Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/133

Click to flip

133 Cards in this Set

 • Front
 • Back

نگران بودن،ترسیدن

S'inquiéter


Se soucier de qqc ou qqn


Avoir un peu peur pour qqch ou qqn

علاقمند بودن به چیزی

S'intéresser à qqch ou qqn

نگران بودن

Être soucieux

مشکل داشتن،نگرانی داشتن,به ستوه آمدن

Avoir des soucis


Être préoccupé


Être Contrarié

بی خیال بودن

Être insouciant

شرایط

Une circonstance

وسیله کهنه

Un objet occasion

بد رفتاری،بی نزاکتی

Une incivilité

قانون شکنی

Une infraction

تجاوز،حمله فیزیکی

Une agression

تخطی از قانون،جرم

Un délit

جنایت

un crime

جنایت ،آدم کشی

Un meurtre


Un assassinat

به قتل رساندن

Tuer qqn

مشخص می کند،نمایان می کند

Il ressort que


Il apparaît que

به نظر میرسد

Semble-t-il


Appartement

انسان دیوانه


نامتعادل

Un déséquilibré


Un fou

جمع آوری

Perception


Action d'encaisser de l'argent

استخدام

Recruté

جستجوگر،حقیقت یاب

Vérificateur

Anticiper

انتظار داشتن،پیشی گرفتن،جلو انداختن

Avoir la peur au ventre

همیشه در ترس بودن

اجباری،تحمیلی

Imposé(e)

به وجود آمدن،سبب شدن

Engendrer

هدر رفتن ،تضییع

Gaspillage

تصدیق کردن،یادداشت کردن

Constater

بطری کوچک

Le flacon

فم اصلاح (کف ریش)

Mousse à raser

Le Sauvetage

رهاتدن،حفظ،نجات

ارتباط ،وابستگی منطقی،تداوم

Cohérence

یادآوری

Un rappel

محفظه بار هواپیما

Soute de l'avion

با وجود این

Malgré

خمیر


خمیر دندان

Pâte


Un Dentifrice

بیش از ،افزون بر ..

Supérieur à

بسته بندی

Un emballage

واضح،شفاف

Transparent

معافیت،استثنا

Une dérogation

طوفان

Un tempête

سیل،طغیان

Une inondation

آتش سوزی،حریق

Un incendi

خسارت

Dommage

زوال،کمبود،

Dégradation

مجروحیت جدی

Blessé grave

مجروحیت ناچیز

Blessé léger

کاوش کردن،آشکار کردن

Déblayer

تنظیم مجدد کردن

remettre

نظم دادن،سر جای خود قرار دادن

Rentre dans l'ordre

Rusé

ماهر،زیرک،شیطنت آمیز،هوشمندانه

Une agglomérations

تراکم ،انباشتگی

محاسبه کردن،گزارش گرفتن

Comptabiliser

پرخاشگری،تهاجم

Agressivité

محقق میدانی

Verificateur de perception

عامل

Agent

محیط

Ambiance

ساماندهی کردن

Comptabiliser

PV

نقص،تخلف

آموزش دیده


Trained

Dressé

تاثیرگذار،وحشت آور

Impressionnant

اسپری

Aérosol

Remettre les lieux en ètat

تعمیر کردن،نظم دادن

محرم بودن

Priver

خانواده،خانوار

Foyer

کمک

Le secour

Un engin

ماشین،ماشی آلات

Déblayer

کاوش کردن،حفاری کردن،پاک کردن

Ampleur

وسعت،عظمت

Compte tenu de

با توجه به

Rétablir

دوباره برقرار کردن،دوباره مستقر کردن

En mesure de

در مرحله

تخفیف دادن،حراج کردن

Faire un rabais


Faire une remise


Faire une ristourne


Faire un escompte


چانه زدن

Marchander


Discuter le prix

منصرف شدن

Renoncer

خندیدن،تفریح کردن

Rigoler

طاقت فرسا،خسته کننده،پر زحمت

Épuisant

موجودی،موجودی کالا

Le stock

غیرقابل پذیرش

Inadmissible

اخطار،هشدار

Préavis

ذوب شدن

Fondre


On ne peut pas continuer à regarder notre pouvoir d’achat fondre comme un neige au soleil sans rien faire

واقعی،کامل،درست

Véritable

وضعیت کاری،کارمند،متصدی

Le fonctionnaire

به طرز مناسب،به طرز معقول


آبرومندانه

Décemment

حداقل حقوق،حقوق پایه

Le SMIC

عبور کردن،گذر کردن

Passer,franchir

فراتر رفتن،تجاوز کردن

Dépasser

Le cap

شنل،نقطه،دماغه

La barre

میله،اهرم


برای بیان حد چیزی به کار میرود

آستانه

Le seuil

خط فقر

Le seuil de pauvreté

سقف،بالاترین حد چیزی

Le plafond

دارایی

Ressource

قابل شرب،آشامیدنی

Potable


L’eau potable

قابل قبول

Passable

مناسب برای آشامیدن

Buvable

اغوا کردن،جذب کردن

Séduire


Conquérir

تسحیر کردن،مغلوب کردن

Conquérir

امتیاز،حق ویژه

Le privilège, l'apanage

شورشی،افسار گسیخته

Rebelle, réfractaires

بیسواد

Analphabète

مشکل ،اختلال

La gêne


Le dérangement

اعتراض کردن

Protester,râler

تحریک کردن،دامن زدن،برانگیختن

Provoquer


Déclencher

یکدلی

Empathie

معتاد

Accro

با چیزی بازی کردن،ور رفتن

Tripoter

به طور دائمی

Permanence

امواج رادیویی

Ondes radio

درک،فهم

Compréhension

در مقابل،در برابر

Vis-à-vis

Carrément

کاملا

Réfractaires

مقاوم


جسم نسوز

مد روز

Branché

کاور(موبایل)،پک

La coque

تقریبا

Le quasi

رشد،پیشرفت

Croissance

روی دادن،صورت گرفتن

Avoir lieu


Arriver,se passer

جایگزین شدن

Tenir lieu de


Remplacer

این مفید است که..


C'est utile de

Il y a lieu de

ایده پیش پا افتاده،معمولی

Un lieu commun

اولا، در ابتدا

En première lieu


D'abord

به جای، در عوض

Au lieu de

برعکس، در عوض

En revanche, par contre ,contrairement

ماموریت

La mission

پارلمانی،مربوط به مجلس و پارلمان

Parlementaire

دخانیات،تنباکو

Le tabac

دور کردن،تبعید کردن

Bannir

اطاق سیگاری ها

fumoir

تهویه هوا


تهویه کردن

Ventilation


Ventiler

سیگار کشیدن

Le tabagisme

کارمندان،حقوق بگیران

Salarié

متحمل شدن

Subir

خاص،ویژه

Spécifique

ایجاد کردن،تاسیس کردن

Instaurer