Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/600

Click to flip

600 Cards in this Set

 • Front
 • Back

aanbeveling

recommendation

aanbod

supply


/offer

aandeel

share


/contribution

aangelegenheid

matter


/affairs

aanhanger

adherent


/follower


/supporter

aanvaarden

accept


/adopt

activa

assets

administratie

administration

adviseur

adviser


/advisor

advocaat

lawyer


/barrister


/attorney-at-law


/solicitor

afhangen van

depend (up)on

afschrikking

deterrence

afwijzen

refuse


/decline


/reject

akte

deed


/instrument


/contract

ambassadeur

ambassador


/ambassadress

ambt

office

amnestie

amnesty


/(general) pardon

arbeid

labour


/work

asiel

asylum

autonomie

autonomy


/self-government


/self-rule

avondklok

curfew

basis

basis


/base


/grass roots

bedrijf

business


/company


/corporation

bemiddelen

mediate

beperking

limit(ation)


/restriction

beslissing

decision

bespreking

discussion


/talks

bestand

truce


/cease-fire


/armistice

bewapening

armament(s)

bewind

power


/office


/rule

bijdrage

contribution

bilateraal

bilateral

binnenlands

domestic


/interior


/home

bondgenoot

ally

boycot

boycott

buitenlands

foreign


/external

burger...

civil


/civilian


/civic

censuur

censorship

communiqué

communiqué


/press-release

conjunctuur

trade cycle


/business cycle


/economic cycle

consensus

consensus

delegatie

delegation

dictatuur

dictatorship


/one-man rule

eenzijdig

unilateral


one-sided

extreem

extreme


/far

gematigd

moderate

gesprek

discussion


/taks

gezant

envoy


/emissary

goedkeuren

approve


/adopt

grondwet

constitution

handvest

charter

hervorming

reform

impasse

stalemate


/impasse


/deadlock


/logjam

invloed

influence


/effect

kern...

nuclear

krijgsraad

court-marshall

krijgswet

marshall law

kwestie

issue


/question


/matter

lidmaatschap

affiliation


/membership

maatregel

measure


/action

minderheid

minority

minister

Minister


/secretary

nationaal

nation-wide


/national


/federal

neutraliteit

nonalignment


/neutrality

noodtoestand

state of emergency

onderhandelen

negotiate


/bargain

onrust

unrest

ontwapening

disarmament

ontwerp

project


/draft

ontwikkeling

development

openbaar

public

opvolger

successor

overeenkomst

agreement


/accord

overtuiging

conviction

politiek


/beleid

politics


/policy

principe

principle

programma

program


/manifesto


/platform

raad

council


board

reactionair

reactionary

rechtvaardig

just


/fair


/equitable

referendum

referendum


/plebiscite

regering

government


/administration

reprisaille

reprisal


/retaliation

samenwerking

collaboration


/cooperation

socialisme

socialism


/labour (BrE)

soeverein

sovereign

staakt-het-vuren

cease-fire

staats...

state...


/public


/national

tegenstander

opponent


/critic

toegeving

concession

toespraak

speech


/address

top

summit

tussenkomst

intervention


/interference

uitlevering

extradition

uitwijzing

expulsion


/banishment


/exile

unaniem


unanimous

veiligheid

security


/safety

verbannen

banish


/exile

verdrag

treaty


/convention


/pact

vergadering

meeting


/assembly

verklaring

declaration


statement

vertegenwoordiger

representative

verzoenen

reconcile

vluchteling

refugee

volk/bevolking

people


/population

vooroordeel

prejudice


/bias

voorstander

advocate


/supporter


/adherent

voorstel

proposition


/motion


/bill

vooruitgang

progress


/improvement

voorwaarden

terms


/conditions

voorzitter

chairman


/chairwoman


/chairperson

waarnemer

observer

wantrouwen

distrust


/mistrust

wapens

weapons


/arms

wet

law


/act

woordvoerder

spokes(wo)man


/spokesperson

dat strekt hem tot aanbeveling

that is in his favour/to his credit

het verdient aanbeveling om...

it is advisable to...

