Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
èr
家庭
jiātíng
大家庭
dàjiātíng
jiā
dài
爺爺
yéyé
奶奶
nǎinai
爸爸
bàba
媽媽
māmā
哥哥
gēge
姐姐
jiějie
弟弟
dìdi
妹妹
mèimei
zhù
zài
一起
yīqǐ
男男女女
nánnánnǚnǚ
老老少少
lǎolǎoshǎoshǎo
shí
kǒu
shǎo
家長
jiācháng
家人
jiārén
tīng
huà
照顧
zhàogù
lǎo
le
以後
yǐhòu
yào
兄弟姊妹
xiōngdìzǐmèi
互相
hùxiāng
幫助
bāngzhù
中國
zhōngguó
一些
yīxiē
問題
wèntí
常常
chángcháng
自己
zìjǐ
決定
juédìng
他們
tāmen
應該
yīnggāi
gēn
shuí
結婚
jiéhūn
huán
只想
zhǐxiǎng
男孩子
nánháizi
xiǎng
女孩子
nǚháizi
現在
xiànzài
已經
yǐjīng
現代
xiàndài
只有
zhǐyǒu
sān