• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ERYTEM


1. Vad sker vi erytem?


2. Vad kallas vidgade kärl för?


3. Vad beror blårött erytem på?


4. Vad är exantem?


5. Kan du nämna de tre efflorescenserna?

ERYTEM


1. Röd förändring, vidgning av makroskopiska kärl


2. Telangiektaiser


3. Dålig syresättning, methemoglobin, dilat på vensidan


4. Generaliserande likformiga efflorescenser


5. Macuale, papler, vesikler


TUMOR


1. Vad menas med tumor?


2. Var ska konsistensökning vara förändrad någonstans?


3. Kan du ge ett exempel vid tumor?


4. Vad talar man om ifall knutan har okänd/annan genes?


5. Vad menas med en diffust avgränsad konsistensökning i huden?


6. Vad menas med cysta?

TUMOR


1. Solid, välavgränsad upphöjning.


2. I cutis eller subcutis


3. Basalcellscancer, fibrom


4. Resistens eller nodulus


5. Ett infiltrat


6. Tunnväggig resistens som innehåller kreatin, talk eller vätska

BULLA/VESIKEL


1. Vad är skillnaden mellan en bulla och en vesikel?


2. Om en seriös vätska har ansamlats och upphöjningen är 1 cm är det en bula eller en vesikel? Motivera!


3. Vad är skillnaden mellan en bulla och en vesikel lokaliseradmässigt?


BULLA/VESIKEL


1. Bulla = blåsa medan vesikel = liten blåsa


2. En bulla för vesikel < 0,5 cm < bulla


3. Vesiklar är oftast epidermala

MACULA


1. Ge exempel på macula


2. När använder man termerna hyper/ hypopigmentering?

MACULA


1. Fräknar, purpura


2. Vid färgförändring med större yta/odistrinkta gränser

URTICA


1. När sker urtikaria/pos intrakutantest?


2. Hur uppkommer urtikan?


3. Vad händer med urtikan om exsudationen är stark?


4. På vilket sett sker det?


5. Varför finns initialt erytem runt urikan?


URTICA


1. Vid snabballergi


2. Genom snabb övergående permeabilitetsökning i kapillärerna


3. Urtikan blir blek


4. Genom vasokompression


5. Pga axonreflex

Pustel


1. Definiera pustel


2. Ge exempel på pustel


3. Var är pusteln lokaliserad?


4. Vad leder lätt pustelns purrulenta innehåll till att tro?

Pustel


1. Välavgränsad, ytlig ansamling av pus


2. Acne, pustulosis palmoplantaris, stafylostreptokockinf.


3. Epidermis/hår-talkkörteln


4. Till infektionsgenes men många dermatoser har aseptiska pustler.

KRUSTA


1. Exempel på krusta?


2. Vad innebär hermorrhagisk krusta?


3. Vad kan en gul krusta tyda på?

KRUSTA


1. Växande eksem, impetigo


2. Skada av dermis


3. Stafylo eller streptokockinf

NODULUS


1. Hur är konsistensen av en nodulus alltid?


2. Ge exempel på nodulus


NODULUS


1. Fast


2. Dermatofibrom, nodulös akne