aanbevelenswaardig

recommendable

een ruim aanbod

ample supply

overaanbod

oversupply/ excess supply

aandeel aan toonder

bearer share

gewoon aandeel

ordinary share

aandeel op naam

registered share

aandeelbeweis

share certificate

preferent aandeel

preference share

ter beurze genoteerd aandeel

listed share

aandelenkoers

share price

aandelenmarkt

stock market

een actief aandeel hebben in...

to take an active part in


to make an active contribution

staatszaken

affairs of state

lopende zaken

business in hand

zich bemoeien met de aangelegenheden van...

to interfere in s.o's business

een zaak in de doofpot steken

to cover up/hush up an affair

iemands zaken behartigen/waarnemen

look after someone's affairs

aanhanger van een partij

adherent to a party

aanhanger van een idee

adherent of an idea

aanhangen, voorstander zijn van...

adherent to..., to support

zich aan principes houden

to adhere/stick to principles

veel/weinig aanhang vinden

to find considerable/little support among...

een trouw aanhanger

a faithful/devoted follower

een vurig aanhanger

an ardent/steady/staunch/loyal supporter


etc.

aanvaardbaar voor

acceptable to

op aannemelijke voorwaarden

on acceptable terms

aanvaarding

acceptance

(on)aanvaardbaarheid

(un)acceptability

aanvaardbaar

acceptable

een voorstel aannemen

to adopt a proposal

vaste activa

fixed assets

duurzame activa

durable assets

(im)materiële activa

(in)tangible assets

vlottende activa

current assets

activa en passiva

assets and liabilities

administratief personeel

administrative/clerical staff, white-collar workers

administratie bijhouden

to keep the administration

administratief onderzoek

official inquiry

administratief werk

administrative/office work

economisch en administratief onderwijs

business studies/education

de regering-Obama

the Obama administration

regeringsmedewerker

administration aide

adviseur bij/van

advisor to

adviseur over...

advisor on

gerechtelijk/juridisch adviseur

counsel

rechtskundig adviseur

legal adviser

afraden

to advice against sth

advies omtrent/over

advice on/about; counsel

een advies

a piece of advice

op advies van

on advice of

adviserend, raadgevend

advisory

bedachtzaam, met overleg

advisedly

raadzaam, wenselijk, opportuun

advisable

adviescommissie

advisory board/committee

nationale veiligheidsadviseur

national security adviser

afhankelijkheid (van)

dependence on

onderlinge afhankelijikheid

interdependency

onafhankelijk (van)

independent of


independence of

onafhankelijkheidsstrijd

struggle for independence

onafhankelijk van elkaar

independently

eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring

UDI: unilateral declaration of independence

afrschrikken van

to deter from

afschrikkingspolitiek

policy of deterrence

afschrikkingswapen/middel

a deterrent

afwijzend staan tegenover

be opposed to...


be unfavourable disposed towards..

een afwijzend antwoord

refusal

een akte passeren

execute a deed/an instrument

akte van eigendom


akte van overlijden


akte van successie

title deed


death certificate


deed of inheritence

ambassadeur in washington, in de VN

ambassador to washington, to the UN

ambassadeurs-...

