Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hypochondriac pain

Liv Qi Yu
Chai hu shu gan san
hypochondriac pain

Xue Stasis
ge xia zhu yu tang
hypochondriac pain

Damp heat accumulation
long dan xie gan tang
hypochondriac pain

liver yin xu
yi guan jian
yang edema

wind-heat (attack or overflow)
yue bi jia zhu tang
yang edema

flooding of water-dampness
wu pi san + wu ling san
yang edema

accumulation of damp-heat
shu zao yin zi
yin edema

sp yang xu

KNOW
shi pi yin
yin edema

kidney yang xu
zhen wu tang
ji sheng shen qi wan
lin syndrome

heat lin
ba zheng san
lin syndrome

stone lin
shi wei san
ba zheng san modified
lin syndrome

excess qi lin
chen xiang san
lin syndrome

qi xu lin
bu zhong yi qi tang
lin syndrome

bloody (shi heat)
xiao ji yin zi
lin syndrome

bloody (xu heat)
zhi bai di huang wan
lin syndrome

gao lin/ turbid (shi)
Cheng shi bi xie fen qing yin
lin syndrome

kidney xu/ turbid (xu)
SP/KID xu
gao lin tang
lin syndrome

lao lin repeated attack
wu bi shan yao wan
seminal emmission

disharmony of HT & KID
san cai feng sui dan
huang lian qing xin yin
zhi bai di huang wan
seminal emmission

damp heat in lower jiao
cheng shi bi xie fen ging yin
seminal emmission

HT/SP xu
miao xiang san
gui pi tang &
bu zhong yi qi tang
seminal emmission

KID xu unable to consolidate
YIN: zuo gui wan
YANG: jin suo jing wan
shui lu er xian dan
impotence

kidney yang xu
you gui wan
wu si yan zong wan
zan yu dan (stronger)
impotence

HT/SP xu
gui pi tang
impotence

shock/fright + KID qi xu
da bu yuan jian
impotence

Liv qi xu
xiao yao san (depression)
chai hu shu gan san (stress, irritability)
impotence

damp-heat
long don xie gan tang
zhi bai di huang wan
depression

liver qi yu
chai hu shu gan san
depression

liv qi yu = liver fire
jia wei xiao yao san
long dan xie gan wan
depression

qi yu + phlegm
ban xia hou po tang
depression

yin & xue xu
gan mai da zao tang
gui pi tang
zi shui qing gan yin
abdominal mass

qi & xue yu w/phelgm damp
ju he wan
abdominal mass

liv qi yu
xiao yao san
shu gan wan (patent)
abdominal mass

food retention & phlegm
liu mo tang
abdominal mass

qi & xue yu (liv qi & xue)
jin ling zi san (qi) +
shi xiao san (xue)
abdominal mass

qi & xue yu w/ cold
da qi qi tang
abdominal mass

qi & xue yu 1

(chronic/poor xue circulation)
ge xia zhu tu tang

(eliminating stasis below the diaphragm)
abdominal mass

xue stasis and phlegm damp
gui zhi fu ling wan

uterine fibroids
depression herbs

reg qi directly
he huan pi
yu jin
chai hu
bo he
fu xiao mai
depression herbs

indirectly
bai shao (nourish, soften liver)
depression herbs

soothe liver qi (stronger)
xiang fu
qin pi
zhi ke
chuan lian zi
dan shen
wu yao
depression herbs

soothe liver qi (weaker)
zhi shi
fo shou
mei gui hua
xiang huan
depression herbs

calm shen
suan zao ren
he shou wu
depression herbs

fire
mu dan pi
huang lian
zhi shi
depression herbs

blood
chuan xiong
tao ren
hong hua
yu jin
depression herbs

damp
shi chang pu
cang zhu
hou po
depression herbs

phlegm
shi chang pu
yuan zhi
zhu yu
depression herbs

food
shan zha
shen qi
hou po
edema

dampness
fu ling jin qian cao
zhu ling fang ji
ze xie sang bai pi
mu tong
yi yi ren
edema

wind
sheng jiang pi
ma huang
fu ping
xiang ru
edema

xue yu
yi mu cao
zi lan
di long
edema

tonics
bai zhu
huang qi
wu jia pi
edema skin problems

oozing
tu fu ling
di fu zi
edema skin problems

hot and red
chi shao
mu dan pi
edema

constipation
da huang
xian miao