Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
第三
dìsān
大江南北
dàjiāngnánběi
高山
gāoshān
大河
dàhé
zuì
cháng
tiáo
中部
zhōngbù
長江
chángjiāng
南邊
nánbiān
南方
nánfāng
夏天
xiàtiān
下雨
xiàyǔ
那裡
nàlǐ
shān
shù
南方人
nánfāngrén
ài
chī
大米
dàmǐ
北邊
běibiān
北方
běifāng
一樣
yīyàng
冬天
dōngtiān
lěng
下雪
xiàxuě
可是
kěshì
北方人
běifāngrén
miàn
cháng
因為
yīnwéi
西邊
xībiān
gāo
東邊
dōngbiān
所以
suǒyǐ
cóng
西
往東
wǎngdōng
liú
kuān
zhǎi
兩邊
liǎngbiān
好看
hǎokàn
城市
chéngshì
經過
jīngguò
最後
zuìhòu
上海
Shànghǎi
首都
shǒudū