ambassadorial

een ambt aanvaarden

to accept, take, assume office

een ambt bekleden/uitoefenen/waarnemen

hold office

zijn ambt neerleggen

to resign/retire from office, leave office

iemand van zijn ambt ontzetten

to discharge s.o from office

(niet) aan het bewind zijn

to be (out of)/in office

ambtelijk

official

burgerlijk ambtenaar

civil/public servant

ambtenarij

civil service/bureaucracy/red tape

het recht op arbeid

the right to work

(on)geschoolde arbeid


laaggeschoolde arbeid


geoefende arbeid

(un)skilled labour


low-skilled labour


semi-skilled labour

arbeider

worker

arbeidskrachten

the workforce/ labour force

goedkope arbeidskrachten

cheap labour

grensarbeider

across-the-border worker/ frontier worker

arbeidsovereenkomst


/arbeidscontract

contract of employment

een arbeidscontract opzeggen

give notice of termination

collectieve arbeidsovereenkomst

collective pay/labour agreement

arbeidsconflict

industrial conflict

arbeidsongeschikt

incapacitated

arbeidsrecht

labour law

arbeidsbesparend


arbeidsintensief

labour-saving


labour intensive

arbeidsverzuim

absenteeism

arbeidsongeval

industrial accident

asielrecht

right of asylum

een avondklok instellen

impose a curfew

op basis van onze gegevens

on the basis of our data

op basis van een voorstel van de commissie

acting on a Commission proposal

een basis voor akkoord

common ground

bedrijfscultuur

corporate culture

nutsbedrijf

public utility company

beperkingen opleggen

impose limitations/limits on

rechtelijke beslissing

judicial decision

beslissend

decisive

afzien van

decide against sth

besprekingen beginnen/openen over

begin/open talks on

voorlopige besprekingen

preliminary talks

oriënterende besprekingen

exploratory talks

op de agenda staan

to come/be brought up for discussion, come under consideration

buiten bespreking blijven

be left out of discussion

een bestand uitwerken


een bestand afkondigen


" naleven


" schenden

agree on/work out a truce


declare/sign a cease-fire


honour a cease-fire


break a cease-fire

het bestand is ingetreden

the truce has gone into effect

een bestand opschorten

to suspend an armistice

bewapeningspolitiek

arms policy

militair bewind

military rule

het bewind voeren

rule/govern

aan het bewind zijn/komen

come/accede to power, be in power

schrikbewind

reign of terror

een bijdrage in de kosten

a contribution towards the costs

producten van eigen bodem

home-made/native products

gasten uit binnen-en buitenland

guests from home and abroad

binnenlandse strijdkrachten

Forces of the Interior

aanverwante problemen

related/allied problems

een boycott van...

boycott on/of

burgerregering

civilian government

een burger (niet-militair)


een burger

a civilian


a citizen

in burger

plaintclothes

burgerlijk recht


/wetboek

civil right


the Civil Code

burgerlijke ongehoorzaamheid

civil disobedience

censuur uitoefenen over...

exercise/practice censorship over...

door de censuur verboden

banned by the censor

filmkeuring

film censorship

een coalitie aangaan/sluiten

form a coalition

communistisch gezind

pro-communist

in vergadering/bespreking

in conference

een congres houden

hold a congress

hoogconjunctuur


laagconjunctuur

boom


slump, depression, recession

conjunctureel


conjunctuurfase

cyclical, economic


trade cycle

conjunctuurherstel

economic recovery

conjunctuurbeweging

cyclical movement; economic trend

een consensus bereiken over...

reach a consensus on...

overeenstemming

consensus of opinion

een voorzichtige schatting

a conservative estimate

delegeren/afvaardigen aan

to delegate to

een afgevaardigde bij...

a delegate to

dictatoriaal geregeerde landen

dictatorially governed countries

een verlichte dictatuur

a benevolent dictatorship

diplomatische betrekkingen onderhouden/verbreken

to maintain/sever, break off diplomatic ties

langs diplomatieke kanalen/weg

through diplomatic channels

diplomatieke gezant/vertegenwoordiger

envoy

een eenzijdig oordeel

a one-sided/ biased judgement/opinion

een verdrag eenzijdig opzeggen

denounce/terminate a treaty unilaterally

een embargo leggen op

lay/place/impose an embargo on...

producten waar een embargo op rust

products under embargo

wapenembargo

arms embargo

gematigd optimisme

qualified/guarded optimism

gespreksronde

a round of discussions

gesprekleider

panel chairman

gesprekstof/gespreksthema

topic of conversation

ontwapeningsgesprekken

arms talks

inleidende gesprekken

introductory/preliminary talks

toevlucht nemen tot geweld

resort to violence

geweld aandoen, schade berokkenen

do violence to

geweldloosheid


geweldloos verzet

non-violence, non-violent resistance

een gezant bij


een gezant sturen

an envoy to


dispatch an envoy

een wetsvoorstel goedkeuren

pass a bill

een verdrag/overeenkomst goedkeuren

ratify a treaty/an agreement

een plan goedkeuren

adopt/agree to/endorse a plan

een rapport door de autoriteiten laten goedkeuren

to clear a rapport with the authorities

gezien en goedgekeurd

seen and approved

op zicht

on approval

een grondwet opstellen


wijzigen


schenden

draw up/write a constitution


amend "


violate "

