Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back

De promotiemis schema bestaat uit traditionele en de online equivalenten ervan. beschrijf alle traditionele

· Reclame. Nietpersoonlijke presentatie, promotie van ideeën, producten/diensten door met nameeen genoemde zender
· Persoonlijkeverkoop. Mondelinge communicatie van verkopers met potentiële klanten
· Salespromotion. Stimulans om op korte termijn de koop/verkoop van een dienst tebevorderen.
· Publicrelations. Het opbouwen van relaties met belangengroepen (opbouwen imago,omgaan/voorkomen van negatieve geruchten etc.)
· Directmarketing. Rechtstreekse contacten met consumenten om zowel langdurigerelatie opbouwen als onmiddellijke reactie te krijgen.
· Sponsoring.Investering in geld of diensten in een activiteit van iemand anders om er zelfgeld aan te verdienen.
· Mond-tot-mondreclame.De ene consument geeft de andere consument informatie.
· Beurzen.Hier komen aanbieders en vragers samen om info te wisselen· Winkelcommunicatie.Vormgeving en inrichten van een winkel, het personeel en displays naar deconsumenten.

Nu de Online equivalenten ernaast

Reclame - web/game/mobile adversising
persoonlijk verkoop - avatar, FAQ, interactiev advies programma.
sponsoring - sponsoring internet
sale promotie - Game, widget
public relations - weblog, corporate website
direct marketing - emailmarketing, banr op basis van behavioural marketing, mobile marketing, winkelsites
Mond tot mond reclame - buzz marketing, viral marketing, worth of mouth
folder, brochures - E-commerce, websites

Communicatie instrumenten beïnvloeden 3 aspecten vande consument welke ?

- kennis (cognitie) Bekendheid van een product verhogen
- Houding (attitude) Twee voorde prijs van één
- Gedrag (conatie) Coca-cola,share a coke

Communicatie en de marketingmix

- Demarketingmix moet ook afgestemd worden om de communicatie

Advertising(reclame) =

· elke betaalde vorm om boodschap van zender naarontvanger over te brengen.

· “Reclame is

betaalde, onpersoonlijke communicatie via diverse media door een zender die in de boodschap worden geïdentificeerd en die hopen de leden van een groep te informeren en/of te overtuigen”

adverstising Wordt gebruikt om

merken/producten/diensten onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.

Boodschap

· UniqueSelling Point (The best a man can get)


· Emotional Selling Proposition (Omdat je hetwaard bent)

aanspreekstrategie

· Emotionele: humor, angst, warmte, erotiek,muziek


· Rationele: demonstratie, experts, getuigenis,probleemoplossing, vergelijking

Online advertising (van oude naar nieuwe vormen van reclame)

· Interactiviteit – consumenten kunnen directreageren door bijv. te klikken of te ordenen.


· Combineren van media (multimedia) – demogelijkheid om video en audio te combineren. Bijv. het downloaden van eentekstdocument of aanvragen van telefonisch advies.


· Behavioural marketing – reclame die als maatwerkwordt afgestemd op de gebruikere

Web adverising =

webreclame,denk aan banners

Diverse soorten enformaten banners

· Statischebanner. Éen beeld en tekst· Animated-gif.Meerdere beelden achter elkaar· Rich-media.Meerdere mediatypen, video en geluid· Pop-up. Komtop als een pagina wordt geopend. (meestal ander tabblad)· Interstitial.Een commercial voor het openen van een gevraagde website· Superstitial.Verschijnt wanneer een pagina is geladen, of wanneer er naar een volgendepagina wordt gesurft
· Shoskeleof overt. Zwevende advertentie

Behavioural marketing

Opbasis van het surfgedrag van consumenten worden boodschappen geplaatst.

Advertisingbij games.Drie mogelijkheiden

· Rondom games (op de landingspagina, bijv.betaalmethoden)
· Binnengames (billboards in FIFA bv)
· Met games (een game gemaakt ter promotie van jeeigen bedrijf bv.)

wat is Sponsoring

“Sponsoring kanworden gedefinieerd als een investering in cash of natura in een activiteit, inruil voor toegang tot het exploiteerbare potentieel van die activiteit”Voorbeeld: Een bedrijf ondersteundeen wielerwedstrijd om er exposure (naam van het bedrijf zichtbaar in deomgeving) te verkrijgen. "

wat is SalesPromotion

“Sales Promotion, ofverkooppromotie, is een vorm vanActiecommunicatie”
Voorbeeld: 3 halen, 2 betalen; nu metkorting naar de Efteling etc.
Doel: Houding(gevoel) en gedragbeïnvloeden.


· Afnemers krijgen meer waarde voor hun geld
· Gebonden aan plaats en tijd· Probeert directe respons uit te lokken
Kan onder andere zorgen voor:
· Meer loyaliteit bij klanten (kans opherhalingsaankopen)
· Loyale klanten belonen (houding: tevredenheid,loyaliteit)
· Marktomvang uitbreiden (meer verkopen: gedrag.

wat zijn widgets

Een vorm van digitalesales promotions
Voorbeeld: Denk aan Google mapswidget op je website of buienrader widget.


