiši kratko metodu ocjene - Povrat investicije (Return on investment - ROI)?

metoda - Koeficijent povrata investicije- najpoznatija metode- najčešće korištena kao ekonomska prosudba ocjene investicija.

Opiši kratko metodu ocjene - Neto tekuća vrijednost (Net present value - NPV)?

Metoda neto sadašnje vrijednosti uzima u obzir promjene vrijednosti novca (1 Kn je (pretpostavimo) danas ima veću vrijednost nego što će imati u određenom trenu u budućnosti)Vrijednost se računa primjenom diskontne stope.

Opiši kratko metodu ocjene - Unutarnja rata prinosa (Internal rate of return - IRR)?

Ovom se metodom (interna stopa prinos/povrata) izračunava diskontna stopa uz koju je neto sadašnja vrijednost jednaka 0.Metoda se često koristi od strane nefinancijskog rukovodstva jer je IRR razumljivija od pozitivne ili negativne neto sadašnje vrijednosti.Metoda se zasniva na ispitivanju ili uporabi uporednih tabela pa je tabela jednokratna.

Opiši kratko metodu ocjene - Analiza troškova i koristi (Cost / Benefit Analysis - CBA)?

Poteškoće ocjene budućih prednosti/koristi investicija u IT su posljedica načina uporabe IT i ostalih posrednih faktora. Predviđanje troškova investicije koji su posljedica posrednih faktora također nije jednostavno – pogotovo ako se značajno povećaju neposredni troškovi.

Štu ubrajamo u neposredne troškove ulaganja?

oprema, obrazovanje kadrova, održavanje itd.

Štu ubrajamo u posredne troškove ulaganja?

troškovi kadrova i organizacijski troškovi

Kako dijelimo očekivane koristi ulaganja u IS/IT?

- strateške, taktičke i operativne- unutar svake navedene skupine još i na financijske, nefinancijske i ostale koristi

Opiši metodu ekonomike informatike?

Prednosti uporabe modernih IT nije lako prikazati brojkama.Različita mišljenja o toj tematici dovode u pitanje i metode ocjenjivanja ulaganja. (npr. koeficijent korisnosti, neto tekuće vrijednosti).Osnovni je razlog kompliciranost ocjene utjecaja pripadne tehnologije na cjelokupni PS.Također je teško odrediti korist koju donosi IS korisnicima.Vanjski korisnici mogu npr. biti zadovoljniji boljom izradom proizvoda, brzinom isporuke ili brzinom reagiranja na zahtjeve.Unutar PS se može povećati efikasnost u izvođenju poslovnih naloga, veća učinkovitost te skraćenje odziva na naloge.

Na kojoj je činjenici zasnovana metoda ekonomike informatike?

Zasnovana je na činjenici da sve koristi IT nije moguće opisati i mjeriti s financijskim pokazateljima.

Kako se računa konačna ocjena kod ekonomike informatike?

Konačna se vrijednost izračuna tako da se zbroje ocijene vrijednosti i oduzmu ocijene rizika.

Konačna vrijednost ocijene ekonomike informatike sastavljena je od…..?

- ocijene opće koristi ulaganja,- ocijene vrijednosti i rizika iz organizacijske domene- ocijene vrijednosti i rizika iz informacijske domene.

Koje kategorije obuhvaća metoda ekonomike informatike?

- povezivanje vrijednosti - poboljšanje vrijednosti - prestrukturiranje vrijednosti - strateška arhitektura IS - rizik strategije organizacije i rizik strategije informatike - definiranje nedovršenosti - tehnički rizik - organizacijski rizik i rizik formiranja odjela za informatiku

U čemu je osnovna vrijednost ekonomike informatike?

u tome da su ocijene dobivene od svih uključenih djelatnika/korisnika.

Tko ocjenjuje vrijednosti i rizike kod metode ekonomike informatike?

Korisnici ocjenjuju vrijednosti i rizike organizacijskog područja, područja informatike i područja povezanih s informatikom.

Navedi neke kategorije ekonomike informatike? (dopuni pitanjima!!!!p05))

povezivanje vrijednosti, poboljšanje vrijednosti, prestrukturiranje vrijednosti, strateška arhitektura IS, rizik strategije organizacije i rizik strategije informatike, definiranje nedovršenosti, tehnički rizik, organizacijski rizik i rizik formiranja odjela za informatiku.

Opiši metodu lisnice (portfolio investment) metode?

se koristi za ocijenu razlika korisnosti investicijskih ulaganja s osnove njihovog prioriteta. Ocjena se temelji na slijedeća tri kriterija:

Opiši metodu BSC?