grondswetherziening

constitutional revision


grondwetsartikel

section/article of the constitution

staatsrecht


rechtsstaat

constitutional law


constitutional state

hervorming van het onderwijs


sociale hervorming

educational, social reforms

hervormingen doorvoeren

carry out, effect reforms

hervormingsgezind

reformist

ingrijpende hervormingen

radical/far-reaching reforms

in een impasse raken

arrive at/reach a deadlock (logjam)

uit de impasse halen

break the deadlock

volkenrecht


internationaal recht

international law

invloed uitwerken op

exert/exercise influence on

invloed hebben op iemand

have influence over/with

weinig/geen invloed ondervinden van

be little affected/unaffected by

zijn invloed aanwenden (bij)

use one's influence (with), bring one's influence to bear on s.o

invloedssfeer

orbit, sphere of influence

invloedrijk

influential

een op zichzelf staand/alleenstaand geval

an isolated case

kernafval


kernbewapening


kernkop


kernproef


kernmogendheid/macht


kernwapen(s)

nuclear waste


nuclear armament


nuclear warhead


nuclear test


nuclear power


nuclear arm(s)

kernstopverdrag

non-proliferation treaty, test-ban treaty

kernwapen-vrij

nuclear-free/denuclearised

kern(wapen)stop


nuclear freeze

iemand voor de krijgsraad brengen


de krijgswet afkondigen

to court-marshall s.o


to declare marshall law

een kwestie ter sprake brengen

to raise an issue

de Palestijnse kwestie

the Palestine issue/question

een netelige kwestie

a thorny/delicate matter

de persoon in kwestie

the person in question

het punt aan de orde

the matter/point at issue

het niet eens zijn over iets

be at issue about sth

zijn lidmaatschap opzeggen

to resign one's membership

lidmaatschapsgeld


-kaart

membership fee/contribution


" card

lidstaat

member state/country

maatregelen uitvoeren

to implement measures

geen halve maatregelen nemen

to take no half(way) measures

veiligheidsmaatregel


overgangsmaatregel

safety measure/precaution


temporary/transitional measure

aan de macht brengen

bring to power

machtenscheiding


- wetgevende


- uitvoerende


- rechterlijke machten

separation of powers


- legislative


- executive


- judiciary power

grootmacht

superpower

machtsmisbruik

abuse of power

volmachten

plenary powers

de macht der gewoonte

force of habit

de gevestigde machten

the Establishment

milieudeskundige

environmentalist

milieubiologie

ecology

milieuvriendelijk

ecologically sound/harmless to the environment

gevolgen voor het milieu

environmental effects

milieuactivisme


milieubescherming

conservationism


conservation

(afgewezen voor) militaire dienst

(rejected/refused for) military service

vrijgesteld van legerdienst

exempted from military service

dienstplicht

conscription/draft

dienstplichtige/milicien

conscript/draftee

het leger ter hulp roepen


call in the military

dienstweigeraar

conscientious objector (draft dodger)

krijgsrecht


krijgswet

military law


martial law

paramilitair

paramilitary

burgerwacht


burgerwacht (persoon)

militia


(ook nl: militie)


militiaman

minderhedenbeleidminority policy

minderheidsbelang

minority interest

minderheidsgroepering

minority group

minderheidskabinet/-regering

minority government

ministerieel

ministerial

ministerschap (ambt)


ministerschap (periode)

