Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zhōng
guó
rén
di
xìng
míng
qián
miàn
shì
hòu
hěn
duō
cháng
yòng
yǒu
bǎi
zhāng
wáng
liú
lái
yuán
fāng
shuō
zhào
zhōu
di
niú
dòng
dìng
wàng
nán
hái
jiào
míng
hǎi
měi
yīng
chū
shēng
běi
jīng
néng
huá
shí
jiān
chūn
qiū