Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
welke toxines kunnen snel bepaald worden
 1. paracetamol
 2. salicylaten
 3. anti-epileptica
 4. lithium
 5. digoxin
 6. alcohol ?

wat is de rol van gastro-intestinale decontamination
geactiveerde kool po of via maagsonde, zo binnen 1 uur na ingestie bij levensbedreigende intoxicatie waarbij geen antidotum beschikbaar is

wanneer heeft geactiveerde kool na 1 u nog zin

bij enteric coated medicatie


bij aspirine, en ifv oordeel anti-gif centrum (070 245 245 )


welke onderzoeken bij poisoning

lab, paracetamol


ecg


zwangerschapstest
urine screening voor drugs


070245245 (AGC)


management van patient met agitated delirium
 1. verbal de-escalation (bied iets te eten aan)
 2. vastbinden
 3. sedatie met lorazepam of haldolwelke dosis van lorazepam of haldol bij delirium


differentiaal diagnose bij geagiteerd delirium

 1. trauma
 2. infectie
 3. hypoglycemie
 4. hyperthermie
 5. intoxicatie
 6. afkick verschijnselen

tegen welke drugs is naloxone affectief en hoe kan het toegediend worden

opoiden


clonidine


IV,IO, IM, SL, ET


wat is het effect van naloxone bij opoid afhankelijke patiënten (en wat is het belang bij behandeling)

acute afkickverschijnselen


(lagere startdosis, en progressief opdrijven van dosis tot 10 mg)


hoelang moeten patienten geobserveerd worden succesvolle behandeling met naloxone

tot 12 u


bij recidief ah depressie opnieuw naloxone (dosis nodig voor reversal, gevolgd door 2/3 van de "waking" dose per uur)


hoe benzodiazepine overdosis behandelen
flumazenil (behalve bij patiënten waarbij niet geweten is of zij eventueel nog andere medicatie genomen hebben)
in welke specifieke omstandigheid is de medicatie geindiceerd
hoe worde epileptische aanvallen behandeld
benzodiazepines, zo nodig met barbituraten of propofol

welke dosis van benzodiazepines, barbituraten of propofol


wat zijn de oorzaken van epileptische aanvallen

intoxicatie


hypoglycemie


hyperthermie


hypoxie


opzoeken


hoe epilepsie behandelen die veroorzaakt wordt door hypoglycemie
IV glucose

hoe epilepsie behandelen die veroorzaakt wordt door hypoglycemie door sulfonylurea
octreotide

hoe epilepsie behandelen die veroorzaakt wordt door isoniazide
pyridoxine IV

welke medicamenten veroorzaken hersenoedeem (als oorzaak van epilepsie)

salicylaten


ethyleenglycol


methanol


vit A


hoe epilepsie behandelen die veroorzaakt wordt door insecticiden

atropine


benzodiazepine


pralidoxinechloride


hoe epilepsie behandelen die veroorzaakt wordt door tricyclische antidepressiva
IV Natriumbicarbonaat

wat zijn de toxine geinduceerde hartrimestoornissen
 1. wide complex tachycardia
 2. bradycardie met hypotensie

hoe kan wide complex tachycardie zich presenteren
 1. vt
 2. vf
 3. av block
 4. asystolie
 5. hypotensie

welke toxines :medicatie kan WCT veroorzaken
 1. TC antidepressiva
 2. antiarrhythmica
 3. cocaine

hoe worden ritmestoornissen door TC antidepressiva behandeld
Natriumbicarbonaat, tot QRS < 130 msec) (met aanpassen ventilator settings)

welke toxines:medicatie veroorzaakt bradycardie
 1. digoxine
 2. betablockers
 3. calciumchannelblockers
 4. clonidine

hoe werkt digoxine
het verminderd de na/k pomp waardoor hyperkaliemie, daling hartrime en verhoging contractiliteit
behandeling: Dig antilichamen
waardoor veroorzaken beta-blockers en calciumantagonisten hypotensie
vermindering hartritme encontractiliteit en perifere vasodilatatie

waaruit bestaat de behandeling van BB en ca ch antag intoxicatie

atropine, calcium, glucagon, norepinefrine, lipid emulsie


....intra-aortic ballon pomp


wat doet clonidine

het verminderd de werking van de orthosympaticus


miosis


bradycardie


cns depression en apnea die niet reageren op naloxone