ministership


ministry

ministerportefeuille

ministerial portfolio

ministerswisseling

Cabinet reshuffle

het Openbaar Ministerie

Public Prosecution/Prosecutor

staatsveiligheid

national security

een ingezetene

a national

een sterk nationaal bewustzijn

a strong sense of nationhood

nationale gezondheidsdienst

National Health Service

gewapende neutraliteit

armed neutrality

de neutraliteit schenden/bewaren

violate/maintain neutrality

niet-gebondenheid


de Beweging van Niet-Gebonden landen

nonalignment


the Nonalignment Movement

de noodtoestand afroepen, opheffen

declare, lift the state of emergency

noodbestuur


noodwet

emergency rule


emergency law

onderhandelen over

negotiate on/about

onderhandelingen aanknopen


onderhandelingen voeren

enter into/start/open negotiations


conduct/carry on negotiations, negotiate

onderhandelingspositie

-tafel


bargaining position


bargaining/negotiating table

voor onderhandeling vatbaar/bespreekbaar

negotiable

de onrust aanwakkeren

to foment/to stir up trouble/unrest

haard van onrust

trouble-spot(inf), hot spot

onrustbarend, verontrustend

alarming

onruststoker/-zaaier

troublemaker

ontwapeningsvoorstel

disarmament proposal

wetsontwerp/-voorstel

bill

ontwerpakkoord, -overeenkomst

draft agreement/treaty

ontwerpen,schetsen,voorbereiden

draft

redactiecommissie

draft committee

een eerste ontwerp

a preliminary/first draft

een wetsontwerp aannemen

een wetsontwerp verwerpen


to adopt/pass/vote a bill


reject a bill

in ontwikkeling zijn

to be in the making

tot ontwikkeling komen


tot volle ontwikkeling komen

to develop


to reach maturity, attain its full development

algemene ontwikkeling


een brede ontwikkeling

general knowledge/education


a wide knowledge

ontwikkelingshulp

development/foreign aid

ontwikkelingsproject

development project

de oorlog verklaren aan

declare war on

in staat van oorlog zijn met

be in a state of war with


be at war with

oorlogstijd

wartime/time(s) of war

conventionele oorlog

conventional war

uitputtingsoorlog

war of attrition

het publiekrecht

public law

oppositiepartij

opposition party

op (hevig) verzet stuiten

to meet with (strong) opposition

in strijd met/tegen/in

in opposition to

als opvolger van

in succession to

opvolgen

succeed to

iemands advies opvolgen

act on/take s.o's advice

een bevel opvolgen

obey an order

een overeenkomst aangaan/sluiten

enter into/make an agreement

een stilzwijgende overeenkomst

a tacit agreement

volgens overeenkomst

by agreement

de vaste overtuiging

firm, strong, deep conviction

naar mijn overtuiging

to my mind, in my conviction

vatbaar zijn voor (overtuiging)

be open to conviction

uit/zonder overtuiging praten

speak from/without conviction

iets zonder overtuiging doen (ook)

do sth half-heartedly

zijn overtuiging geweld aandoen

do violence to s.o's conviction

het Parlement gaat uiteen/op reces

Parliament is adjourned/Parliament rises

het Parlement zetelt

Parliament sits/is in session

het Parlement bijeenroepen

summon/convene Parliament

parlement met 1/2 kamers

bicameral/unicameral Parliament

parlementsverkiezing

parliamentary elections

parlementszitting

parliament session

partijtucht


/partijdiscipline

party discipline

partijprogramma (tijdens verkiezingen)

