Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
af
by
out of
of
from
with
for
Billedet blev taget of min søn
The picture was taken by my son
Han blev kørt over af en bil.
He was run over by a car.
Kødbenet blev spist af hunden.
The bone was eaten by the dog.
Det var dumt/pænt/sødt af dig.
It was stupid/nice/sweet of you.
komme frem af sit skjul
come out of hiding
tage gaven op of æsken
take the present out of the box
gå ud af huset
go out of the house
et hus of træ
a house of wood
en statue of marmor
a statue of marble
lave vin af hyldebær
make wine from elderberries
lide af gigt
suffer from rheumatism
dø af sorg
die of grief
Hun blev grøn af misundelse
She was green with envy.
af frygt for følgerne
for fear of the consequences
af mangel på penge
for lack of money
Man kan få/købe/låne det af ham.
One can get/buy/borrow it from him.
ingen af
none of
nogle af
some of
en del af
part of
halvdelen af
half of
i fire af fem tilfælde
in four out of five cases
dronningen af Danmark
the Queen of Denmark
ejeren af hunden
the owner of the dog
et medlem af familien
a member of the family
en mand af få ord
a man of few ords
på hjørnet af gaden
on the corner of the street
en bog af stor værdi
a book of great value
være af den opfattelse, at...
be of the opinion that...
i egenskab af
in the capacity of
forekomsten af
the existence of
frugten af
the fruits of
gøre nar af
make fun of
resultatet/udfaldet af
the result of
bestå af
consist of
komme af
be due to
leve af
live off
børste af
brush off
holde af
be fond of
runde af
round off
ryste af
shake off
skrubbe af
clear off
slappe af
relax
tørre af
dry, wipe
klæde (sig) af
undress (oneself)
stige/stå af
get off (e.g. the bus)
Hvad blev der af ham?
What became of him?
Det blev der ikke noget af.
Nothing came of it.
Hvor bliver du af?
Are you coming then?
Hvad er den af?
What's going on?
Hvad går der af dig?
What's the matter with you?
Det har du (rigtig) godt af!
It serves you right!
Hun vidste det of erfaring.
She knew it from experience.
De græd af glæde.
They cried with joy.