Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back
第七
dìqī
萬里
wànlǐ
chéng
一道
yīdào
城牆
chéngqiáng
聞名
wénmíng
長城
chángchéng
dōng
dào
二千
èrqiān
最早
zuìzǎo
兩千
liǎngqiān
jiàn
那時
nàshí
統一
tǒngyī
xiǎo
國家
guójiā
guó
有些
yǒuxiē
外國人
wàiguórén
為了
wéiliao
保護
bǎohù
週圍
zhōuwéi
筑起
zhùqǐ
後來
hòulái
秦始皇
qínshǐhuáng
連接
liánjiē
這樣
zhèyàng
當時
dāngshí
jìn
容易
róngyì
外邊
wàibiān
許多
xǔduō
烽火臺
fēnghuǒtái
發現
fāxiàn
敵人
dírén
燒起
shāoqǐ
huǒ
xià
煙火
yānhuǒ
消息
xiāoxi
很快
hěnkuài
傳下去
chuánxiàqù
電話
diànhuà
電報
diànbào
zhǒng
辦法
bànfǎ
有用
yǒuyòng
zhù
孟姜
mèngjiāng
女子
nǚzǐ
cái
zhuā
丈夫
zhàngfu
孟姜女
mèngjiāngnǚ
看著
kànzhù
窗外
chuāngwài
大雪
dàxuě
想起
xiǎngqǐ
lěi
衣服
yīfu
zǒu
yuè
dāng
找到
zhǎodào
shí
早就
zǎojiù
死去
sǐqù
一直
yīzhí
dǎo
看看
kànkan
有人
yǒurén
古老
gǔlǎo
文化
wénhuà
象征
xiàngzhēng
qiān
看不到
kànbùdào
外面
wàimian