party platforms

partijdig

biased, one-sided, partial

de partijgetrouwen

party faithful

meerpartijensysteem

multiparty system

partij kiezen

choose sides

beide partijen horen

hear both sides

de strijdende partijen

the warring parties

in de politiek zitten/gaan

be in politics/ go into politics, enter politics

machtspolitiek


geopolitiek

power politics


geopolitics

politiek geëngageerd/bewust

politically engaged/aware

aan politiek doen


politiseren

politicise

over politiek praten

talk politics

beleidsvorming

policymaking

een beleid uitstippelen

establish/outline/chart/set a policy

een beleid voeren

pursue/adhere to/follow/adopt a policy

beleid inzake woningbouw

housing policy

iemand met hoogstaande principes

someone of high principles

zich aan een principe houden

adhere to a principle

een principe vastleggen

lay down/establish a principle

uit principe

on principle

principieel

essential, fundamental, basic

principiële bezwaren hebben tegen

have objections of principle to

om principiële redenen

for reasons of principle

het principieel eens worden over iets

agree in principle, fundamentally agree on

beginselverklaring

statement/declaration of principles, declaration ofintent

principeakkoord

agreement in principle

een computerprogramma

computer program

een programma uitstippelen


een programma uitvoeren

chart up/draw up a programme


carry out/implement a programme

een verkiezingsprogramma aannemen

adopt a platform

ministerraad


kabinetsraad


gemeenteraad


ondernemingsraad

council of ministers


cabinet council


municipal council


works council

raadslid

councillor

raadgevende stem

advisory vote

Raad van Bestuur


Raad van Advies


Raad van Beroep

Board of Directors


Advisory board


Board of Appeal

bestuurslid zijn

be on the board

een radicale breuk

a clean break

rassenbetrekkingen

racial/race relations

rassenhaat

racism/racial hatred

rassenscheiding

racial segregation

rassenprobleem

racial problem

een verstokt reactionair

a die-hard reactionary

onrechtvaardigheid

iniquity, injustice

iemand onrecht doen

do someone an injustice

een referendum houden over

to hold/conduct a referendum on

iets beslissen bij referendum

decide sth by referendum

regeringsleider

head of government/government leader

regeringscrisis

government/cabinet crisis

een regering beëdigen

swear in a government

de regering is afgetreden

the government has resigned

een regering vormen

to form a government

een voorlopige regering

an interim/care-taker government

overgangsregering

a transition government

een regering omverwerpen

topple/overthrow a government

staatsfonden

government securities

een marionettenregime

a puppet regime

represailles nemen tegen

take reprisals against/retaliate against

als represaille

in retaliation

represaille maatregel

a retaliatory measure

een resolutie aannemen/verwerpen

adopt/reject a resolution

een VN-resolutie

a UN resolution

de groene revolutie

the green revolution

de tweede Industriële Revolutie

the technological revolution

een vreedzame revolutie

a bloodless revolution

contrarevolutionair

counter-revolutionary

van na de revolutie

post-revolution

in nauwe samenwerking met

in close collaboration with

iemands hulp inroepen

enlist someone's cooperation

medewerker

collaborator/aide/cooperator

behulpzaam, bereidwillig

cooperative

ontwikkelingssamenwerking

foreign/development aid

sancties instellen tegen

impose sanctions on, apply sanctions to/against

sancties opheffen

lift sanctions

soevereine staten

sovereign states

de soevereiniteit van een land schenden

violate a country's sovereignty

staatsgeheim

state secret

een staatsgreep plegen

stage coup d'état

staatshoofden

head(s) of state

staatsman

statesman

over iets stemmen

vote on sth

zijn stem uitbrengen (ook)

to cast one's vote

stemmen met handopsteken

vote by show of hands

bij stemming verwerpen

vote down

stemrecht

right to vote

stemgerechtigd


de stemgerechtigde leeftijd hebben

entitled to vote


be of voting age

stembiljet

ballot

stembureau

polling station

stembus

ballot box

stemdistrict/kiezerskorps

constituency

algemeen kiesrecht

general suffrage

tegenstander van een plan/persoon

be opposed to (a plan, person)

tegenstand ondervinden

meet with/encounter opposition

toegevingen doen aan iemand

make concessions to, concede sth to s.o

toegevendheid

tolerance, lenience

bij wijze van tegemoetkoming aan

as a concession to

ontoegeeflijk(heid)

intransigent (intransigence)

een toespraak houden


openingstoespraak

deliver,give,make a speech/address


inaugural speech

topconferentie/-ontmoeting/-gesprekken


summit conference/meeting/talks

een top houden/topontmoeting houden

hold a summit

topoverleg

summit talks

uiterst geheim

top secret

hooggeplaatste ambtenaren

top/senior officials

overheidstussenkomst


overheidsbemoeiing

government intervention


government interference

tussenbeide komen

intervene in

zich (be)moeien (met)

interfere with

bemoeilijken/in de weg staan

interfere with

uitleveringsverdrag

extradition treaty

uitleveren


uitwijzen

extradite


expel, banish, exile

uitwijziging (mbt een vreemdeling)


" (mbt een burger)

deport


exile, banish

uitwijzingsbevel

expulsion order

een uitgewezene (vreemdeling)


