Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Lindbolm

Muddling Through - Rationel model

March

Politiske koalitioner

March & Olsen

Skraldespandsmodellen

Fleming & Spicer

4 genstandsgørelser af organisation

Weick & Murphy

Incitament og meningsskabelse


1. Identitet


2. enaktment


3. Social


4. Plausibel mening

Frandsen, Humle & Mathiesen

Narrativer:


1. Tematisk


2. Strukturalistisk


3. Performativ

Våland & Frankel

ANT (Aktør Netværk Teori)


Organisation er netværk også

Lewin

Forandringsteori


Optøning


Ændring


Fastfrysning

Kornberger

Lego. Teknologi

Schmidt

Definition af teknologi

Lane

Forskellige landeSchmidt & Bannon

Articulation Work

Strandgaard & Pedersen

Institutionel teori


Isomorfi:


tvangsmæssig, mimisk, normativ

Riiskjær

5 måder at håndtere insti pres.


Samtykke, udfordring, undgåelse, kompromis og manipulation

Ahrne & Brunsson

Partielle organisationer

Kun nogle af følgende:


Medlemskab, Hierarki, Regler, Overvåge om regler følges og SanktionerPowell

Netværk, ikke kun hierarki og marked = organisation