Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Markus
AR
Darby
AR
Desarae
AR
Andre
AR
Lauren
AR
Cherrod
AR
Daminike
AR
Tiana
AR
Jasmine L.
AR
Ryan
AR
Kelsie
AR
Jasmine A.
AR
Airico
AR
Caitlin
AR
Alexse
AR
Tyree
AR
Frazier
AR
Iasia
AR
Talesia
AR
Chris
AR
Tayler
AR
Robert
AR
Rachel
AR