" (landgenoot)

a deportee


an exile

er zijn strenge veiligheidsmaatregelen getroffen

tight security is in force

veiligheidscontrole

security check

staatsveiligheid

national security

binnenlandse veiligheidsdienst

(counter)intelligence

verantwoordelijkheid dragen voor

bear responsibility for

verantwoording verschuldigd aan

be responsible to

alle verantwoordelijkheid afwijzen

refuse/decline any responsibility/ to disclaim sth

op eigen verantwoordelijkheid

on one's own responsibility

de volle verantwoordelijkheid nemen voor

accept/assume full responsibility for

de verantwoordelijkheid voor een aanslag opeisen

claim responsibility for an attack

iets verantwoorden

justify

(vrijwillige) ballingschap

(voluntary) exile

een verdrag sluiten

enter into/conclude/sign a treaty

de ondertekenaars van een verdrag


niet-ondertekenaars

the signatories to a treaty


non-signatories

her recht van vergadering

the right of assembly

het verslag van een vergadering

the minutes of a meeting

een vergadering voorzitten

to chair/conduct a meeting


preside/at over a meeting

De Algemene Vergadering van de VN

the UN General Assembly

verkiezingen uitschrijven

order/call an election, call for elections

gemeenteraadsverkiezingen

municipal elections

herkiezing

reelection

vervroegde verkiezingen


een onverwachte verkiezing

early elections


a snap election

verkiezingsprogramma

electoral platform

kiezerskorps

the electorate

voorverkiezingen (US)


tussentijdse verkiezing (GB)

primaries


by-elections

volksvertegenwoordiger

representative; Member of Parliament

Huis van Afgevaardigden

House of Representatives

vertrouwen stellen in

place confidence in/on

in vertrouwen

in confidence

motie van vertrouwen

motion of confidence

vertrouwen wekken

inspire/instil confidence

vertrouwenwekkende maatregelen

confidence-building measures

iemand in vertrouwen nemen

to take s.o into one's confidence

vertrouweling

confident/confidant

iemand iets toevertrouwen

to confide in s.o

een verzoening tot stand brengen

bring about/effect a reconciliation with

verzoenend

(re)conciliatory

verzoenbaar (2)

reconcilable, conciliable


ook: compatible with

verzoeningspolitiek

appeasement (policy)

bootvluchtelingen

boat people

regering door het volk, voor het volk, van/methet volk

government of the people, by the people, for the people

volkenrecht

international law

volkspartij


volksrepubliek/-democratie

People's Party


People's Republic/Democracy

volksfront

the People's Front

volksraadpleging

referendum

volkstelling

census

bevolkings-...


(groei)

population ... (growth)

te dicht/dun bevolkt

over/under-populated

de Volksrepubliek China


de Volkenbond

the People's Republic of China


the League of Nations

een vooroordeel tegen (iemand hebben)

a prejudice/bias against


(be prejudiced/biased against s.b)

voor-en tegenstanders van

advocates and opponents/critics of

een voorstel indienen

submit/put forward/make/present a proposal

een tegenvoorstel

a counterproposal

vooruitgang boeken/maken met


geen vooruitgang boeken

make progress/headway with


make no progress, be at a standstill

de vooruitgang belemmeren

to thwart, hinder, obstruct progress

in vooruitgang, aan de gang

in progress

vooruitstrevend

progressive

(on)voorwaardelijk

(un)conditional

voorwaardelijke invrijheidstelling

(release on) probation/parole

voorafgaande voorwaarde/eerste vereiste

precondition, prerequisite

volgens de voorwaarden van de overeenkomst

under the terms of the agreement

in vrede leven met

be at peace with

de vrede verwezenlijken

achieve/bring about peace

een inbreuk op de vrede

a breach of the peace

de vredesmacht/-strijdkrachten

the peacekeeping force

vredestijd


vredesvoorstel

peacetime


peaceproposal

vrijheidsstrijder

freedom fighter

gewetens-


pers-


godsdienstvrijheid


vrijheid van ....

freedom of conscience


freedom of the press


freedom of religion


freedom of...

burgerlijke vrijheden

civil liberties

waarnemingsvermogen

power of observation

een onpartijdige waarnemer


toevallig

impartial observer


casual observer

motie van wantrouwen

a no(n)-confidence motion


a vote of censure

uit wantrouwen


wantrouwend

out of distrust


distrustful/mistrustful of

wapenarsenaal

arsenal

wapenfabrikant


wapenverkoop


wapenembargoarms manufacturer


arms sale


arms embargo

één bepaalde, in het Parlement aangenomen wet

an act

burgers die de wet eerbieden

law-abiding citizens

wetgevend

legislative

wettelijk (overeenkomstig de wet)


wettig (niet tegen de wet)


rechtmatig

legal


lawful


legitimate

een woordvoerder voor

a spokesperson for