Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
לעקוב
跟着
gën zhe
עבודה בשדה
种田
zhòng tián
עסקים, מסחר
生意
shëng yì
מקורי, קודם
原来
yuán lái
סבים
祖父母
zû fùmû
משפחה, משק בית
家庭
jiä tíng
שלוש דורות תחת גג אחד
三代同堂
sän dài tóng táng
נפוץ
常见
cháng jiàn
להיות אחר, להשתנות
biàn
מזל טוב
福气
fú qì
מציק , מטריד
麻烦
má fan
רווח, תועלת , יתרונות
好处
hâo chù
חסרונות
坏处
huài chü
חזק, רב עוצמה
强大
qiáng dà
משמעותי
重大
zhòng dà
להתנסות , לעבור
经过
jïng guò
גיל, תקופה
年纪
nián jí
לשים לב, לדאוג
关心
guän xïn
לדאוג, לטפל
照顾
zhào gù
שעורי בית
功课
göng kè
קשה, עבודה קשה
辛苦
xïn kû
בזמנים רגילים , כרגיל
平时
píng shí
להופיעה, לצאת
出来
chü lái
שמח, מלא חיים
快乐
kuài lè
חצר
院子
yuàn zi
להעריך
看重
kàn zhòng
זהירות
小心
xiâo xïn
לעזוב
离开
lí käi
להתקדם
提出
tí chü
עיניין
条件
tiáo jiàn
לעשות כרצונך
随便
suí biàn
בעדינות , בקלילות
轻轻
qïng qïng
רעיון, דרך חשיבה
想法
xiâng fâ