Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cài
tóng
yǐn
shí
guàn
wēn
xiān
shū
pǐn
dòu
luó
jiào
tián
fàng
táng
xián
yán
chuān
jiāo
cōng
huò
zhě
suàn
suān
jiǎng
jiū
qiē
xíng
zhuàng
chǎo
zhēng
zhá
zhǔ
qǐng
dàn
zhǔn
bèi
ér
qiě
guǎn
mín
kuài
fàn
lìng
shì
zuò
zuò
àn
ràng
zuò
guǎn