· Wordt vaak vrijwillig gebruikt door mensen· Eenvoudig in gebruik (handig)


· Stimuleren van gebruik

wat is directe marketing

“Direct Marketing iseen persoonlijke manier om klanten en prospects te benaderen”Voorbeeld: op de persoon afgestemdefolders, brochures, mailings, telemarkting en direct respons.

wat is pr

“Bij PR gaat het omhet stelselmatig bevorderen van een goede relatie van een organisatie met haarpublieksgroepen” (bevorderen… van wederzijds begrip tussen… organisatie)
· Het creëren van goodwil, vormen van een goedimago bij publieksgroepen en belanghebbenden.
· Richt zich op klanten, medewerkers, omwonenden ,aandeelhouders , politici etc.
· Richt zich ook op MVO (duurzaam, laagenergieverbruik etc.)

Mond-tot-mondreclame

- Een van de meest effectieve vormen van reclame


- ACTIVITEIT WAARBIJ CONSUMENTEN ANDERE CONSUMENTEN INFORMATIE GEVEN

Digitale mond-tot-mondreclame (3vormen )(mate vangeloofwaardigheid boven naar onder)

Buzz marketing - zorgt voor rumour around the brand. door iets praten mensen over
viral marketing - er voor zorgen dat de consumenten jouw boodschap delen.
word of mouth - klanten worden ambasadeur gemaakt. zeer geloofwaardig.

wat is Persoonlijkeverkoop

“Persoonlijke verkoopis direct contact tussen de verkoper en de klant”Product kan gedemonstreerd worden,directe informatie, aanmoedigen tot aanschaf, extra service bieden etc. Nadeel:Het is duur per klantcontact.

Digitalepersoonlijk verkoop (De chabot)

Een chatbot is een digitale vorm van persoonlijkeverkoop (automatisch gegenereerde chat)Apple helpdesk beschikt over een gewone chat, waar medewerkers je van dienstkunnen zijn.

wat zijn Winkelcommunicatie,beurzen, folders en brochures

- Direct contact metpotentiële afnemers.
“Winkelreclame ispromotioneel materiaal dat op de plekken staat waar vraag en aanbod samenkomt.”Denk aan displays, etalage- enwinkelinrichting.

wat is een beurs

“Een beurs is eenplaats waar producenten en distributeurs van een bepaalde productcategoriesamenkomen”

De doelen van een website

· Instrumentvoor branding, websitebranding(merkontwikkeling, Hertog Jan.nl)
· Naslagwerk,informatie (handleidingen downloadenop Miele.nl)
· Aftersales(hp. Besteld cartridges en stel uw vragen)
· Winkel,e-commerce (bol.com bijvoorbeeld)
· Onafhankelijkadvies (bellen.com)
· Experience,Een plaats om beleving rond een merk teversterken (Heineken met uitgaansagenda)

wat is Zoekmachinemarketing

“Commercieel benutten van de werking van zoekmachines”
Search Engine Marketing (SEM) bestaat uit 2 onderdelen:


· SearchEngine Advertising (SEA) Het tonen van zoekterm gerelateerde advertentiesbij zoekresultaten


Search Engine Optimalisation (SEO) Het creëren van een zo hoog mogelijke positie (score/ranking)in de zoekmachines op een natuurlijke manier.

Zoekmachine-optimalisatie(SEO)

Regels:Alt-tags gebruiken voor tekst zodat de robot je tekst van de afbeelding kanlezen.

Zoekmachine adverteren (SEa)

-AdWords


- AdSense

wat is een landingspagina

“Is een pagina waarde bezoeker terechtkomt nadat hij op een advertentie heeft geklikt”- moet een relevante advertentie zijn die bij de advertentie past, andershaakt de bezoeker af. Dus klik je op schoenen, moet je op de schoenenpagina vanbol.com landen.

wat verstaan we onder media

“Onder media verstaan we het kanaal waardoor of waarmeeeen boodschap wordt verzonden”Verschil communicatiemiddelen , -instrumenten en media.
· Communicatiemiddel(hulpmiddelen) gaat om de apparatuur die gebruikt wordt om te communiceren; pc,telefoon· Communicatie-instrumenten(technieken) gat om het vormen van communicatie; direct marketing, reclame,sponsoring, viral marketing.
· Media(kanaal) het kanaal waardoor of waarmee de boodschap verzonden wordt; hetinternet, mobiele netwerk, papier (krant).

Massamedia marketing

Nadeel – geen directe feedback.

Direct marketing

= rechtstreekscontact leggen met de klant om onmiddellijk reactie uit te lokken.- Een verfijnde form van massamarketing.- Contact met de klant via rechtstreekse media; mailing, cataloog,telefoon, internet.- Acties van bieder/ontvanger worden in een database opgeslagen.

Interactieve marketing

= onderlingeuitwisseling van informatie tussen consument en producent gedurende hetwaardecreatieproces.

4 stappen mediaplan

- Wie behoren er tot de doelgroep? Wat zijn dekenmerken van deze groep?
- Wat is de boodschap?- Wat is de gewenste omgeving van de boodschap?
- Welke doelstellingen (kennis, houding, gedrag)streeft de zender vd boodschap na?

5 Soorten media

· Mens. Demensen zelf


· Ether. Tv/Radio


· Print. Magazine,krant, brochure, folder· Outdoor. Billboards


· Digitaal.Computer/mobieltje