Tri stanovišta, osim financijskog, se promatraju radi mogućnosti osiguranja dobrih poslovnih rezultata u budućnosti (strateška stanovišta)Financijski pokazatelji vode k osiguranju kratkoročne uspješnosti (taktičko stanovište) i nastojanju uravnoteženja među sva četiri stanovišta. Sa svakog od navedenih stanovišta potrebno je: - postaviti odgovarajuća mjerila, - ocjenjivanje periodički ponavljati i- rezultate uspoređivati s unaprijed postavljenim ciljevima

Kome je namjenjena BSC metoda?

Metoda je namijenjena prvenstveno rukovodstva kod promjena organizacije sustava i njegove uspješnosti pri promjenama drugih, ne financijskih pokazatelja, a ne toliko za ocjenu korisnosti pojedinog projekta.

Skojih se aspekata promatra IS u BSC metodi?

- Inovacije i učenje - Financijski dometi- Orijentiranost k strankama- Ekonomičnost i učinkovitost internih procesa

Pojasni stanovište stranke u BSC metodi?

Zadatak: Osigurati stranki najvišu vrijednost usluge/proizvoda.Smjernice: Nove usluge/proizvodi, partnerstvo sa strankama.Mjerila: Zajednički razvojni napori, postotak novih usluga/proizvoda u cjelokupnom asortimanu.

Pojasni stanovište dioničara u BSC metodi?

Zadatak: Dioničarima osigurati najveću dobit, kratkoročno i dugoročno.Smjernice: Tržna opstojnost i uspješnost.Mjerila: ROI- povrat investicija i tijek novca, dividenda.

Pojasni stanovište internih procesa u BSC metodi?

Zadatak: Učinkovita proizvodnja/ponuda i dostava usluga/proizvoda.Smjernice: kvaliteta proizvodnje, kvaliteta dostave/ponude usluga/proizvoda.Mjerila: troškovi/cijena po usluzi/proizvodu, pravovremenost isporuke usluga/proizvoda.

Pojasni stanovište inovacija u BSC metodi?

Zadatak: Inovacije, poboljšanja i izobrazbaSmjernice: tehnološko rukovodstvo, usredotočenost na usluge/proizvode.Mjerila: vrijeme za razvoj nove generacije usluga/proizvoda, broj starih u usporedbi s novim uslugama/proizvodima.

Koje aspekte uzimamo u obzir pri razvoju IS?

broj grešaka na funkcijskoj točki u prvoj godini rada, vrijeme kašnjenja kod završetka programa, % ponovno iskoristivog koda, % održivih aktivnosti

Koji su financijski pokazatelji informacijske funkcije?

- nadzor nad troškovima informatike: najpopularnija mjera financijskog karaktera je proračun udjela informatike u ukupnom prihodu PS (obično 1% do 8%) kao i troškovi za informatiku po djelatniku,-prodaja proizvoda i usluga trećim osobama: financijska korist prodaje,- poslovna vrijednost novih projekata informatike: uporaba klasičnih financijskih pokazatelja i metoda Ekonomike informatike i -poslovna vrijednost informacijske funkcije: postotak razvojnih kapaciteta, uključenih u strateške projekte ili udjel u razvoju infrastrukture, investicijama i modifikacijama.

Koji su pokazatelji informacijske funkcije kod orijentiranosti korisniku?

- najbolji IT dobavljač: % aplikacija kojima upravlja odjel za informatiku, % aplikacija koje su razvijene u odjel za informatiku,- partnerstvo s korisnicima: indeks uključenosti korisnika kod razvoja strateških aplikacija, indeks uključenosti korisnika kod razvoja novih aplikacija i- zadovoljstvo korisnika: indeks prilagodljivosti aplikacija, indeks zadovoljstva korisnika, indeks funkcionalnosti, indeks raspoloživosti aplikacija i sistema itd.

Koji su pokazatelji informacijske funkcije kod orijentiranosti ka budućnosti?

- izobrazbom djelatnika: broj dana izobrazbe po uposlenom, proračun za izobrazbu kao % ukupnog proračuna za informatiku, - priprema budućeg aplikacijskog portfelja i - istraživanje i spoznavanje novih tehnologija: % proračuna, namijenjenog istraživanju informacijskog područja.

Koji su pokazatelji informacijske funkcije kod orijentiranosti ka kvaliteti rada?

- razvoju novih IS: broj grešaka na funkcijskoj točki u prvoj godini rada, vrijeme kašnjenja kod završetka programa, % ponovno iskoristivog koda, % održivih aktivnosti i- učinkovitijem djelovanju strojne opreme: % pokvarenih servera i mreža, vrijeme odziva,međuvrijeme između dva odziva sustava.