Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/96

Click to flip

96 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Yusufu Züleyha

13yy. Şeyyat Hamza

Divan ed. ilk aşk mesnevisi nedir

Yusufu Züleyha - 13. yy. Şeyyat Hamza

Çarhname

13 yy. Ahmet Fakih

Mektubat

13 yy. Mevlana

Mecalisi Seba

13 yy. Mevlana

İbtidatname

13 yy. Sultan Veled

Rebabname

13 yy. Sultan Veled

Cemşüdi Hurşid

14 yy. Ahmedi

İskendername

14 yy. Ahmedi

Garipname

Aşık Paşa

Mantıkut Tayr

14 yy. Gülşehri

Felekname

14 yy. Gülşehri

Harname

İlk fabl - 15 yy. Şeyhi

Hüsrevi Şirin

15yy Şeyhi

Nazireciliğin kurucusu kimdir

Ahmet Paşa

Türkçe nin farscadan üstün olduğunu savunan eser nedir?

Muhakemetül Lugateyn 15 yy. Ali Şir Nevai

İlk şairler tezkiresi nedir

Mecalis-ün Nefais 15 yy. Ali ŞirNevai

Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire

15 yy. Sehi Bey - Heşt Beşt

Vesiletün Necat

15 yy. Süleyman Çelebi (mevlid yazmada çığır açmıştır.)

Bengü Bade

16 yy. Fuzuli

Enisül Kalp

16 yy. Fuzuli

Su Kasidesi

16 yy. Fuzuli

Hadikatüs Süeda

16 yy. Fuzuli

Şikayetname

16 yy. Fuzuli (maaşını alamadığı için mektup türünde eseridir)

Rindü Zahid

16 yy. Fuzuli

Kanuni Mersiyesi

16 yy. Baki

Divan ed. ilk anı nedir

16 yy. Babürşah'ın Babürname'sidir.

Divan ed. ilk gezi yazısı nedir

16 yy. Seydi Ali Reis - Miratül Memalik

Hayriye

17 yy Nabi

Hayrabat

17 yy Nabi

Tuhfetül Harameyn

17 yy Nabi (Gezi türünde)

Hikemi tarzın kurucusu

17 yy Nabi

Sihamı Kaza

17 yy. Nefi (Kaside üstadıdır)

Cihannüma

17 yy. Katip Çelebi (coğrafya kitabı)

Keşfi Zünun

17 yy. Katip Çelebi (ilk bibliyografya)

Fezleke

17 yy. Katip Çelebi (Tarih kitabı)

Mahallileşme akımının en büyük temsilcisi

18 yy. Nedim (mesnevisi yoktur)

Divan ed. son büyük sanatçısı

18 yy. Şeyh Galip

Hüsnü Aşk

18 yy. Şeyh Galip (mesnevi)

Hüsrevi Şirin

15 yy. Şeyhi

Sebki Hindi akımının en önemli sanatçısı

18 yy. Şeyh Galip

Sergüzeştname

Bayburtlu Zihni

Hamse sahibi sanatçılar

Ali Şir Nevai, Hamdullah Hamdi, Sabit, Nevizade Atai, Taşlıcalı Yahya

Budalaname

Kaygusuz Abdal

Makalat

Hacı Bektaşi Veli

Gazelin en başarılı sanatçıları

Fuzuli, Baki, Nedim

Gazelde şairin adının (mahlasının) geçtiği beyit

Taç beyit

Gazelde kafiye beyitin sonunda degil de ortasindaysa

Musammat Gazel

Gazelin tamamında aynı konu işleniyorsa

Yek ahenk

Gazelin tüm beyitleri aynı güzellikteyse

Yek avaz

Kasidenin en büyük sanatçısı

Nefi

Nesib (teşbip)

Kasidede konudan farklı birsey söylenir

Kasideye giriş beyiti

Gizirgah

Kasidenin asıl bölümü (övgü bölümü)

Methiye

Kaside içinde gazel söyleme

Tegazzül (mecburi değildir)

Kasidede şairin kendini övdüğü bölüm

Fahriye (mecburi değil)

Kasidede övdüğü kişi için dua eder

Dua

Rubaiciler

Ömer Hayyam, Yahya Kemal, Arif Nihat Asya

Rubai ve Tuyuğ'un farkı

Rubai aruzun 24 farklı kalıbiyla yazılır, Tuyuğ ise tek kalıp ki 11'li heceye denk gelir.

