Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Přemysl II

najbohatší,král železný a zlatý

Vladislav Jagelonský

1471 Český král,vnuk velkoknížete Jagiella

Matyáš Korvín

dohoda míru s Vladislavem Jagelonským

Ludvík Jagelonský

syn Vladislava Jagelonského,utopil se v bažině

Alžběta I

Anglikánka-pronásledování katolíků

Gotika

staví se velké budovi,aby byly blíže bohu

Románismus

staví se nižší budovi-člověk se stává středem pozornosti

M.Luther King jr.

Lutheráni

Jan kalvín

Kalvínisti

Hugenoti

Kalvinisti ve Francii

Bartolomějská noc

vyvraždění hugenotů ve Francii

Jan Hus

1370-6.7.1415,je proti odpustkům

´Jindřich VIII

6 manželek,vlastní církev-Anglikáni

Filip II

1526 na Českém trůně,katolík,vládne sám

Shakespear

slavný divedelní spisovatel a umělec

Francis Drake

Korzár

Ivan IV Hrozný

1547 se sám prohlásil carem vší rusy

Suleyman Nadherný

v roce 1526 porazil Ludvíka Jagelonského v bitvě u Moháče

mistr Theodorik

malby na Karlštejně-udělal komnata sv.kříže

Karel IV

stavby nesoucí jeho jméno(např:Karlštejn)

Karlova universita

4fakulty-Artistická,lékařská,právnická,teologická

Johannes Gutenberg

vymyslel knihtisk

Husité

Kdož su boží bojovníci(-chorál do boje)

stavy

skupiny lidí pomáhající vládnout/omezují vládu panovníka

manufaktury

lidé pracující tzv jako výrobní pásy, na 1 místě 1věc na 2 2věc

Ferdinand I

1526-nástup na trůn,,,Český král,Uherský král,arcivévoda Rakouský,císař SŘŘ,Chorvatský král

Alžběta II

vládne v Anglii dodnes