Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Rajzolom


Rajzolod


Rajzolja


Razoljuk


Razoljátok


Razolják

To draw

Szeretem


Szereted


Szereti


Szeretjük


Szeretitek


Szeretik

Love

Ütom


Ütöd


Üti


Ütjük


Ütitek


Ütik

To beat, bat

Iszom


Iszod


Issza


Isszuk


Isszátok


Isszák

To drink

Eszem


Eszed


Eszi


Esszük


Eszitek


Eszik

To eat

Viszem


Viszed


Viszi


Visszük


Viszitek


Viszik

To carry

Hiszem


Hiszed


Hiszi


Hisszük


Hiszitek


Hiszik

Believe

Teszem


Teszed


Teszi


Tesszük


Teszitek


Teszik

Do, put

Veszem


Veszed


Veszi


Vesszük


veszitek


Veszik

Buy

mesél

Narrate, tell tales