Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

8.0 actie plan


NOEM 5 VAN DE 7 ONDERDELEN VAN EEN ACTIEPLAN

Actieplan


· Doelstellingen


· Analysehuidige situatie


· Analysegedrag klanten


· Activiteiten(wat)


· Taakverdeling(wie)


· Tijdspad


· Begroting

8.3 nut van plannen


Waarom planmatig werken?NOEM 5/7 FUNCTIES

· Toestemming Regelt toestemming


· Bevoegdheid Regelt bevoegdheid


· Geld Maakt geld vrij


· Tijdspad Ligt vast


· Samenwerking Organiseert het werk en marketing van anderepartijen


· Resultaten Bevat afspraken over de te behalenresultaten


· Committment Helpt commitment te krijgen van management en collegas

8.5 kosten en opbrengst


Opbrengsten actie(wat is de meerwaarde voor de opdrachtgever?)

· Marktaandeelbehouden


· Huidigeklanten behouden (goedkoper dan nieuwewinnen)


· Naam-/Merkbekendheidvergroten


· PositieveMerk-/Bedrijfsbeleving creeren· Kennisverwerven over werking interactieve marketing
WEERSTAND (BIJVOPDRACHTGEVER) ZIEN TE OVERWINNEN

De belangrijkste partijen waar je mee te maken krijgt zijn

intern
- eidinggevenden - Verkoop buitendienst (en binnendienst)


- Klantenservice/callcenter
- ICT-ers


- Communicatie-afdeling


- Overige interne partijen (financiën, andere afdelingen en collega’s)

drie meest voorkomende acties in interactieve marketing

· Traffic naar de website verhogen; Analyse huidige bezoekers, SEO , meerbezoekers trekken
· Usability verbeterenAnalyse (wat is het probleem?), De siteverbeteren, resultaten meten & communiceren
· Leads genereren (zijn namen van mogelijkeklanten) leadgeneratie verloopt volgens de volgende stappen:Positioneren, Doelstelling bepalen (T),Campagne zelf vormgeven, campagne uitvoeren en evalueren.