• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Precopulatorische competitie

Competitie die de paring voorafgaat

Postcopulatorische competitie

Competitie die plaatsvindt na de paring

Spermacompetitie

Een mannetje dat meer zaadcellen produceert, zal een grotere kans hebben op nakomelingen zijn allelen dragen. Bij soorten waarbij dit speelt, hebben de mannetjes relatief veel grotere testes en dus meer zaadcellen per ejaculaat.

Cryptische partnerkeuze

Wijfjes spelen een actieve rol in de beslissing welke spermadonor het pleit wint

Infanticide

Het doden van de jongen (en herbevruchten van de wijfjes van een groep)

Bruce-effect

De geur van een vreemde mannelijke muis veroorzaakt abortus bij een drachtig wijfje

Copulatieplug

Natuurlijke variant van de kuisheidsgordel, een verzegeling van de geslachtsopening van het wijfje na de copulatie

Partnerbewaking

Manier om het wijfje ervan te weerhouden met een ander mannetje te paren, door haar te bewaken en rivalen te verjagen

Satellieten

Mannetjes die in de buurt blijven van dominante mannetjes, om zo de wijfjes te kunnen onderscheppen.

Mimicry

Signaalnabootsing, de mannetjes zien er exact uit als wijfjes en kunnen zo ongemerkt het territorium van een ander mannetje en zijn satellieten binnendringen. Zo steelt hij de zogenaamde ´sneaker´ copulaties.

Negatieve frequentie-afhankelijke selectie

De fitness van een bepaald type neemt af naarmate het type frequenter voorkomt in de populatie