Terkibi bend, Tercihi Bend farkı

Terkibi Bend'de bendler arası vasıta beyit bütün geçişlerde farklıdır, Tercihi Bend'de ise aynıdır.

Divan ed Beyitlerle kurulan nazım biçimleri

Gazel


Kaside


Müstezad


Kıta


Mesnevi

Divan ed Dörtlüklerle oluşturulan nazım biçimleri

Tuyuğ


Şarkı


Murabba


Rubai


Divan ed Bendlerle kurulan nazım biçimleri

Terkibi bend


Tercihi bend

Nazım türü nedir

Nazım biçimlerinin konusuna göre sınıflandırılmasıdır. Tevhid, münacaat, naat..vs.

Araplardan gelen nazım biçimleri

Gazel


Kaside


Kıta


Musammat

Farslardan gelen nazım biçimleri

Mesnevi


Rubai

Güzel söylenmiş tek beyit

Müfred

Güzel söylenmiş tek mısra

Azade

Gazelin tek düze ahengini kırmak için her uzun dizeden sonra bir dize konarak oluşturulan...

Müstezad. İç içe geçmiş iki gazel görüntüsündedir.

Divan ed rubai yazmayı meslek edinmiş tek kişi...

Azmizade Haleti

Divan ed nazım türü tevhid

Kaside ile yazılır. Allahın varlığını ve birliğini anlatır.

Allaha yalvarışve yakarış

Münacaat

Hz muhammedin övüldüğü şiirler

Naat

Şairlerin kendilerini övdüğü şiirler

Fahriye

Övgü şiirleri

Methiye

Ölüm şiirleri (divan, halk, isl. öncesi)

Mersiye (islamiyet öncesi Sagu, halk ed Ağıt)

Sade nesir

Halkı bilgilendiren


Kul Mesud - Kelile ve Dimne


Mercimek Ahmet - Kabusname

Kelile ve Dimne

Kul Mesud sade nesir

Kabusname

Mercimek Ahmed sade nesir

Orta nesir

Sanat yapma + halka faydalı olma


Katip Çelebi - Keşfi Zünun (ilk bibliyografya) ve Cihannüma


Evliya Çelebi - Seyahatname


Süslü Nesir

Sanat 1. planda konu 2. planda


Veysi


Nergisi


Sinan Paşa (tazarruname)

Tazarruname

Sinan Paşa süslü nesir

Divan ed en toplumcu sanatçısı

Nabi'dir 17 yy

Lugaz

Bilmece

Günlük

Ruzname

Biyografi

Tezkire

Eğlence törenleri anlatılır

Surname

Savaşlar anlatılır

Gazavatname

Bir şiiri başka birinin farklı yazması

Nazire (öykünme)

Nazireyi alaycı bir şekilde yazmak

Tehzil

Gazelin üstüne beyit eklemek suretiyle 5 dizeden oluşan yeni bir nazım biçimi

Tahmis

İki dize arasına üç dize eklemek


İki dize sonuna üç dize eklemek


İki dize başına üç dize eklemek

Taştir (araya)


Tahmiş (sona)


Terbi (başa)

Arapça farsça kelime kullanmadan anlatma akımı

Türki basit

Sebki hindu cular

Şeyh Galip


Naili


Neşati

Mahallileşme akımı temsilcileri

Nedim


Baki


Enderunlu Vasıf

Türki Basit temsilcileri

Tatavlalı Mahremi


Aydınlı Visali


Edirneli Nazmi